Καλή μεταχείριση των ζώων, υγεία των φυτών, δημόσια υγεία και ασφάλεια των τροφίμων

Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

Τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και βιομηχανία

Δράση για το κλίμα

Ανταγωνισμός

Επικοινωνία, οπτικοακουστικές υπηρεσίες

Καταναλωτές και δημόσια υγεία

Πολιτισμός και μέσα ενημέρωσης

Ανάπτυξη και συνεργασία 

Ψηφιακή κοινωνία και οικονομία

Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις

Ενέργεια

Περιβάλλον

Εκπαίδευση

Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη

Ευρώπη για τους πολίτες

Ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση

Καταπολέμηση της απάτης (Προγράμματα Hercule)

Ανθρωπιστική βοήθεια

Ορίζοντας 2020

Διεθνής αναπτυξιακή συνεργασία

Διερμηνεία, διοργάνωση συνεδρίων

Δικαιοσύνη

Θαλάσσια πολιτική και αλιεία

Μέσα ενημέρωσης

Μετανάστευση και εσωτερικές υποθέσεις

Περιφερειακή πολιτική

Στατιστικές (Eurostat)

Βιώσιμη ανάπτυξη (οικολογική καινοτομία)

Φορολογία και τελωνεία

Τεχνική υποστήριξη που παρέχει η Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων

Νεολαία