Tri vrste upravljanja

Programi koji se financiraju iz proračuna EU-a mogu se razvrstati u tri vrste po načinu provedbe ovisno o prirodi tog financiranja:

  • izravno upravljanje: Europska komisija izravno upravlja financiranjem EU-a
  • podijeljeno upravljanje: Europska komisija i nacionalna tijela zajednički upravljaju financiranjem
  • neizravno upravljanje: partnerske organizacije ili druga tijela unutar ili izvan EU-a upravljaju financiranjem

To znači da to što EU financira neki program ili projekt ne znači i da je EU uvijek izravno uključen u svakodnevno upravljanje tim programom ili projektom. Međutim, iako su države članice nadležne za izvršenje glavnine proračuna EU-a, krajnja odgovornost za izvršenje proračuna je Komisijina.

Komisija stoga provodi stroge i djelotvorne kontrole kako se troše sredstava EU-a. Kontrolni se postupci razlikuju ovisno o načinu provedbe programa.

Da bi dobio financijska sredstva za projekt, podnositelj zahtjeva mora pronaći relevantan poziv na podnošenje prijedloga / poziv za projekt i pažljivo primijeniti objavljene smjernice za prijavu – svaki je poziv jedinstven. Projekt će se natjecati za financiranje s projektima koje su na taj poziv prijavili drugi podnositelji.

Izravno upravljanje

Kad je riječ o izravnom upravljanju, Europska komisija izravno je odgovorna za sve korake u provedbi programa:

  • objavu poziva na podnošenje prijedloga
  • evaluaciju podnesenih prijedloga
  • potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
  • praćenje provedbe projekta
  • ocjenjivanje rezultata
  • plaćanje

Te zadaće obavljaju službe Komisije u njezinu sjedištu ili delegacijama EU-a, ili uz pomoć izvršnih agencija EU-a, tj. nitko sa strane. Programi koji se provode pod izravnim upravljanjem čine oko 20 % proračuna EU-a za razdoblje od 2021. do 2027.

Primjer programa kojim Komisija izravno upravlja je Program za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME), čiji je glavni cilj podrška osnivanju i rastu MSP-ova. Ako je podnositelj zahtjeva poduzetnik koji traži financijsku potporu EU-a, služba za kontakt i upravljanje bili bi Europsko vijeće za inovacije i Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća, koja upravlja programom COSME.

Pozivi na podnošenje prijedloga za programe pod izravnim upravljanjem objavljuju se na portalu za financiranje i natječaje (SEDIA).

 

Podijeljeno upravljanje

Kad je riječ o podijeljenom upravljanju, provedba programa je dužnost Europske komisije i nacionalnih tijela u državama članicama, kao što su ministarstva i javne institucije. Na taj se način provodi oko 70 % programa EU-a.

Na primjer, ako ste poljoprivrednik u EU-u koji ima projekt za početak uzgoja organskih rajčica, ispunjavate uvjete za podnošenje zahtjeva za sredstva u okviru zajedničke poljoprivredne politike (ZPP). To trebate napraviti preko Ministarstva poljoprivrede u svojoj zemlji ili ekvivalentne institucije. To bi tijelo bilo odgovorno da u ime EU-a upravlja sredstvima za vaš projekt.

Uprave država članica (na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini) odabiru koje će projekte financirati i preuzeti odgovornost za svakodnevno upravljanje. Komisija surađuje s državama članicama i provjerava da su projekti uspješno završeni i da su sredstva dobro potrošena.

Kako pristupiti regionalnim fondovima EU-a

Regionalna i nacionalna tijela za financiranje

Europski strukturni i investicijski fondovi

EuroAccess: besplatan internetski alat za pretraživanje postojećih mogućnosti financiranja za poboljšanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u Europskoj uniji i njezinim makroregijama

Fondovi zajedničke poljoprivredne politike

Programi ruralnog razvoja po zemljama

Pronalaženje partnera za financiranje u obrazovanju

Kontaktne točke za Erasmus+

Mogućnosti financiranja u području zapošljavanja, socijalnih pitanja i uključivanja

Europski socijalni fond: potpora u vašoj zemlji

Neizravno upravljanje

Neki programi financiranja djelomično se ili potpuno provode uz podršku subjekata kao što su nacionalna tijela ili međunarodne organizacije. Na primjer, većina proračuna EU-a dodijeljena za humanitarnu pomoć i međunarodni razvoj izvršava se pod neizravnim upravljanjem.

Dva su primjera financijska potpora za borbu protiv epidemije ebole u zapadnoj Africi i pomoć zbog potresa u Nepalu 2015. Programi koji se provode pod neizravnim upravljanjem čine oko 10 % proračuna EU-a.

Kad je riječ o tom načinu upravljanja, Komisija delegira zadaće izvršenja proračuna različitim provedbenim partnerima, na primjer:

Dodatni primjeri provedbenih partnera u slučaju neizravnog upravljanja navedeni su na stranici Postupak podnošenja prijave.