Προγράμματα χρηματοδότησης

Όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες και πολλοί πολίτες από άλλες περιοχές του κόσμου επωφελούνται άμεσα ή έμμεσα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ βοηθά εκατομμύρια φοιτητές, χιλιάδες ερευνητές και πολλές πόλεις, περιφέρειες και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Όλοι οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση από την ΕΕ. Η ΕΕ διαθέτει διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα για τα οποία μπορείτε να υποβάλετε αίτηση, ανάλογα με τη φύση της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας ή του έργου σας. Ευκαιρίες χρηματοδότησης διατίθενται επίσης μέσω προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν απευθείας από τα κράτη μέλη, όπως ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ή το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Προτού υποβάλετε αίτηση για χρηματοδότηση, συμβουλευθείτε τις κατευθυντήριες γραμμές της πρόσκλησης για να δείτε αν είστε επιλέξιμοι.

Συγκεκριμένα κριτήρια καθορίζονται για κάθε πρόγραμμα χρηματοδότησης και κάθε πρόσκληση. Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, εάν η πρότασή σας είναι αποδεκτή και επιλέξιμη, η διαδικασία επιλογής ξεκινά συνήθως με ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα αξιολογήσουν την πρότασή σας και θα την βαθμολογήσουν με βάση τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μια επιλογή από τα συνηθέστερα προφίλ δικαιούχων που υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Νέοι

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ περιλαμβάνει ειδικά προγράμματα στήριξης των νέων για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας ή για σπουδές στο εξωτερικό. Υπάρχουν επίσης προγράμματα που εστιάζουν στην ανεργία των νέων.

Σε γενικές γραμμές, τα προγράμματα αυτά είναι ανοικτά σε

  • νέους (ηλικίας 13-31 ετών)
  • οργανώσεις νέων
  • άλλους ενδιαφερομένους που συνεργάζονται με νέους.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα κριτήρια χρηματοδότησης δίνονται στις μεμονωμένες προσκλήσεις χρηματοδότησης.

Δυνατότητες χρηματοδότησης για τους νέους

Ερευνητές

Η έρευνα και η καινοτομία είναι τόσο σημαντικές για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ που ειδικά προγράμματα και άλλες πηγές στήριξης διατίθενται σε ερευνητές σε όλη την Ευρώπη.

Το βασικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα είναι το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το οποίο διαδέχθηκε το πρόγραμμα «Ορίζων 2020». Στηρίζει ερευνητικά έργα σε πολυάριθμους τομείς, τα οποία υλοποιούνται από οργανισμούς ή μεμονωμένα άτομα.

Funding programmes and open calls

Γεωργοί

Εάν είστε γεωργός ή διαχειριστής γης, είναι πιθανό να είστε επιλέξιμος για να λάβετε άμεσες πληρωμές στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής

Για να είστε επιλέξιμοι για χρηματοδότηση, πρέπει να πληροίτε ορισμένες απαιτήσεις όσον αφορά τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και των φυτών, το περιβάλλον και την καλή μεταχείριση των ζώων. Οι χρηματοδοτήσεις διατίθενται μέσω των αρμόδιων εθνικών αρχών της χώρας σας.

Δυνατότητες χρηματοδότησης για γεωργούς

Εταιρείες

Η ΕΕ χορηγεί χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και κλάδου, καθώς και σε επιχειρηματίες, νεοφυείς επιχειρήσεις, πολύ μικρές επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Κάθε χρόνο η ΕΕ ενισχύει πάνω από 200.000 επιχειρήσεις. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για επιχορήγηση ή να συμμετάσχετε σε διαδικασία σύναψης συμβάσεων εάν διοικείτε επιχείρηση ή σχετική οργάνωση (επιχειρηματική ένωση, φορέας παροχής επιχειρηματικής υποστήριξης, εταιρεία συμβούλων κ.λπ.) που υλοποιεί έργα τα οποία προωθούν τα συμφέροντα της ΕΕ, ή αν συμβάλλετε στην εφαρμογή προγραμμάτων ή πολιτικών της ΕΕ.

Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται για μεγάλες συμβάσεις βιομηχανικών προμηθειών ενδέχεται να ενδιαφέρονται για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που προκηρύσσονται στο πλαίσιο προγραμμάτων όπως το ITER, το Copernicus ή το Galileo.

Επιπλέον, διατίθεται ευρύ φάσμα χρηματοδότησης για τις εταιρείες, όπως επιχειρηματικά δάνεια, μικροχρηματοδοτήσεις, εγγυήσεις και επιχειρηματικά κεφάλαια.

Τα προγράμματα της ΕΕ στηρίζουν ειδικά τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες ορίζονται ως εξής:

Πολύ μικρές επιχειρήσεις

  • απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους
  • έχει ετήσιο κύκλο εργασιών ή ετήσιο ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ

Μικρή επιχείρηση

  • απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους
  • έχει ετήσιο κύκλο εργασιών ή ετήσιο ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ

Μεσαία επιχείρηση

  • απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους
  • έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή ετήσιο ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ

Σημείωση: Τα στοιχεία αυτά ισχύουν μόνο για μεμονωμένες εταιρείες. Μια μικρή εταιρεία ενδέχεται να μην πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης της ιδιότητας της ΜΜΕ εάν διαθέτει σημαντικούς πρόσθετους πόρους, επειδή αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου ομίλου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας των ΜΜΕ, συμβουλευτείτε τα εξής:

Οδηγός χρήστη για τον ορισμό των ΜΜΕ

Δυνατότητες χρηματοδότησης για μικρές επιχειρήσεις

Δημόσιοι φορείς: πόλεις και περιφέρειες

Οι δημόσιοι φορείς —σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο— μπορούν να αξιοποιήσουν πολυάριθμες δυνατότητες χρηματοδότησης από την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων για την ανάπτυξη θεσμικής ικανότητας και αποτελεσματικότητας, καθώς και τοπικών έργων υποδομών.

Δυνατότητες χρηματοδότησης για δημόσιους οργανισμούς

ΜΚΟ

Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από την ΕΕ, εφόσον οι τομείς δραστηριότητάς τους σχετίζονται με ορισμένες πολιτικές της ΕΕ.

Δυνατότητες χρηματοδότησης για ΜΚΟ

Άλλοι δικαιούχοι

Προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ II) επενδύει στο μέλλον των υποψήφιων χωρών της ΕΕ και της ίδιας της ΕΕ υποστηρίζοντας μεταρρυθμίσεις σε τομείς που συνδέονται με τη στρατηγική διεύρυνσης, όπως η δημοκρατία και η διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου, η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα.

Παρέχεται βοήθεια σε αγρότες των υποψήφιων χωρών μέσω του ειδικού Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας για την Αγροτική Ανάπτυξη (IPARD), που αποτελεί μέρος του ΜΠΒ II.

Οικονομική κρίση

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) υποστηρίζει άτομα που χάνουν την εργασία τους εξαιτίας των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στο παγκόσμιο εμπόριο (παγκοσμιοποίηση) —π.χ. όταν μια μεγάλη εταιρεία κλείνει ή η παραγωγή μετακινείται εκτός της ΕΕ— ή εξαιτίας της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης.

Το ΕΤΠ μπορεί να συγχρηματοδοτεί σχέδια που βοηθούν τα άτομα να βρουν εργασία, σχέδια που παρέχουν συμβουλές για θέματα σταδιοδρομίας, εκπαίδευση, κατάρτιση και μετεκπαίδευση, καθοδήγηση ή πλαισίωση, ή σχέδια που προωθούν την επιχειρηματικότητα και τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Το ΕΤΠ δεν συγχρηματοδοτεί μέτρα κοινωνικής προστασίας, όπως συντάξεις ή παροχές ανεργίας.

Μόνο χώρες της ΕΕ μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στο ΕΤΠ. Ιδιώτες, αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ή εργοδότες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα απολύσεων και επιθυμούν να διασφαλίσουν ότι οι απολυμένοι εργαζόμενοι θα επωφεληθούν από τη στήριξη του ΕΤΠ θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον αρμόδιο επικοινωνίας για το ΕΤΠ στη χώρα τους.