Ekonominės plėtros rėmimas

Daugiau kaip pusė ES lėšų skiriama naudojantis penkiais Europos struktūriniais ir investicijų fondais (ESI fondais). Juos drauge valdo Europos Komisija ir ES valstybės narės. 

Visų šių fondų paskirtis – investavimas į darbo vietų kūrimą, tvarią ir tvirtą Europos ekonomiką ir tvarią bei sveiką aplinką.

Pagrindinės ESI fondų dėmesio sritys yra penkios:

  • moksliniai tyrimai ir inovacijos,
  • skaitmeninės technologijos,
  • parama mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikai,
  • tausus gamtos išteklių valdymas,
  • mažosios įmonės.

Penki fondai

Toliau pateikiamas trumpas Europos struktūrinių ir investicijų fondų aprašymas.

Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšomis skatinamas darnus įvairių ES regionų vystymasis.
Europos regioninės plėtros fondas (ERPF)

Europos socialinio fondo (ESF) paskirtis – remti visoje Europoje vykdomus su užimtumu susijusius projektus, jo lėšos investuojamos į Europos žmogiškąjį kapitalą: darbuotojus, jaunimą ir darbo ieškančius asmenis.
Europos socialinis fondas (ESF)

Sanglaudos fondo (SF) lėšų skiriama transporto ir aplinkos projektams, vykdomiems šalyse, kurių bendrosios nacionalinės pajamos (BNP) vienam gyventojui yra mažesnės nei 90 % ES vidurkio. 2014–2020 m. šios šalys yra Bulgarija, Čekija, Estija, Graikija, Kroatija, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malta, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Vengrija.
Sanglaudos fondas (SF)

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) dėmesio centre – ES kaimo vietovių problemų sprendimas.
Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP)

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF) padeda žvejams pradėti taikyti tausiosios žvejybos metodus, o pakrančių bendruomenėms – įvairinti savo ekonomiką. Taip gerinama Europos pakrančių gyventojų gyvenimo kokybė.
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Kaip šie fondai valdomi

Visus šiuos fondus valdo pačios ES valstybės narės, naudodamosi partnerystės susitarimais.

Kiekviena šalis bendradarbiaudama su Europos Komisija parengia susitarimą, kuriame nustatoma, kaip lėšos bus naudojamos dabartiniu 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiu.

Remiantis partnerystės susitarimais rengiamos investicinės programos, pagal kurias lėšos skirstomos įvairiems regionams ir tam tikrų politikos sričių projektams.

Investicijų sritys

ESI fondų paramos gavėjai

Derybų rezultatai

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes
14 December 2015Regional and Urban Policy

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Dokumentai