Tre förvaltningsformer

Alla program som finansieras av EU-budgeten omfattas av någon av de tre olika förvaltningsformerna beroende på typ av finansiering:

  • Direkt förvaltning: EU-medlen sköts direkt av EU-kommissionen.
  • Delad förvaltning: Kommissionen och de nationella myndigheterna sköter EU-medlen tillsammans.
  • Indirekt förvaltning: EU-medlen sköts av partnerorganisationer eller andra myndigheter inom eller utanför EU.

Det betyder att EU inte alltid är direkt involverat i den löpande förvaltningen även om pengarna till ett specifikt program eller projekt kommer från EU. EU-länderna ansvarar visserligen för förvaltningen av merparten av EU-medlen, men kommissionen har det yttersta ansvaret för hur EU-budgeten genomförs.

Kommissionen gör därför rigorösa och effektiva kontroller av hur EU-pengarna används. Hur kontrollerna går till beror på hur programmet genomförs.

För att få pengar till ett projekt måste den sökande hitta en passande ansökningsomgång och noga följa riktlinjerna om hur man söker – varje omgång är unik. Det föreslagna projektet kommer att konkurrera om finansiering med förslag från andra sökande.

Direkt förvaltning

Vid direkt förvaltning är kommissionen direkt ansvarig för alla steg i programmets genomförande, dvs. kommissionen

  • utlyser ansökningsomgångarna
  • utvärderar projektförslagen
  • undertecknar bidragsavtalen
  • övervakar projektens genomförande
  • bedömer resultaten
  • gör utbetalningarna.

Uppgifterna utförs direkt av en kommissionsavdelning, EU-delegation eller något av EU:s genomförandeorgan. Ingen tredje part är inblandad. Program som genomförs genom direkt förvaltning utgör cirka 20 procent av EU:s budget för 2021–2027.

Ett exempel på ett program som drivs direkt av kommissionen är programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (Cosme), vars främsta syfte är att stödja nyföretagande och hjälpa små och medelstora företag att expandera. Som kontaktpunkt och ansvarig avdelning för entreprenörer som söker ekonomiskt stöd från EU fungerar i det här fallet genomförandeorganet för Europeiska innovationsrådet samt för små och medelstora företag, som driver Cosme.

Ansökningsomgångar under direkt förvaltning publiceras på portalen för bidrag och upphandling (Sedia).

 

Delad förvaltning

Vid delad förvaltning sköter kommissionen och EU-ländernas myndigheter (ministerier eller offentliga institutioner) ett program tillsammans. Runt 70 procent av EU-programmen drivs på det här sättet.

Om du exempelvis är bonde i EU och vill börja odla ekologiska tomater är du berättigad att söka medel inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Konkret måste du gå via ditt lands jordbruksministerium eller motsvarande myndighet som sköter utbetalningen av pengarna till ditt projekt på EU:s vägnar.

EU-ländernas myndigheter (på nationell, regional och lokal nivå) väljer vilka projekt som ska finansieras och ansvarar för den löpande förvaltningen. I samarbete med EU-länderna ser kommissionen till att projekten genomförs och pengarna används på rätt sätt.

Nationella portaler för fonder under delad förvaltning

Hur du får regionalstöd

Regionala och nationella finansieringsmyndigheter

De europeiska struktur- och investeringsfonderna

EuroAccess: ett gratis sökverktyg på nätet som ska göra det lättare att utnyttja befintliga finansieringsmöjligheter och förbättra den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i EU och dess makroregioner.

Den gemensamma jordbrukspolitiken

Landsbygdsutvecklingsprogram per land

Hitta finansieringspartner inom utbildning

Finansieringsmöjligheter inom sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Europeiska socialfonden: stöd i ditt land

Indirekt förvaltning

En del finansieringsprogram genomförs helt eller delvis med hjälp av olika organ, t.ex. nationella myndigheter eller internationella organisationer. Majoriteten av EU:s budget för humanitärt bistånd och internationell utveckling genomförs genom indirekt förvaltning.

Exempel på sådan verksamhet är stöd till Västafrika i kampen mot ebola och till Nepal efter jordbävningen 2015. Program som genomförs genom indirekt förvaltning utgör cirka tio procent av EU:s totala budget.

Den här förvaltningsformen innebär att kommissionen delegerar budgetgenomförandeuppgifter till olika genomförandepartner:

Fler exempel på genomförandeparter under indirekt förvaltning hittar du på sidan där vi förklarar hur du söker.

Kontaktpunkter för Erasmus+