Predkladanie, prijímanie a registrácia návrhov/ponúk

Po uverejnení výzvy na predkladanie návrhov (grantov) alebo výzvy na predkladanie ponúk (obstarávania) môžu žiadatelia/uchádzači predložiť svoje návrhy/ponuky.

Mali by dodržiavať pravidlá zasielania a odovzdávania návrhov alebo ponúk uvedené vo výzve, napríklad termín, dátum a prípadne čas. Hodnotiť sa môžu len podania, ktoré tieto podmienky spĺňajú.

Proces hodnotenia

Verejný obstarávateľ vyhodnotí prijaté návrhy/ponuky, prijme rozhodnutie o udelení grantu alebo zadaní zákazky a o výsledku informuje žiadateľa/uchádzača.

Pri hodnotení návrhov/ponúk sa Komisia opiera o odborné znalosti špecialistov. Môže ísť o zamestnancov Komisie alebo nezávislých expertov, ktorí boli na konkrétnu výzvu najatí, pretože disponujú zručnosťami, skúsenosťami a znalosťami v danom odbore.

Subjekty zodpovedné za hodnotenie projektu sa líšia v závislosti od spôsobu riadenia projektu:

  • Priame riadenie: návrhy/ponuky hodnotí priamo Komisia
  • Nepriame riadenie: návrhy/ponuky hodnotí tretia strana, ktorou môže byť partnerská krajina, medzinárodná organizácia alebo rozvojová agentúra
  • Zdieľané riadenie: návrhy/ponuky hodnotia verejní obstarávatelia v členských štátoch

Pri hodnotení žiadostí sa musia dôsledne dodržiavať kritériá oznámené žiadateľom/uchádzačom vo výzve. Tieto kritériá sa okrem toho musia dôsledne uplatňovať pri posudzovaní každej žiadosti/ponuky, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so všetkými. Členovia hodnotiacej komisie sa riadia vopred stanovenou metodikou hodnotenia. Nižšie uvedená časová os znázorňuje príklad postupnosti procesu.

Steps

  • Eligibility and exclusion criteria
  • Selection criteria
  • Award criteria
  • Award proposal

Upozorňujeme, že výberové kritériá môžu zahŕňať aj posúdenie finančnej spôsobilosti žiadateľa.

Oznámenie

Žiadatelia/uchádzači budú o výsledku hodnotiaceho postupu informovaní listom alebo online oznámením, bez ohľadu na to, či návrh alebo ponuka boli prijaté alebo zamietnuté.

Podpis dohody o grante/zmluvy o verejnom obstarávaní

Úspešný žiadateľ/uchádzač podpíše s verejným obstarávateľom právny záväzok vo forme dohody o grante alebo verejnej zákazky. Tento právny záväzok vytvára právny základ pre vykonávanie činností/projektu a je referenčným dokumentom v prípade súdnych sporov.

Rezervný zoznam

Návrhy, ktoré neboli pôvodne vybrané, môžu v niektorých prípadoch získať financovanie neskôr, a to napríklad, ak sa lepšie hodnotený projekt neuskutoční alebo sú k dispozícii dodatočné finančné prostriedky. Žiadatelia/uchádzači, ktorí sa nachádzajú na rezervnom zozname, môžu byť zohľadnení v období poskytovania informácií, nie však v období udeľovania grantu, ktoré sa vzťahuje len na úspešných žiadateľov.

Rezervný zoznam je súčasťou rozhodnutia o udelení grantu a návrhy sa zapisujú do rezervného zoznamu podľa celkového poradia, pričom sa jasne uvádza, v akom poradí sa Komisia môže obrátiť na žiadateľov, ktorí predložili tieto návrhy, ak budú k dispozícii ďalšie rozpočtové prostriedky. Žiadatelia/uchádzači by mali byť najneskôr do konkrétneho dátumu (v súlade s rozpočtovými záväzkami) informovaní o tom, že ich žiadosť môže byť financovaná. Žiadatelia/uchádzači z rezervného zoznamu môžu byť kontaktovaní aj vtedy, ak v priebehu roka, na ktorý sa vzťahuje príslušné rozhodnutie o financovaní, budú k dispozícii dodatočné rozpočtové prostriedky. Táto lehota musí byť stanovená a zvyčajne neprekračuje lehotu na stanovenie právnych rozpočtových záväzkov. V opačnom prípade nadobudne rozhodnutie o zamietnutí žiadosti po tejto lehote konečnú platnosť.

Požiadavky na transparentnosť

Zverejňovanie príjemcov finančných prostriedkov EÚ je požiadavkou vyplývajúcou zo zásady transparentnosti. Verejný obstarávateľ by mal poskytnúť informácie o svojich zámeroch, cieľoch, operáciách, postupoch a výsledkoch. Plnenie tejto povinnosti závisí od spôsobu riadenia, v rámci ktorého sa finančné prostriedky vyplácajú:

  • Informácie o priamom riadení sa každoročne uverejňujú v databáze systému finančnej transparentnosti.
  • V prípade fondov so zdieľaným riadením sú za uverejňovanie informácií o príjemcoch zodpovedné členské štáty. Viac informácií o období 2014 – 2020 nájdete na platforme údajov týkajúcich sa politiky súdržnosti.
  • Pokiaľ ide o nepriame riadenie, informácie o konečných príjemcoch sú povinní uverejňovať implementujúci partneri.

Ochrana rozpočtu EÚ: