Glaonna ar mhaoiniú de réir réimse

Sa liosta thíos tá leathanaigh ar a bhfuil eolas faoi ghlaonna ar thograí (e.g. deontais) i bpríomhréimsí ábhair agus gníomhaíochta an Aontais Eorpaigh. Gheobhaidh tú eolas freisin faoi dheiseanna maoiniúcháin eile (e.g. soláthar poiblí) ar roinnt de na leathanaigh. Tabhair do d’aire, i gcás ábhair áirithe, go mb’fhéidir go n-aimseofá idir ghlaonna ar thograí agus ghlaonna ar thairiscintí a sheoltar trí chláir mhaoiniúcháin éagsúla de chuid an Aontais.

Chun léargas iomlán a fháil ar dheiseanna maoiniúcháin de réir cláir, féach ar leathanach na gclár maoiniúcháin de chuid an Aontais.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na cineálacha éagsúla maoiniúcháin, féach an leathanach Sula ndéanfaidh tú iarratas.


Talmhaíocht agus forbairt tuaithe

Teorainneacha agus an tslándáil

Gnó agus tionscal

Gníomhú ar son na haeráide

Iomaíocht

Tomhaltóirí

Cultúr agus na meáin

Custam

Cosaint

An geilleagar digiteach agus an tsochaí dhigiteach

An geilleagar, cúrsaí airgeadais agus an euro

Oideachas agus an oiliúint

Fostaíocht agus gnóthaí sóisialta

Fuinneamh

An comhshaol

Méadú an Aontais Eorpaigh

Sábháilteacht bia

Gnóthaí eachtracha agus Beartas Slándála

Comhrac frithchalaoise

Gnóthaí baile

Cosaint dhaonnúil agus shibhialta

Comhpháirtíochtaí idirnáisiúnta

An ceartas agus cearta bunúsacha

Iascach agus gnóthaí muirí

Imirce agus tearmann 

Soghluaisteacht agus iompar 

Sláinte phoiblí

An beartas réigiúnach

Taighde agus nuálaíocht 

An Margadh Aonair

An Earnáil Spáis

Spórt

Staidreamh

Cánachas

Trádáil

Iompar

An óige