Trys valdymo rūšys

Priklausomai nuo atitinkamo finansavimo pobūdžio, visos iš ES biudžeto finansuojamos programos pagal įgyvendinimo būdą yra vienos iš trijų rūšių:

  • tiesioginio valdymo – ES finansavimą tiesiogiai administruoja Europos Komisija,
  • pasidalijamojo valdymo – finansavimą bendrai valdo Europos Komisija ir nacionalinės valdžios institucijos,
  • netiesioginio valdymo – finansavimą valdo organizacijos partnerės arba kitos institucijos ES arba už jos ribų.

Todėl nors ES teikia finansavimą konkrečiai programai ar projektui, ji ne visada tiesiogiai įsitraukia į einamąjį valdymą. Vis dėlto, nors valstybės narės yra atsakingos už didžiosios ES biudžeto dalies įgyvendinimą, galutinė atsakomybė už jo vykdymą tenka Komisijai.

Todėl Komisija griežtai ir veiksmingai kontroliuoja, kaip naudojamos ES lėšos. Ši procedūra būna skirtinga, priklausomai nuo programos įgyvendinimo būdo.

Norėdamas gauti finansavimą projektui, pareiškėjas turės rasti tinkamą kvietimą teikti paraiškas arba pasiūlymus ir kruopščiai vykdyti konkrečius paraiškų teikimo nurodymus, nes kiekvieno kvietimo atveju jie būna skirtingi. Projektas dėl skiriamo finansavimo konkuruos su kitų konkurso dalyvių pateiktais projektais.

Tiesioginis valdymas

Tiesioginio valdymo atveju, Europos Komisija yra tiesiogiai atsakinga už visus programos įgyvendinimo etapus:

  • kvietimų teikti paraiškas paskelbimą,
  • gautų pasiūlymų vertinimą,
  • dotacijos susitarimų pasirašymą,
  • projekto įgyvendinimo priežiūrą,
  • rezultatų vertinimą,
  • mokėjimų vykdymą.

Šias užduotis vykdo centriniai Komisijos padaliniai, ES delegacijos arba ES vykdomosios įstaigos, nedalyvaujant jokioms trečiosioms šalims. Programoms, įgyvendinamoms taikant tiesioginį valdymą, tenka apie 20 proc. 2021–2027 m. ES biudžeto.

Komisijos tiesiogiai vykdomos programos pavyzdys yra Įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa (COSME), kurios pagrindinė paskirtis – remti MVĮ kūrimą ir plėtrą. Jei pareiškėjas yra verslininkas, ieškantis finansinės ES paramos, tada kontaktinis ir valdantis padalinys bus Europos inovacijų tarybos ir MVĮ reikalų vykdomoji įstaiga, administruojanti programą COSME.

Kvietimai teikti pasiūlymus tiesioginio valdymo būdu finansuojamiems projektams skelbiami Finansavimo ir konkursų portale (SEDIA).

 

Pasidalijamasis valdymas

Pasidalijamojo valdymo atveju, už konkrečios programos vykdymą atsako ir Europos Komisija, ir valstybių narių nacionalinės institucijos, pavyzdžiui, ministerijos ir valdžios institucijos. Šiuo būdu vykdoma apie 70 proc. ES programų.

Pavyzdžiui, jei ūkininkas kurioje nors ES šalyje ketintų imtis ekologiškų pomidorų auginimo, jis turėtų teisę prašyti lėšų pagal bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP). Tam jis turėtų kreiptis į savo šalies Žemės ūkio ministeriją arba lygiavertę instituciją, kuri ES vardu būtų atsakinga už šiam projektui skirtų lėšų valdymą.

Valstybių narių administracinės įstaigos (nacionalinio, regioninio ir vietos lygmenų) pasirenka, kuriuos projektus finansuoti ir prisiimti atsakomybę už jų einamąjį valdymą. Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis Komisija užtikrina, kad projektai būtų sėkmingai užbaigti ir kad lėšos būtų tinkamai panaudotos.

Pasidalijamojo valdymo fondams skirti nacionaliniai portalai

Kaip gauti ES regioninį finansavimą

Regioninio ir nacionalinio finansavimo institucijos

Europos struktūriniai ir investicijų fondai

„EuroAccess“ – nemokama internetinės paieškos priemonė, skirta padėti pasinaudoti esamomis finansavimo galimybėmis ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai Europos Sąjungoje ir jos makroregionuose didinti.

Bendros žemės ūkio politikos lėšos

Kaimo plėtros programos pagal šalis

Švietimo srities finansavimo partnerių paieška

Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties sričių finansavimo galimybės

Europos socialinio fondo parama jūsų šalyje

Netiesioginis valdymas

Kai kurios finansavimo programos iš dalies arba visiškai įgyvendinamos padedant kitiems subjektams, pvz., nacionalinėms valdžios institucijoms ar tarptautinėms organizacijoms. Pavyzdžiui, didžioji dalis ES biudžeto, skirto humanitarinei pagalbai ir tarptautiniam vystymuisi, įgyvendinama netiesioginio valdymo būdu.

Pavyzdžiai gali būti finansinė parama kovai su Ebolos viruso protrūkiu Vakarų Afrikoje ir 2015 m. žemės drebėjimo padariniams Nepale likviduoti. Programoms, įgyvendinamoms taikant netiesioginį valdymą, tenka apie 10 proc. viso ES biudžeto.

Kai taikomas šis valdymo būdas, Komisija biudžeto vykdymo užduotis perduoda įvairių rūšių įgyvendinantiesiems partneriams, pavyzdžiui:

Daugiau įgyvendinančiųjų partnerių, dalyvaujančių netiesioginio valdymo projektuose, pavyzdžių žr. puslapyje apie paraiškų teikimo procesą.

Programos „Erasmus+“ kontaktiniai centrai