Kolme hallinnointitapaa

Kaikkiin EU:n talousarviosta rahoitettaviin ohjelmiin sovelletaan rahoituksen luonteen mukaan yhtä kolmesta erityyppisestä täytäntöönpanotavasta:

  • suora hallinnointi: Euroopan komissio hallinnoi suoraan EU-rahoitusta
  • yhteinen hallinnointi: Euroopan komissio ja kansalliset viranomaiset hallinnoivat rahoitusta yhdessä
  • välillinen hallinnointi: rahoituksen hallinnoinnista vastaavat kumppaniorganisaatiot tai muut viranomaiset EU:ssa tai sen ulkopuolella.

Vaikka EU siis rahoittaisi tiettyä ohjelmaa tai hanketta, se ei aina osallistu suoraan sen päivittäiseen hallinnointiin. Suurin osa EU:n talousarvion käytöstä tapahtuu jäsenvaltioiden toimesta, mutta viime kädessä vastuu talousarvion toteuttamisesta on komissiolla.

Näin ollen komissio valvoo tarkasti ja tehokkaasti EU:n varojen käyttöä. Menettely vaihtelee sen mukaan, miten ohjelma pannaan täytäntöön.

Saadakseen hankkeelleen rahoitusta hakijan on löydettävä sitä vastaava ehdotuspyyntö ja toimittava tarkasti hakuohjeiden mukaisesti. Ohjeet ovat aina ehdotuspyyntökohtaisia. Hanke kilpailee rahoituksesta muiden hakijoiden hankkeiden kanssa.

Suora hallinnointi

Suorassa hallinnoinnissa Euroopan komissio on suoraan vastuussa kaikista ohjelman täytäntöönpanon vaiheista:

  • ehdotuspyyntöjen julkaiseminen
  • jätettyjen ehdotusten arviointi
  • avustussopimusten allekirjoittaminen
  • hankkeiden toteuttamisen valvonta
  • tulosten arviointi
  • maksujen suorittaminen.

Komission yksiköt hoitavat näitä tehtäviä päätoimipaikoissaan, EU:n edustustoissa tai EU:n toimeenpanovirastoissa. Kolmansia osapuolia ei ole. Suoraan hallinnoitavien ohjelmien osuus EU:n vuosien 2021–2027 talousarviosta on noin 20 prosenttia.

Esimerkki komission suoraan hallinnoimasta ohjelmasta on yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskeva ohjelma (COSME), jonka päätavoitteena on tukea pk-yritysten perustamista ja laajentamista. Kun EU:n taloudellisen tuen hakijana on yrittäjä, yhteyspisteenä ja hallinnointiyksikkönä on Euroopan innovaationeuvoston ja pk-yritysasioiden toimeenpanovirasto, joka hallinnoi COSME-ohjelmaa.

Suoran hallinnoinnin piiriin kuuluvat ehdotuspyynnöt julkaistaan rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa (SEDIA).

 

Yhteinen hallinnointi

Yhteisessä hallinnoinnissa sekä Euroopan komissio että jäsenvaltioiden kansalliset viranomaiset, kuten ministeriöt ja julkiset laitokset, vastaavat tietyn ohjelman toteuttamisesta. Noin 70:tä prosenttia EU:n ohjelmista hallinnoidaan tällä tavalla.

Jos millä tahansa EU:n alueella toimivalla maanviljelijällä on esimerkiksi hanke luomutomaattien viljelyn aloittamiseksi, hän voi hakea yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) mukaista tukea. Tällöin maanviljelijän on haettava tukea oman maansa maatalousministeriöltä tai vastaavalta elimeltä, joka vastaa hankkeen varojen hallinnoinnista EU:n puolesta.

Jäsenvaltioiden viranomaiset (kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla) päättävät, mitkä hankkeet saavat rahoitusta, ja vastaavat päivittäisestä hallinnoinnista. Komissio varmistaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, että hankkeet saadaan onnistuneesti päätökseen ja että varat käytetään oikein.

EU:n aluerahoituksen haku

Alueelliset ja kansalliset rahoitusviranomaiset

Euroopan rakenne- ja investointirahastot (ERI)

EuroAccess: maksuton online-hakutyökalu, jolla tuetaan olemassa olevien rahoitusmahdollisuuksien käyttöä taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden parantamiseksi Euroopan unionissa ja sen makroalueilla.

Yhteisen maatalouspolitiikan rahastot

Maaseudun kehittämisohjelmat – maakohtaiset tiedot

Koulutusalan rahoituskumppanit

Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasiat: rahoitusmahdollisuudet

Euroopan sosiaalirahasto: maakohtaiset tukimahdollisuudet

Välillinen hallinnointi

Jotkin rahoitusohjelmat toteutetaan osittain tai kokonaan yhteisöjen, kuten kansallisten viranomaisten tai kansainvälisten järjestöjen, tuella. Suurin osa esimerkiksi humanitaariseen apuun ja kansainväliseen kehitykseen osoitetusta EU:n talousarviosta toteutetaan välillisen hallinnoinnin avulla.

Esimerkkejä tästä ovat taloudellinen tuki, jolla torjutaan Länsi-Afrikan ebolaepidemiaa ja lievennetään Nepalissa vuonna 2015 tapahtuneen maanjäristyksen seurauksia. Välillisen hallinnoinnin piiriin kuuluvien ohjelmien osuus EU:n talousarviosta on noin 10 prosenttia.

Tässä hallinnointitavassa komissio siirtää talousarvion toteuttamiseen liittyviä tehtäviä erilaisille toteutuskumppaneille, esimerkiksi

Lisätietoja välillisen hallinnoinnin piiriin kuuluvista toteutuskumppaneista on Hakumenettely-sivulla.

Erasmus+-ohjelman yhteyspisteet