Prehľad programov
Programy financovania na podporu politík EÚ vykonávané prostredníctvom viacročného finančného rámca – vrátane finančných objemov a právnych základov.

Rozhodovací proces
Rámec finančného plánu a rozpočtovej disciplíny zaručuje, že výdavky EÚ zostávajú v dohodnutých medziach.