Rahastamisvahendite liigid

Rahastamisvahendeid on mitmesuguseid:

  • omakapitali- ja võlainstrumendid;
  • laenutagatised ja riskikapital;
  • suutlikkuse suurendamise ja riskijagamisvahendid.

Näiteks pakub EL laene igat liiki ettevõtetele, et toetada investeeringuid teadustegevusse ja innovatsiooni. Samuti annab ta tagatisi, et aidata toetusesaatel pankadelt ja muudelt laenuandjatelt hõlpsamini või parematel tingimustel laene saada. Lisaks võib EL projektis rahaliselt osaleda selle osalise omamise kaudu. Samuti on võimalik kombineerida rahastamisvahendeid ja toetusi.

Rahastamisvahendeid rakendatakse koos avaliku ja erasektori partnerite, näiteks pankade, riskikapitaliinvestorite ja äriinglitega. Need finantseerimisasutused määravad kindlaks rahastamise täpsed tingimused (summa, kestus, intressimäär ja tasud).

ELi rahastamisvahendite kaudu rahastatav taotleja peab andma vahendajast finantseerimisasutustele võimaluse täita neil olevat hoolsuskohustust, mis hõlmab kohapealset kontrolli ja inspekteerimist. Nõuete täitmata jätmise tulemusena rahastus viibib või selle andmisest keeldutakse.

Rahastus eelarve jagatud täitmise raames koostöös liikmesriikidega

El võib rahastamisvahendeid anda liikmesriikide finantsvahendajate kaudu (eelarve jagatud täitmine), et toetada oma poliitikat ja programme. Seda liiki rahastus on avatud nii idufirmadele, mikroettevõtjatele kui ka suurettevõtetele.

Juurdepääs ELi toetatavatele rahastamisvõimalustele

Rahastamine koostöös Euroopa Investeerimispangaga

Euroopa Investeerimispank (EIP) pakub laene, tagatisi, omakapitaliinvesteeringuid ja nõustamisteenuseid. EIP, Euroopa Liidu laenuandmisasutus, teeb tihedat koostööd teiste ELi institutsioonidega, et toetada ELi poliitikat enam kui 140 riigis üle maailma.

Lisaks sellele vastutab EIP grupp 75% ulatuses programmi „InvestEU“ (mis põhineb Euroopa investeerimiskava (Junckeri kava) edukal mudelil) rakendamise eest. Programmi alla on koondatud Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond ja 13 muud praegu olemasolevat ELi rahastamisvahendit. InvestEU fond kasutab ELi eelarvest antavaid tagatisi teiste investorite kaasamiseks, suurendades nii veelgi ELi võimalusi investeeringuid toetada.

EIP gruppi kuuluv Euroopa Investeerimisfond (EIF) toetab Euroopa väikesi ja keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEsid) sellega, et aitab neil leida rahastamisvõimalusi. VKEd tegutsevad EIFi kaudu, kasutades kas omaenese vahendeid või vahendeid, mida pakuvad Euroopa Investeerimispank, Euroopa Komisjon, ELi liikmesriigid või muud kolmandad isikud.

Euroopa Investeerimispanga pakutavad rahastamisvõimalused

Kust leida rahastamisvõimalusi - EIFi finantsvahendajad

Lisateave programmi „InvestEU“ kohta

Rahastus NextGenerationEU raames

NextGeneration EU on ajutine 806,9 miljardi euro (jooksevhindades) suurune taasterahastu, mis on ELi 2021–2027. aasta eelarve uuendus ja mille vahendeid haldab otse Euroopa Komisjon, kuid rakendavad liikmesriigid. NextGeneration EU rahastamiseks vajalike vahendite hankimiseks võtab komisjon ELi nimel kapitaliturgudelt laenu.

Enamik Next Generation EU vahenditest kulutatakse taaste- ja vastupidavusrahastu kaudu. Liikmesriikide käsutusse antakse laenude ja toetustena 723,8 miljardit eurot (jooksevhindades), et leevendada koroonaviiruse pandeemia majanduslikku ja sotsiaalset mõju ning saavutada see, et Euroopa riikide majandus ja ühiskond on kestlikum, vastupanuvõimelisem ning paremini valmis rohe- ja digipöörde väljakutseteks ja võimalusteks. Liikmesriigid teevad tööd oma taaste- ja vastupidavuskavadega, et saada juurdepääs taaste- ja vastupidavusrahastu vahenditele. Taaste- ja vastupidavusrahastu erakorralisusest tulenevalt toimub selle rakendamine erikorra kohaselt. Vahendid makstakse liikmesriikidele otse välja vastavalt riiklike taaste- ja vastupidavuskavade rakendamisel tehtavatele edusammudele.

Kavad peaksid olema suunatud nende probleemide tulemuslikule lahendamisele, millele on osutatud Euroopa poolaasta raames, eelkõige nõukogu poolt vastu võetud riigipõhistes soovitustes. Ülevaatlikkuse huvides on esitatud teave selle kohta, kuidas liikmesriigid taaste- ja vastupidavusrahastut rakendavad.