Podpora hospodářského rozvoje

V rámci dlouhodobého rozpočtu EU na období 2014–2020 byla více než polovina finančních prostředků EU poskytnuta prostřednictvím pěti evropských strukturálních a investičních fondů (fondy ESI), které jsou spravovány společně Evropskou komisí a členskými státy EU. Členské státy mohou přidělovat finanční prostředky, které mají pod svou správou, až do konce roku 2023. Pokud jde o strukturální fondy v rámci aktuálního dlouhodobého rozpočtu, viz také Regionální a městský rozvoj.

Účelem těchto fondů je investovat do vytváření pracovních míst a do udržitelné a zdravé evropské ekonomiky a životního prostředí.

Fondy ESI se v období 2014–2020 zaměřily hlavně na těchto 5 oblastí:

  • výzkum a inovace
  • digitální technologie
  • podpora nízkouhlíkové ekonomiky
  • udržitelné řízení přírodních zdrojů
  • malé podniky

Pět fondů ESI

Mezi evropské strukturální a investiční fondy patří:

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), který podporuje vyvážený rozvoj v jednotlivých regionech EU.
Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)

Evropský sociální fond (ESF), který podporuje projekty na zajištění zaměstnanosti a poskytuje investice do lidského kapitálu EU – ať už se jedná o pracovníky, mladé lidi či osoby hledající zaměstnání.
Evropský sociální fond (ESF)

Fond soudržnosti (FS), z něhož jsou financovány projekty z oblasti dopravy a ochrany životního prostředí v těch zemích, v nichž je hrubý národní důchod (HND) na obyvatele nižší než 90 % průměru EU. V období 2014–2020 sem patřily tyto země: Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko a Slovinsko.
Fond soudržnosti (FS)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV), který se zaměřuje na řešení konkrétních problémů venkovských oblastí EU.
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV)

Evropský námořní a rybářský fond (EMFF), který pomáhá rybářům osvojit si udržitelné rybolovné metody a lidem žijícím na pobřeží diverzifikovat svou hospodářskou činnost. Díky tomu se zvýší kvalita života v evropských pobřežních oblastech.
Evropský námořní a rybářský fond (ENRF)

Jak se s finančními prostředky z fondů hospodaří

Všechny fondy spravují jednotlivé země EU samy, a to prostřednictvím dohod o partnerství.  

Každá země vypracovala dohodu ve spolupráci s Evropskou komisí a stanovila v ní, jakým způsobem prostředky ve finančním období 2014–2020 použije.

Partnership agreements on the European structural and investment funds

Na základě dohod o partnerství se připraví řada investičních programů, z nichž jdou v rámci příslušných oblastí politiky finanční prostředky do různých regionů a projektů.

Oblasti investic

Příjemci prostředků z fondů ESI

Výsledky jednání

14 December 2015Regional and Urban Policy

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Dokumenty