Główne możliwości finansowania

Wspólna polityka rolna (WPR)

Rolnicy otrzymują płatności bezpośrednie w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG). Fundusz ten finansuje przede wszystkim płatności bezpośrednie i środki mające na celu regulację lub wspieranie rynków rolnych.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) stanowi źródło finansowania wkładu UE na rzecz programów rozwoju obszarów wiejskich.

Badania naukowe i innowacje

Rolnicy mogą również korzystać ze wsparcia w ramach proponowanego w ramach programu „Horyzont Europa” klastra „Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko”. Informacje o możliwościach finansowania można znaleźć w portalu poświęconym finansowaniu i możliwościom udziału w przetargach.

Zatrudnienie na obszarach wiejskich

Rolnicy mogą korzystać z niektórych działań w ramach programu na rzecz jednolitego rynku, w szczególności w ramach filaru dotyczącego łańcucha żywnościowego zarządzanego przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Zdrowia i Cyfryzacji (HaDEA).

Wsparcia finansowego udziela rolnikom również Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+), którego celem jest poprawa warunków zatrudnienia na obszarach wiejskich.