Stöd till ekonomisk utveckling

Över hälften av de EU-pengar som går till olika projekt slussas via de fem europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna). Fonderna förvaltas av kommissionen och EU-länderna gemensamt. 

Syftet med fonderna är att skapa nya jobb och investera i en hållbar och sund europeisk ekonomi och miljö.

ESI-fonderna är främst inriktade på följande fem områden:

  • Forskning och innovation
  • Digital teknik
  • Stöd till en koldioxidsnål ekonomi
  • Hållbar förvaltning av naturresurser
  • Småföretag

Vilka är fonderna?

EU har följande struktur- och investeringsfonder:

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – främjar en balanserad utveckling i EU:s olika regioner.
Europeiska regionala utvecklingsfonden

Europeiska socialfonden (ESF) – stöder sysselsättningsrelaterade projekt i hela EU och investerar i EU:s humankapital – arbetstagare, ungdomar och arbetssökande.
Europeiska socialfonden

Sammanhållningsfonden – finansierar transport- och miljöprojekt i de länder där bruttonationalinkomsten per invånare ligger under 90 procent av EU-genomsnittet. Under perioden 2014–2020 rör det sig om Bulgarien, Cypern, Estland, Grekland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern.
Sammanhållningsfonden

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) – är inriktad på EU:s landsbygdsområden och deras specifika utmaningar.
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) – hjälper yrkesfiskare och kustsamhällen att övergå till hållbara fiskemetoder och öka livskvaliteten genom att diversifiera den lokala ekonomin.
Europeiska havs- och fiskerifonden

Hur förvaltas fonderna?

Fonderna förvaltas av EU-länderna själva med hjälp av olika partnerskapsavtal.

Varje land har tagit fram ett avtal i samarbete med kommissionen och bestämt hur pengarna ska användas under perioden 2014–2020.

Partnerskapsavtalen leder till en rad investeringsprogram som fördelar pengarna på de berörda regionerna och politikområdena.

Investeringsområden

ESI-fondernas stödmottagare

Resultat av förhandlingar

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes
14 december 2015Regional- och stadspolitik

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Dokument