Finansieringsprogrammer

Alle EU-borgere og borgere mange andre steder i verden har direkte eller indirekte gavn af EU-budgettet. Det hjælper millioner af studerende, tusinder af forskere og mange byer, regioner og NGO'er.

Alle EU-borgere kan ansøge om EU-finansiering. EU har flere forskellige finansieringsprogrammer, hvorigennem du kan ansøge om støtte, afhængigt af arten af din virksomhed eller dit projekt. Der er også mulighed for at opnå finansiering gennem programmer, der gennemføres direkte af EU-landene såsom genopretnings- og resiliensfaciliteten og Fonden for Retfærdig Omstilling. Før du ansøger om finansiering, skal du altid undersøge, hvilke kriterier du skal opfylde for at være støtteberettiget.

Specifikke kriterier er angivet i hvert finansieringsprogram og hver indkaldelse af forslag. Hvis dit forslag kan godkendes og er berettiget til finansiering, starter udvælgelsesproceduren normalt med, at uafhængige eksperter evaluerer dit forslag og giver det en score ud fra en række udvælgelses- og tildelingskriterier.

Nedenfor kan du finde et udvalg af de mest almindelige modtagerprofiler, der ansøger om EU-finansiering.

Unge

Der afsættes midler i EU-budgettet til særlige programmer, der hjælper unge med at få erhvervserfaring eller studere i udlandet. Visse programmer er også rettet mod ungdomsarbejdsløshed.

Programmerne er generelt åbne for:

  • unge (13-31 år)
  • ungdomsorganisationer
  • andre interesserede parter, der arbejder med unge.

De nærmere kriterier kan findes i de forskellige indkaldelser.

Finansieringsmuligheder for unge

Forskere

Forskning og innovation er meget vigtigt for EU's langsigtede strategi. Derfor stilles der særprogrammer og andre støttekilder til rådighed for forskere i hele Europa.

EU's primære støtteprogram for forskning er Horisont Europa, der er efterfølgeren til Horisont 2020. Det støtter forskningsprojekter inden for en lang række felter, som gennemføres af organisationer eller enkeltpersoner.

Funding programmes and open calls

Landbrugere

Som landbruger eller arealforvalter er du muligvis berettiget til direkte betalinger under den fælles landbrugspolitik.

For at være berettiget til støtte skal du opfylde visse krav med hensyn til menneskers, dyrs og planters sundhed, miljø og dyrevelfærd. Støtten kanaliseres gennem de relevante nationale myndigheder i dit land.

Finansieringsmuligheder for landbrugere

Virksomheder

EU-finansiering er tilgængelig for alle størrelser af virksomheder i enhver sektor, inklusive iværksættere, nystartede virksomheder, mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder og større virksomheder.

Hvert år yder EU støtte til mere end 200.000 virksomheder. Du kan ansøge om tilskud eller deltage i en indkøbsprocedure, hvis du driver en virksomhed eller en beslægtet organisation (brancheforeninger, erhvervsstøtteudbydere, konsulenter m.v.), der driver projekter, som fremmer EU's interesser, eller hvis du bidrager til gennemførelsen af ​​et EU-program eller en EU-politik.

Virksomheder, der er interesseret i store kommercielle indkøbskontrakter, kan være interesserede i udbud, der er iværksat under programmer som f.eks ITER, Copernicus eller Galileo.

Desuden findes der flere forskellige finansieringsmuligheder for virksomheder: erhvervslån, mikrofinansiering, garantier og venturekapital.

EU-programmer støtter specifikt mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (SMV'er), der defineres som:

Mikrovirksomheder

  • færre end 10 medarbejdere
  • en årlig omsætning eller en årlig balance på ikke over 2 mio. euro

Små virksomheder

  • færre end 50 medarbejdere
  • en årlig omsætning eller en årlig balance på ikke over 10 mio. euro

Mellemstore virksomheder

  • færre end 250 medarbejdere
  • en årlig omsætning på ikke over 50 mio. euro eller en årlig balance på ikke over 43 mia. euro

Bemærk: Disse tal gælder kun for individuelle virksomheder. En lille virksomhed har muligvis ikke SMV-status, hvis den har betydelige yderligere ressourcer, fordi den er en del af en større koncern.

Yderligere oplysninger om kriterier for SMV'ers støtteberettigelse findes i:

Brugervejledning til SMV-definitionen

Finansieringsmuligheder for små virksomheder

Offentlige organer – byer og regioner

Offentlige organer – både lokale, regionale og nationale – kan få finansiering fra EU, f.eks. til investeringer i udviklingen af den institutionelle kapacitet og effektivitet og lokale infrastrukturprojekter.

Finansieringsmuligheder for offentlige organer

NGO'er

Ikkestatslige organisationer og civilsamfundets almennyttige organisationer er berettiget til EU-finansiering, hvis deres aktiviteter vedrører EU-politikker.

Finansieringsmuligheder for NGO'er

Andre

Optagelse i EU

Instrumentet for førtiltrædelsesbistand (IPA II) investerer i fremtiden for EU-kandidatlande og EU selv ved at støtte reformer på områder, der er knyttet til udvidelsesstrategien såsom demokrati og regeringsførelse, retsstatsprincippet, vækst og konkurrenceevne.

Landbrugere i kandidatlande får hjælp gennem et særligt instrument for førtiltrædelsesbistand til udvikling af landdistrikter (IPARD), som indgår i IPA II.

Økonomisk krise

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) støtter mennesker, der mister deres job som følge af store strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstre (globalisering) – f.eks. når en stor virksomhed lukker ned, eller produktionen flyttes uden for EU – eller som følge af den globale økonomiske og finansielle krise.

EGF kan medfinansiere projekter, der hjælper folk med at finde et job, tilbyder karriererådgivning, uddannelse, træning og omskoling, mentorordninger eller coaching, eller som fremmer iværksætteri og opstart af nye virksomheder. EGF medfinansierer ikke socialsikringsforanstaltninger såsom pensioner eller dagpenge.

Kun EU-lande kan ansøge om støtte fra EGF. Enkeltpersoner, repræsentative organisationer eller arbejdsgivere, der er berørt af afskedigelser og ønsker at sikre, at afskedigede arbejdstagere nyder godt af støtte fra EGF, bør kontakte kontaktpersonen for deres land hos EGF.