Хуманно отношение към животните, здраве на растенията, обществено здраве и безопасност на храните

Селско стопанство и развитие на селските райони

Банкови и финансови услуги

Предприятия и промишленост

Действия по климата

Конкуренция

Комуникации и аудио-визуални услуги

Потребители и обществено здраве

Култура и медии

Развитие и сътрудничество 

Цифрово общество и цифрова икономика

Икономика и финансови въпроси

Енергетика

Околна среда

Образование

Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване

Европа за гражданите

Европейска политика за съседство и разширяване

Борбата с измамите (програми „Херкулес“)

Хуманитарна помощ

Хоризонт 2020

Международно сътрудничество за развитие

Устни преводи, организиране на конференции

Правосъдие

Морско дело и рибарство

Медии

Миграция и вътрешни работи

Регионална политика

Статистика (Евростат)

Устойчиво развитие (екоиновации)

Данъчно облагане и митници

Техническа помощ, предоставяна от Службата за подкрепа на структурните реформи

Младежи