Tacaíocht a thabhairt don fhorbairt eacnamaíoch

Cuirtear níos mó ná leath den mhaoiniú ón Aontas Eorpach ar fáil trí 5 cinn de Chistí Struchtúrtha agus Infheistíochta na hEorpa (Cistí SIE). Déanann an Coimisiún Eorpach agus na Ballstáit bainistíocht orthu go comhpháirteach. 

Is é an cuspóir atá leis na cistí sin go léir infheistíocht a dhéanamh i gcruthú fostaíochta agus i ngeilleagar agus comhshaol inbhuanaithe sláintiúil san Eoraip.

Dírítear ar 5 réimse den chuid is mó leis na Cistí SIE:

  • taighde agus nuálaíocht
  • teicneolaíochtaí digiteacha
  • tacaíocht a thabhairt don gheilleagar ísealcharbóin
  • bainistíocht inbhuanaithe a dhéanamh ar acmhainní nádúrtha;
  • gnólachtaí beaga

Na 5 chiste

Is iad seo a leanas cistí struchtúrtha agus infheistíochta na hEorpa:

Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE) – a chuireann forbairt chothromaithe chun cinn i réigiúin éagsúla an Aontais Eorpaigh.
Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE)

Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE) – a thacaíonn le tionscadail ar fud na hEorpa atá dírithe ar an bhfostaíocht agus a dhéanann infheistíocht i gcaipiteal daonna na hEorpa – na hoibrithe, na daoine óga agus gach duine atá ag lorg poist.
Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE)

An Ciste Comhtháthaithe (CC) – a mhaoiníonn tionscadail iompair agus comhshaoil i dtíortha ina bhfuil an t-ollioncam náisiúnta (OIN) in aghaidh an duine níos lú ná 90% de mheán an Aontais Eorpaigh. Sa tréimhse 2014-2020, sin an Bhulgáir, an Chipir, an Chróit, an Eastóin, an Ghréig, an Laitvia, an Liotuáin, Málta, Poblacht na Seice, an Pholainn, an Phortaingéil, an Rómáin, an tSlóivéin, an tSlóvaic agus an Ungáir.
An Ciste Comhtháthaithe (CC)

An Ciste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) – a dhíríonn ar réiteach a fháil ar na dúshláin ar leith atá ag ceantair tuaithe na hEorpa.
An Ciste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT)

An Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI) – a chabhraíonn le hiascairí cleachtais inbhuanaithe iascaireachta a ghlacadh chucu féin agus le pobail cois cósta éagsúlú a dhéanamh ar na geilleagair atá acu, chun an mianach saoil a fheabhsú feadh chóstaí na hEorpa.
An ciste Eorpach muirí agus iascaigh (CEMI)

An chaoi a ndéantar na cistí a bhainistiú

Is iad na Ballstáit féin a dhéanann na cistí sin go léir a bhainistiú, trí chomhaontuithe comhpháirtíochta.

Ullmhaíonn gach tír comhaontú, i gcomhar leis an gCoimisiún Eorpach, ina leagtar amach an chaoi a mbainfear úsáid as na cistí le linn na tréimhse maoiniúcháin reatha, 2014-2020.

Partnership agreements on the European structural and investment funds

Ullmhaítear sraith de chláir infheistíochta bunaithe ar na comhaontuithe comhpháirtíochta chun an maoiniú a dhíriú ar na réigiúin agus tionscadail éagsúla sna réimsí beartais lena mbaineann.

Réimsí infheistíochta

Tairbhithe de Chistí SIE

Toradh na caibidlíochta

14 December 2015Regional and Urban Policy

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Doiciméid