Παρουσίαση των προγραμμάτων
Προγράμματα χρηματοδότησης (συμπεριλαμβανομένων των ποσών και των νομικών βάσεων) που υλοποιούνται μέσω του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου με σκοπό τη στήριξη των πολιτικών της ΕΕ.

Διαδικασία λήψης αποφάσεων
Το πλαίσιο για τον δημοσιονομικό προγραμματισμό και τη δημοσιονομική πειθαρχία, το οποίο διασφαλίζει ότι οι δαπάνες της ΕΕ δεν υπερβαίνουν τα συμφωνημένα όρια.