Κυριότερες δυνατότητες χρηματοδότησης

Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ)

Οι γεωργοί λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ). Το ταμείο αυτό χρηματοδοτεί κατά κύριο λόγο τις άμεσες ενισχύσεις και τα μέτρα που ρυθμίζουν ή στηρίζουν τις γεωργικές αγορές.

Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) χρηματοδοτεί τη συνεισφορά της ΕΕ στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.

Έρευνα και καινοτομία

Οι γεωργοί μπορούν επίσης να λάβουν στήριξη στο πλαίσιο της ομάδας «Τρόφιμα, βιοοικονομία, φυσικοί πόροι, γεωργία και περιβάλλον» του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης παρατίθενται στην πύλη «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών».

Απασχόληση σε αγροτικές περιοχές

Οι γεωργοί μπορούν να επωφεληθούν από ορισμένες δράσεις του προγράμματος για την ενιαία αγορά, ιδίως στο πλαίσιο του πυλώνα για την αλυσίδα τροφίμων, τον οποίο διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα (HaDEA).

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) διατίθεται επίσης χρηματοδότηση σε αγρότες για τη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές.