Tá a chritéir, ceanglais agus céimeanna féin ag gabháil le gach glao ar thograí nó ar thairiscintí. Beidh eolas sa ghlao a roghnóidh tú lena míneofar an próiseas iarratais.

Tar éis duit a chinntiú go bhfuil tú incháilithe trí na critéir atá luaite sa ghlao sonrach a chomhlíonadh, d’fhéadfadh sé gur gá duit clárú le bunachar sonraí ar leith – sonrófar i dtreoirlínte an ghlao cibé acu is gá duit sin a dhéanamh nó nach gá, agus conas é a dhéanamh. D’fhéadfadh sé gur mian leat comhpháirtí a aimsiú freisin.

Tógfaidh sé tamall do thogra a ullmhú agus a sheoladh isteach, mar sin déan cinnte de go gcuireann tú tús leis go luath. Na doiciméid agus na teimpléid ar fad a bheidh de dhíth ort, beidh siad liostaithe i dtreoirlínte an ghlao – lean go cúramach iad. Mura gcloíonn tú leo, d’fhéadfadh an t-údarás conarthach do thogra a chur as an áireamh.

Chun maoiniú ón Aontas a fháil, is gá rialacha agus nósanna imeachta ar leith a leanúint. Is ní dosheachanta é sin – ní mór dúinn a chinntiú go gcaitear gach euro ar bhealach trédhearcach ceart, agus go dtéann sé chun tairbhe do shaoránaigh an Aontais. Tá an tAontas ag obair de shíor freisin, áfach, chun a rialacha buiséadacha a shimpliú agus a nuachóiriú agus chun a chinntiú gur féidir le daoine rochtain a fháil ar mhaoiniú ón Aontas lena smaointe a mhaoiniú.

Chun go gcuirfear san áireamh thú, is gá iarratas a dhéanamh atá iomlán, gonta agus seolta isteach in am tríd an gcóras leictreonach chun tograí a chur isteach.

Déantar cláir a fhaigheann maoiniú ón Aontas a chur chun feidhme ar cheann de na trí bealaí seo a leanas: bainistíocht dhíreach, bainistíocht chomhroinnte, nó bainistíocht indíreach. Bíonn próiseas iarratais éagsúil i gceist ag brath ar an modh agus ar an gclár ar a bhfuil tú ag déanamh iarratais. Tuilleadh eolais faoi mhodhanna bainistíochta.

Bainistíocht dhíreach

Is ar Thairseach Mhaoiniúcháin agus Tairiscintí an Choimisiúin a dhéantar iarratais. Mar chuid den ghnáthphróiseas iarratais le haghaidh deontais agus tairiscintí araon, aimsíonn tú glao dá bhfuil tú incháilithe, aimsíonn tú comhpháirtí tionscadail, cruthaíonn tú cuntas ar an Tairseach, déanann tú d’eagraíocht a chlárú agus seolann tú togra isteach.

Eolas mionsonraithe faoin Tairseach Mhaoiniúcháin agus Tairiscintí

Bainistíocht chomhroinnte

Is faoi chúram lucht riaracháin na mBallstát atá na nósanna imeachta roghnúcháin agus bronnta, chomh maith leis an monatóireacht agus an bhainistíocht, íocaíochtaí ina measc.

Ní mór do na Ballstáit cloí le Rialachán na bhForálacha Coiteanna (RFC), ar creat dlíthiúil comhpháirteach é le haghaidh ocht gciste bainistíochta comhroinnte:

Tá tuilleadh eolais ar leathanach na n-údarás maoiniúcháin réigiúnach agus náisiúnta do bhuiséad 2014-2020 an Aontais. Tá leathanach gréasáin á thógáil faoi láthair ar a mbeidh teagmhálaithe liostáilte de réir Ballstáit, mar aon le maoiniú ó chláir bhuiséad 2021-2027.

Bainistíocht indíreach

Má dhéanann tú iarratas ar chistí atá á mbainistiú ag comhpháirtí cur chun feidhme faoi bhainistíocht indíreach, beidh ort cloí leis an bpróiseas iarratais atá socraithe ag an gcomhpháirtí sin, a fheidhmeoidh i gcáil údaráis chonarthaigh. Beidh ort suíomh gréasáin an chomhpháirtí cur chun feidhme a sheiceáil chun na ceanglais shonracha a bhaineann leis an bpróiseas iarratais a sheiceáil.

Anseo thíos tá samplaí de shuíomhanna gréasáin comhpháirtithe cur chun feidhme a bhronnann cistí de chuid an Aontais faoi bhainistíocht indíreach.

Eagraíochtaí idirnáisiúnta

Sainchomhlachtaí de chuid an Aontais

Gníomhaireachtaí díláraithe

Cuireann gníomhaireachtaí díláraithe le cur chun feidhme bheartais an Aontais trí chúraimí teicniúla agus eolaíocha a chur i gcrích. Tacaíonn siad leis an gcomhar idir an tAontas agus rialtais náisiúnta trí shaineolas teicniúil agus speisialaithe ó institiúidí an Aontais agus ó na húdaráis náisiúnta a tharraingt le cheile. A leithéidí seo:

Comhghnóthais (Comhpháirtíochtaí Príobháideacha Poiblí)

Comhlachtaí náisiúnta

Ainmníonn na Ballstáit comhlachtaí ar leith chun clár nó deiseanna maoiniúcháin áirithe de chuid an Aontais a chur chun feidhme, amhail

Conas a bheith i do chomhpháirtí cur chun feidhme

Eintitis nó daoine ar mian leo dul ag obair faoi bhainistíocht indíreach, is gá dóibh a bheith clúdaithe ag catagóirí sonracha a shainmhínítear sa Rialachán Airgeadais, ina leagtar síos úsáid bhuiséad an Aontais. Sula gceadófar dóibh tabhairt faoi sin, ní mór dóibh freisin measúnú ex ante a dhéanamh ar a gcórais, rialacha agus nósanna imeachta lena chinntiú go ndéanfar an ciste de chuid an Aontais a bhronnfar orthu a bhainistiú go sábháilte.

Tuilleadh eolais faoin measúnú ex-ante