Tri typy riadenia

Všetky programy financované z rozpočtu EÚ patria do jedného z troch typov spôsobov vykonávania v závislosti od povahy príslušného financovania:

  • priame riadenie: financovanie EÚ riadi priamo Európska komisia
  • zdieľané riadenie: financovanie riadia spoločne Európska komisia a vnútroštátne orgány
  • nepriame riadenie: financovanie riadia partnerské organizácie alebo iné orgány v rámci EÚ alebo mimo nej

Preto aj keď EÚ poskytuje finančné prostriedky na konkrétny program alebo projekt, nie je vždy priamo zapojená do každodenného riadenia. Zatiaľ čo členské štáty sú zodpovedné za plnenie väčšiny rozpočtu EÚ, konečnú zodpovednosť za jeho plnenie nesie Komisia.

Komisia preto vykonáva prísne a účinné kontroly toho, ako sa vynakladajú finančné prostriedky EÚ. Postup sa bude líšiť v závislosti od uplatňovania programu.

Žiadateľ, ktorý chce získať financie pre svoj projekt, musí identifikovať príslušnú výzvu na predkladanie návrhov a dôsledne dodržať osobitné usmernenia týkajúce sa spôsobu podávania žiadostí – každá výzva je totižto jedinečná. Váš projekt bude súťažiť o financie s projektmi, ktoré v rámci uvedenej výzvy predložili ďalší žiadatelia.

Priame riadenie

V rámci priameho riadenia je Európska komisia priamo zodpovedná za všetky kroky vykonávania programu:

  • otvorenie výziev na predkladanie návrhov
  • hodnotenie predložených návrhov
  • podpísanie dohôd o poskytnutí grantu
  • monitorovanie realizácie projektu
  • hodnotenie výsledkov
  • vykonanie platieb

Tieto úlohy vykonávajú útvary Komisie v jej ústredí, v delegáciách EÚ alebo vo výkonných agentúrach EÚ. Nevstupujú do toho žiadne tretie strany. Programy realizované v rámci priameho riadenia predstavujú približne 20 % rozpočtu EÚ na obdobie rokov 2021 – 2027.

Príkladom programu, ktorý riadi priamo Komisia, je program pre konkurencieschopnosť podnikov a malých a stredných podnikov (COSME), ktorého hlavným cieľom je podpora zakladania a rozširovania MSP. Ak sa o finančnú podporu z EÚ uchádza podnikateľ, kontaktným a riadiacim oddelením je potom Európska rada pre inováciu a Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky, ktorá riadi program COSME.

Výzvy na predkladanie návrhov v rámci priameho riadenia sa uverejňujú na portáli Financovanie a verejné súťaže.

Zdieľané riadenie

V rámci zdieľaného riadenia zodpovedajú za realizáciu konkrétneho programu Európska komisia aj vnútroštátne orgány v členských štátoch, ako sú ministerstvá a verejné inštitúcie. Takto sa realizuje približne 70 % programov EÚ.

Napríklad, ak ste poľnohospodár kdekoľvek v EÚ a chcete začať s ekologickým pestovaním paradajok, môžete požiadať o finančné prostriedky v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky. Na tento účel by ste sa museli obrátiť na ministerstvo pôdohospodárstva vašej krajiny alebo rovnocennú inštitúciu, ktorá by bola poverená riadením finančných prostriedkov pre váš projekt v mene EÚ.

Správne orgány členských štátov (na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni) si zvolia, ktoré projekty budú financovať a nesú zodpovednosť za každodenné riadenie. Komisia v spolupráci s členskými štátmi zabezpečuje, aby sa projekty úspešne ukončili a aby sa finančné prostriedky dobre vynaložili.

Prehľad jednotných vnútroštátnych portálov pre fondy zdieľaného riadenia

Ako získať prístup k regionálnym fondom EÚ

Regionálne a vnútroštátne finančné orgány

EuroAccess: bezplatný online vyhľadávací nástroj na podporu využívania existujúcich možností financovania na zlepšenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Európskej únii a jej makroregiónoch.

Finančné prostriedky spoločnej poľnohospodárskej politiky

Programy rozvoja vidieka podľa krajín

Vyhľadávanie finančných partnerov v oblasti vzdelávania

Možnosti financovania v oblasti zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenia

Európsky sociálny fond: podpora vo vašej krajine

Štrukturálne fondy na roky 2014 – 2020

Realizácia niektorých projektov štrukturálnych fondov môže vzhľadom na ich dlhodobý charakter presiahnuť obdobie dlhodobého rozpočtu. V rámci VFR na roky 2014 – 2020 môžu členské štáty naďalej viazať finančné prostriedky do konca roka 2023. Ak máte záujem o prehľad týchto fondov, pozri Európske štrukturálne a investičné fondy 2014 – 2020.

Nepriame riadenie

Niektoré programy financovania sa čiastočne alebo úplne vykonávajú s podporou subjektov, napr. vnútroštátnych orgánov alebo medzinárodných organizácií. Väčšina rozpočtu EÚ vyčlenená napríklad na humanitárnu pomoc a medzinárodný rozvoj sa plní v rámci nepriameho riadenia.

Medzi príklady patrí finančná podpora na boj proti epidémii eboly v západnej Afrike a zemetrasenie v Nepále v roku 2015. Programy implementované v rámci nepriameho riadenia predstavujú približne 10 % celkového rozpočtu EÚ.

V rámci tohto spôsobu riadenia Komisia zveruje úlohy plnenia rozpočtu rôznym typom implementujúcich partnerov, napríklad:

Ďalšie príklady implementujúcich partnerov v rámci nepriameho riadenia nájdete na stránke Postup podávania žiadostí.

Kontaktné miesta pre program Erasmus+