Podpora gospodarskemu razvoju

V okviru dolgoročnega proračuna EU za obdobje 2014–2020 je bila več kot polovica evropskih sredstev zagotovljenih prek petih evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladov ESI). Sklade skupaj upravljajo Evropska komisija in države EU. Države članice lahko sredstva v okviru teh skladov uporabljajo še do konca leta 2023. Več o strukturnih skladih v okviru sedanjega dolgoročnega proračuna je na strani Razvoj regij in mest v EU.

Sredstva skladov so namenjena vlaganju v nova delovna mesta ter v trajnostno in zdravo evropsko gospodarstvo in okolje.

Skladi ESI za obdobje 2014–2020 se osredotočajo na 5 področij:

  • raziskave in inovacije
  • digitalne tehnologije
  • podpora nizkoogljičnemu gospodarstvu
  • trajnostno upravljanje naravnih virov
  • mala podjetja

Pet skladov

Evropski strukturni in investicijski skladi:

Evropski sklad za regionalni razvoj – spodbuja uravnotežen razvoj v različnih regijah EU.
Evropski sklad za regionalni razvoj

Evropski socialni sklad – podpira programe zaposlovanja po vsej Evropi ter vlaga v človeški kapital – delavce, mlade in vse, ki iščejo zaposlitev.
Evropski socialni sklad

Kohezijski sklad – financira prometne in okoljske projekte v državah, v katerih bruto nacionalni dohodek na prebivalca ne dosega 90 % povprečja EU. V obdobju 2014–2020 so to naslednje države: Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Estonija, Grčija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška in Slovenija.
Kohezijski sklad

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja – osredotoča se na reševanje posebnih izzivov, s katerimi se spopadajo podeželska območja EU.
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo – spodbuja ribiče pri prehodu na trajnostni ribolov in pomaga obalnim skupnostim pri diverzifikaciji gospodarstva, s čimer se izboljša kakovost življenja njihovih prebivalcev.
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Upravljanje skladov

Sklade upravljajo države članice EU, in sicer s partnerskimi sporazumi.  

Vsaka država je v sodelovanju z Evropsko komisijo pripravila sporazum, v katerem je opredelila, kako bodo sredstva uporabljena v obdobju 2014–2020.

Partnership agreements on the European structural and investment funds

Partnerski sporazumi so podlaga za pripravo naložbenih programov, ki usmerjajo sredstva v regije in projekte na opredeljenih področjih.

Področja naložb

Prejemniki sredstev skladov ESI

Rezultati pogajanj

14 December 2015Regional and Urban Policy

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Dokumenti