Stöd till ekonomisk utveckling

Över hälften av de EU-pengar som går till olika projekt slussas via de fem europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna). Fonderna förvaltas av kommissionen och EU-länderna gemensamt. 

Syftet med fonderna är att skapa nya jobb och investera i en hållbar och sund europeisk ekonomi och miljö.

ESI-fonderna är främst inriktade på följande fem områden:

  • Forskning och innovation
  • Digital teknik
  • Stöd till en koldioxidsnål ekonomi
  • Hållbar förvaltning av naturresurser
  • Småföretag

Vilka är fonderna?

EU har följande struktur- och investeringsfonder:

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – främjar en balanserad utveckling i EU:s olika regioner.
Europeiska regionala utvecklingsfonden

Europeiska socialfonden (ESF) – stöder sysselsättningsrelaterade projekt i hela EU och investerar i EU:s humankapital – arbetstagare, ungdomar och arbetssökande.
Europeiska socialfonden

Sammanhållningsfonden – finansierar transport- och miljöprojekt i de länder där bruttonationalinkomsten per invånare ligger under 90 procent av EU-genomsnittet. Under perioden 2014–2020 rör det sig om Bulgarien, Cypern, Estland, Grekland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern.
Sammanhållningsfonden

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) – är inriktad på EU:s landsbygdsområden och deras specifika utmaningar.
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) – hjälper yrkesfiskare och kustsamhällen att övergå till hållbara fiskemetoder och öka livskvaliteten genom att diversifiera den lokala ekonomin.
Europeiska havs- och fiskerifonden

Hur förvaltas fonderna?

Fonderna förvaltas av EU-länderna själva med hjälp av olika partnerskapsavtal.

Varje land har tagit fram ett avtal i samarbete med kommissionen och bestämt hur pengarna ska användas under perioden 2014–2020.

Partnership agreements on the European structural and investment funds

Partnerskapsavtalen leder till en rad investeringsprogram som fördelar pengarna på de berörda regionerna och politikområdena.

Investeringsområden

ESI-fondernas stödmottagare

Resultat av förhandlingar

14 December 2015Regional and Urban Policy

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Dokument