За ППСР

Програмата за подкрепа на структурните реформи (ППСР) е програма на ЕС, която предоставя съобразена с конкретните нужди подкрепа за институционалните, административните и стимулиращите растежа реформи на всички страни от Съюза. Подкрепата по линия на ППСР обхваща целия процес на реформи — от тяхната подготовка и планиране до изпълнението им. Тази подкрепа зависи от търсенето и не изисква съфинансиране от държавите от ЕС.

ППСР се координира от Генералната дирекция „Подкрепа на структурните реформи“ на Европейската комисия Подкрепа на структурните реформи. През януари 2020 г. Генерална дирекция „Подкрепа на структурните реформи“ пое тази задача, изпълнявана преди от Службата за подкрепа на структурните реформи.

Подкрепата за реформите по линия на ППСР

 • започва с подаване на заявление за подкрепа от държава от ЕС
 • е съобразена с конкретните нужди на съответната държава
 • предоставя уникално съчетание на експертен опит (от страна на Европейската комисия, държавите от ЕС, международни организации и/или частния сектор)
 • води до укрепване на капацитета на държавите от ЕС да планират и изпълняват реформи
 • не изисква съфинансиране

Бюджет

222,8 млн. евро за периода 2017 — 2020 г.

Видове подкрепа

Страните от ЕС могат да поискат подкрепа по ППСР за:

Как функционира?

Държава от ЕС, която иска да получава подкрепа по линия на ППСР, подава заявление в Комисията чрез националния координиращ орган. Крайният срок за подаване на заявления е 31 октомври.

Комисията анализира получените заявления и влиза в диалог с националните координиращи органи, за да бъдат преценени конкретните нужди на държавата и възможностите за подкрепа на планирането и изпълнението на реформи.

Подкрепата може да се оказва директно чрез вътрешен експертен опит на Комисията или чрез други доставчици на техническа помощ:

 • специалисти от националните администрации
 • международни организации
 • частни компании и консултантски фирми
 • отделни експерти от частния сектор

TAIEX-SRSP Peer 2 Peer е инструмент, управляван съвместно с ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ за изпълнение на тази част от ППСР, за която отговаря Генерална дирекция „Подкрепа на структурните реформи“. Инструментът дава възможност на специалисти от националните администрации да обменят опит чрез експертни мисии, проучвателни посещения и семинари.

Инструментът е достъпен само за проекти, избрани в рамките на ППСР.

Обхванати области на реформи

 • Управление и публична администрация
 • Данъчни приходи и управление на публичните финанси
 • Растеж и бизнес среда
 • Пазар на труда, здравеопазване и социални услуги
 • Финансов сектор и достъп до финансиране

Области на политиката на генералната дирекция за подкрепа на структурните реформи

Примери за проекти

Досега са подкрепени над 1000 проекта за реформи в 27 страни от ЕС. Те включват:

 • подобряване на оперативния капацитет и ефективността на публичните администрации
 • модернизиране на управлението на публичните финанси
 • реформиране на данъчните администрации
 • развитие на цифровата икономика
 • постигане на целите в областта на климата и енергетиката
 • привличане на преки чуждестранни инвестиции
 • реформиране на образователните системи
 • подобряване на възможностите за финансиране в рамките на инициативата за съюз на капиталовите пазари
 • повишаване на ефективността при справянето с въпроси, свързани с необслужвани кредити

Примери за подкрепа на реформи

За контакти

Основно лице за контакт за държавите от ЕС:

Judit.ROZSA@ec.europa.eu

За повече информация относно ППСР:

Генерална дирекция „Подкрепа на структурните реформи“: REFORM-SRSP@ec.europa.eu

Организации, администриращи средства от ЕС при непряко управление:

2018 г.

2017 г.

2016 г.

Документи

СвалиPDF - 1.7 MB
СвалиPDF - 3 MB
СвалиPDF - 1.4 MB
СвалиPDF - 2 MB
СвалиPDF - 1.9 MB
СвалиPDF - 2.3 MB
СвалиPDF - 1.9 MB