ES finansavimo programos

Pagal daugiametę finansinę programą įgyvendinamos finansavimo programos, kuriomis remiama ES politika (įskaitant informaciją apie sumas ir teisinį pagrindą).

Finansavimo galimybių paieška pagal temas

Kvietimų teikti paraiškas apžvalga pagal temas.

Finansavimas pagal valdymo būdą

ES finansavimą valdo Komisija kartu su valstybėmis narėmis arba pasitelkusi įgyvendinančiuosius partnerius.

Finansinės priemonės: nuosavas kapitalas, garantijos ir paskolos

Informacija apie galimybes gauti ES finansavimą, teikiamą naudojant finansines priemones: nuosavą kapitalą, garantijas ir paskolas

Apdovanojimai

Informacija ir procedūros, susijusios su tiesiogiai ES skiriamais apdovanojimais.