Три вида управление

Програмите, финансирани от бюджета на ЕС, могат да се изпълняват по три различни начина в зависимост от естеството на съответното финансиране:

  • пряко управление: финансирането от ЕС се управлява директно от Европейската комисия
  • споделено управление: Европейската комисия и националните органи управляват съвместно финансирането
  • непряко управление: финансирането се управлява от партньорски организации или други органи във или извън ЕС.

Това означава, че когато ЕС предоставя финансиране за конкретна програма или проект, той невинаги участва пряко в ежедневното управление. В същото време, въпреки че държавите членки отговарят за изразходването на по-голямата част от бюджета на ЕС, Комисията носи крайната отговорност за неговото изпълнение.

Затова Комисията извършва строг и ефективен контрол върху начина, по който се изразходват средствата от ЕС. Процедурата варира в зависимост от начина, по който се изпълнява програмата.

За да получи финансиране за проект, кандидатът трябва да намери подходяща покана за представяне на предложения/проекти и внимателно да следва конкретните насоки за кандидатстване — всяка покана е различна. Проектът ще се конкурира за финансиране с проектите, представени от останалите кандидати в рамките на съответната покана.

Пряко управление

При пряко управление Европейската комисия отговаря пряко за всички етапи от изпълнението на програмата:

  • обявяване на поканите за представяне на предложения
  • оценка на подадените предложения
  • подписване на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства
  • наблюдение на изпълнението на проектите
  • оценка на резултатите
  • извършване на плащания.

Тези задачи се изпълняват от ведомствата на Комисията, в нейната централа, в делегациите на ЕС или чрез изпълнителни агенции на ЕС — няма трети страни. На програмите, изпълнявани при пряко управление, се падат около 20 % от бюджета на ЕС за периода 2021—2027 г.

Пример за програма, управлявана пряко от Комисията, е Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME), чиято основна цел е да се подпомага създаването и разрастването на МСП. Ако даден кандидат е предприемач, който търси финансова подкрепа от ЕС, ведомството за контакт и управление ще бъде Изпълнителната агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП, която изпълнява COSME.

Поканите за представяне на предложения при пряко управление се публикуват на портала за финансиране и обществени поръчки (SEDIA).

 

Споделено управление

При споделено управление както Европейската комисия, така и национални органи в държавите от ЕС, например министерства и публични институции, отговарят за изпълнението на дадена програма. Около 70 % от програмите на ЕС се управляват по този начин.

Например ако сте земеделски производител в ЕС и имате проект за започване на отглеждане на биологични домати, можете да кандидатствате за финансиране по линия на общата селскостопанска политика (ОСП). За целта трябва да се обърнете към министерството на земеделието на вашата държава или друга подобна институция, която отговаря за управлението на средствата за вашия проект от името на ЕС.

Администрациите на държавите членки (на национално, регионално и местно равнище) избират кои проекти да финансират и носят отговорност за ежедневното управление. В сътрудничество с държавите Комисията се грижи за успешното приключване на проектите и целесъобразното изразходване на средствата.

Вижте националните единни портали за фондовете със споделено управление

Достъп до регионалните фондове на ЕС

Регионални и национални финансиращи органи

Европейски структурни и инвестиционни фондове

EuroAccess: безплатен онлайн инструмент за търсене на възможности за финансиране с цел подобряване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Европейския съюз и неговите макрорегиони.

Фондове по общата селскостопанска политика

Програми за развитие на селските райони по държави

Търсене на партньори за финансиране в областта на образованието

Заетост, социални въпроси и приобщаване — възможности за финансиране

Европейски социален фонд: подкрепа във вашата страна

Непряко управление

Някои програми за финансиране се изпълняват частично или изцяло с подкрепата на различни образувания, напр. национални органи или международни организации. Например по-голямата част от бюджета на ЕС за хуманитарна помощ и международно развитие се изпълнява при непряко управление.

Сред примерите са финансовата подкрепа за борбата с епидемията от ебола в Западна Африка и помощта след земетресението в Непал през 2015 г. На програмите, изпълнявани при непряко управление, се падат около 10 % от общия бюджет на ЕС.

При този режим на управление Комисията делегира задачи по изпълнението на бюджета на различни видове партньори, например:

За допълнителни примери за партньори по изпълнението при непряко управление вижте страницата за процеса на кандидатстване.

Координати за връзка по програма „Еразъм+“