De viktigaste finansieringsmöjligheterna

Bättre tillgång till finansiering och marknader

Programmet för den inre marknaden ska förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering och marknader. Programmet förvaltas av genomförandeorganet för Europeiska innovationsrådet samt för små och medelstora företag (Eismea).

Småföretag inom energi, transporter och digitala nät

Fonden för ett sammanlänkat Europa stöder projekt för att länka samman ländernas energi-, transport- och datanätverk. Insatserna förvaltas av de europeiska genomförandeorganen för klimat, infrastruktur och miljö (Cinea) respektive hälsofrågor och digitala frågor (Hadea).

Forskning och innovation

Horisont Europa är EU:s viktigaste forskningsprogram och stöder projekt inom många olika fält. Det tidigare forskningsprogrammet hette Horisont 2020.

Regionalstöd till småföretag

EU:s sammanhållningspolitik ska jämna ut skillnaderna mellan Europas regioner. Investeringar i regioner, städer och den reala ekonomin ska stimulera tillväxt och jobb och minska fattigdom och social utestängning. Man vill också ta itu med klimatförändringen och minska vårt beroende av importerad energi.

Stödet till småföretagen är en viktig del i sammanhållningspolitiken. EU-länderna ansvarar själva för att förvalta stödet i sina länder.

Stöd till små och medelstora jordbruksföretag

EU:s gemensamma jordbrukspolitik stöder småföretagen på olika sätt:

Andra finansieringsmöjligheter

  • EU-kommissionen kan ge bidrag till projekt eller organisationer som främjar EU:s intressen. Små och medelstora företag och andra intressenter kan delta i ansökningsomgångar inom EU:s finansieringsprogram. Företagen kan också lämna anbud i kommissionens upphandlingar av varor och tjänster.
  • Via lokala finansinstitut kan entreprenörer och företag få stöd från en rad EU-program. På portalen Ditt Europa kan företagen få tips om EU-finansiering i form av t.ex. lån, garantier eller eget kapital.
  • Mikrokreditinstrumentet inom programmet för sysselsättning och social innovation (Easi) kan ge lån på upp till 25 000 euro till dem som vill starta eller vidareutveckla ett mindre företag.
  • Europeiska socialfonden+ hjälper företagen att stärka sin konkurrenskraft, genom t.ex. stöd till utbildning.
  • Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden kan stödja de många småföretag som arbetar inom fiske och vattenbruk.
  • Lifeprogrammet för klimatåtgärder, som förvaltas av Cinea, hjälper företagen att marknadsföra sina gröna produkter, tekniker, tjänster och processer genom att finansiera så kallade marknadsnära projekt.
  • Stöd till utvecklingsprojekt