Προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ

Προγράμματα χρηματοδότησης (συμπεριλαμβανομένων των ποσών και των νομικών βάσεων) που υλοποιούνται μέσω του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου με σκοπό τη στήριξη των πολιτικών της ΕΕ.

Βρείτε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης — ανά θέμα

Επισκόπηση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων ανά θέμα

Χρηματοδότηση ανά τρόπο διαχείρισης

Η Επιτροπή διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση της ΕΕ, από κοινού με τα κράτη μέλη ή μέσω εταίρων υλοποίησης.

Χρηματοδοτικά μέσα: ίδια κεφάλαια, εγγυήσεις και δάνεια

Πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στην ενωσιακή χρηματοδότηση που παρέχεται μέσω χρηματοδοτικών μέσων: ίδια κεφάλαια, εγγυήσεις, δάνεια

Βραβεία

Πληροφορίες και διαδικασίες σχετικά με τα βραβεία που απονέμονται απευθείας από την ΕΕ