Tukea talouskehitykselle

Yli puolet EU:n myöntämästä rahoituksesta kanavoidaan Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) kautta. Viittä ERI-rahastoa hallinnoivat yhdessä Euroopan komissio ja EU-maat. 

ERI-rahastojen tuki investoidaan työpaikkojen luomiseen ja EU:n talouden ja ympäristön kannalta kestävään ja terveeseen kehitykseen.

Rahoituksen tärkeimmät kohteet ovat:

  • tutkimus ja innovointi
  • digitaaliteknologia
  • vähähiilisen talouden tukeminen
  • luonnonvarojen kestävä hoito
  • pienyritykset

ERI-rahastot

Euroopan rakenne- ja investointirahastoja on viisi:

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) – edistää tasapainoista kehitystä EU:n eri alueilla.
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) – tukee työllisyyshankkeita eri puolilla EU:ta ja investoi EU:n inhimilliseen pääomaan, erityisesti työntekijöihin, työnhakijoihin ja nuoriin.
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Koheesiorahasto – rahoittaa liikenne- ja ympäristöhankkeita niissä maissa, joiden bruttokansantulo (BKTL) asukasta kohden on alle 90 % EU:n keskiarvosta. Vuosina 2014–2020 nämä maat ovat Bulgaria, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Portugali, Puola, Romania, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro.
Koheesiorahasto

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) – keskittyy EU:n maaseutualueiden erityishaasteisiin.
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto)

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) – auttaa kalastajia siirtymään kestävämpiin kalastuskäytäntöihin ja rannikkoyhteisöjä monipuolistamaan elinkeinojaan sekä pyrkii parantamaan elämänlaatua Euroopan rannikkoalueilla.
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)

Rahoituksen hallinnointi

EU-maat hallinnoivat kaikista näistä rahastoista myönnettyä rahoitusta kumppanuussopimusten avulla.

Kukin maa on laatinut yhteistyössä Euroopan komission kanssa sopimuksen siitä, miten määrärahoja käytetään meneillään olevalla tukikaudella 2014–2020.

Partnership agreements on the European structural and investment funds

Rahoitus kanavoidaan eri alueille ja hankkeille kumppanuussopimuksiin pohjautuvien investointiohjelmien kautta.

Investointialat

ERI-rahastojen tuensaajat

Neuvottelujen tulokset

14 December 2015Regional and Urban Policy

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Asiakirjat