Podpora hospodárskeho rozvoja

V rámci dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2014 – 2020 sa viac ako polovica finančných prostriedkov EÚ poskytla prostredníctvom piatich európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Spoločne ich spravujú Európska komisia a členské štáty EÚ. Členské štáty môžu v rámci nich naďalej viazať finančné prostriedky do konca roka 2023. Pokiaľ ide o štrukturálne fondy v rámci súčasného dlhodobého rozpočtu, pozri tiež Investície EÚ do regiónov a miest.

Účelom týchto finančných prostriedkov je investovať do tvorby pracovných miest a do udržateľného a zdravého európskeho hospodárstva a životného prostredia.

EŠIF na roky 2014 – 2020 sa zameriavajú hlavne na päť oblastí:

  • výskum a inovácie,
  • digitálne technológie,
  • podpora nízkouhlíkového hospodárstva,
  • udržateľné riadenie prírodných zdrojov,
  • malé podniky.

Päť fondov

Medzi európske štrukturálne a investičné fondy patria:

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) – podporuje vyvážený rozvoj v rôznych regiónoch EÚ.
Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

Európsky sociálny fond (ESF) – podporuje projekty v oblasti zamestnanosti v celej Európe a investuje do ľudského kapitálu Európy – jej pracovníkov, mladých ľudí a všetkých tých, ktorí si hľadajú zamestnanie.
Európsky sociálny fond (ESF)

Kohézny fond (KF) – poskytuje fondy na dopravné a environmentálne projekty v krajinách, v ktorých je hrubý národný dôchodok (HND) na obyvateľa nižší ako 90 % priemeru EÚ. V rokoch 2014 až 2020 sú to Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Grécko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.
Kohézny fond (KF)

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) – zameriava sa na riešenie konkrétnych výziev, ktorým čelia vidiecke oblasti EÚ.
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) – pomáha rybárom pri prechode na udržateľný rybolov a pobrežným spoločenstvám pri diverzifikácii ich hospodárstiev, čím zlepšuje kvalitu života v európskych pobrežných oblastiach.
Európsky námorný a rybársky fond (ENRF)

Ako sú fondy spravované

Všetky tieto fondy spravujú samotné krajiny EÚ prostredníctvom partnerských dohôd.  

Každá krajina pripravila v spolupráci s Európskou komisiou dohodu, v ktorej sa stanovilo, ako sa finančné prostriedky použijú počas obdobia financovania 2014 – 2020.

Partnership agreements on the European structural and investment funds

Partnerské dohody sú podkladom k viacerým investičným programom, cez ktoré sa poskytujú finančné prostriedky rôznym regiónom a na rozličné projekty v daných oblastiach politiky.

Investičné oblasti

Príjemcovia EŠIF

Výsledky rokovaní

14 December 2015Regional and Urban Policy

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Dokumenty