EU-program och EU-fonder som finansieras genom EU:s budget och NextGenerationEU

Nedan hittar du en översikt över de finansieringsmöjligheter som finansieras genom EU:s långtidsbudget för 2021–2027 och återhämtningsinstrumentet NextGenerationEU efter rubrik, kluster och program eller fond (de flesta program som genomförs genom delad förvaltning kallas fonder). Rubrik 7, som främst gäller de samlade administrativa utgifterna för alla EU-institutioner, omfattar inga finansieringsprogram.

Ytterligare upplysningar och länkar till ansökningsomgångar lägger vi ut på programsidorna när de blir tillgängliga.

Läs mer i broschyren om långtidsbudgeten 2021–2027 och NextGenerationEU

Rubrik 1: Inre marknaden, innovation och digitalisering

Forskning och innovation

Horisont Europa

Stöd till alla former av forskning och innovation och framsteg inom vetenskap, teknik, ekonomi, miljö och samhälle.

Euratoms forsknings- och utbildningsprogram

Euratom ska genomföra forsknings- och utbildningsinsatser på kärnområdet för att kontinuerligt förbättra kärnsäkerhet och strålskydd.

Iter

Ett ambitiöst internationellt projekt för att bygga världens största fusionsreaktor och främja avancerad fusionsenergiteknik för en grönare och hållbarare energimix.

Europeiska strategiska investeringar

InvestEU

Bidra med viktig långsiktig finansiering, få fram privata investeringar och stödja återhämtning och ett grönare, mer digitalt och mer resilient EU.

Fonden för ett sammanlänkat Europa

Stöd till viktig infrastruktur för energi, transport och digitala tjänster i EU.

Programmet för ett digitalt Europa

Programmet för ett digitalt Europa är det första EU-program som syftar till att påskynda återhämtningen och driva på den digitala omställningen i EU.

Inre marknaden

Programmet för den inre marknaden

Stärka och skydda konsumenterna, garantera säkra livsmedel och göra det möjligt för små och medelstora företag i EU att blomstra.

EU-programmet för bedrägeribekämpning

Skydd av EU:s ekonomiska intressen, specialiserad utrustning, kunskap och utbildning.

Skattesamarbete (Fiscalis)

Tack vare Fiscalisprogrammet kan nationella skattemyndigheter utbyta information och sakkunskap.

Programmet för samarbete i tullfrågor

Tullprogrammet stöder tullmyndigheternas samarbete och skyddar EU:s och medlemsländernas finansiella och ekonomiska intressen.

Rymden

EU:s rymdprogram

EU:s rymdpolitik, satellitteknik och innovation, data-, navigations- och kommunikationstjänster, klimatåtgärder och katastrofinsatser.

Rubrik 2: Sammanhållning och värden

Regional utveckling och sammanhållning

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)

Minska de ekonomiska, sociala och geografiska skillnaderna i EU genom att korrigera obalanser mellan regioner med program som genomförs av lokala myndigheter.

Sammanhållningsfonden

Sammanhållningsfonden ska minska ekonomiska och sociala skillnader och främja hållbar utveckling.

REACT-EU

Additional funding for the existing 2014–2020 cohesion programmes under ERDF, ESF and FEAD.

Support to the Turkish Cypriot community

The Aid Programme aims to facilitate the reunification of Cyprus.

Återhämtning och resiliens

Recovery and Resilience Facility

The Recovery and Resilience Facility is the key instrument of NextGenerationEU to help the EU emerge stronger and more resilient from the current crisis.

Technical Support Instrument

The Technical Support Instrument provides tailor-made technical expertise to EU countries to carry out reforms.

Protection of the Euro Against Counterfeiting

Prevent and combat counterfeiting and related fraud and preserve the integrity of the euro banknotes and coins.

Union Civil Protection Mechanism (rescEU)

Strengthen cooperation between the EU Member States and 6 Participating States in the field of civil protection.

EU4Health

Investing in resilient, equitable and modern health systems, improving the health of EU citizens and protecting people from cross-border health threats.

Investera i människor, social sammanhållning och värden

European Social Fund+

The European Social Fund+ (ESF+) is the EU’s main instrument for investing in people with the aim of building a more social and inclusive Europe.

Erasmus+

Stöd till utbildning, fortbildning och personlig utveckling för studenter och andra som är aktiva inom utbildning, ungdomsfrågor och idrott.

Europeiska solidaritetskåren

För unga volontärer som vill hjälpa missgynnade personer, ge humanitärt bistånd och bidra till hälso- och miljöinsatser.

Programmet Rättsliga frågor

Stärka demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna.

Programmet för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden

Skydd och främjande av rättigheter och värden i EU-fördragen och EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Creative Europe

Creative Europe is the European Commission's programme for providing support to the culture and audiovisual sectors.

Rubrik 3: Naturresurser och miljö

Jordbruk och havspolitik

European agricultural guarantee fund (EAGF)

The EAGF funds income support for EU farmers and measures to stabilise agricultural markets.

European agricultural fund for rural development (EAFRD)

The EAFRD provides funding to support rural areas and strengthen the EU’s agri-food and forestry sectors.

European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund

Common fisheries policy, maritime policy, aquaculture, sustainable development.

Miljö och klimatpolitik

Programme for Environment and Climate Action (LIFE)

To achieve the shift towards a sustainable, circular and resilient economy, protect and restore the environment, halt and reverse biodiversity loss.

Just Transition Fund

Supporting the transition towards climate neutrality by alleviating its socio-economic impact in the regions most affected.

Rubrik 4: Migration och gränsförvaltning

Migration

Asyl-, migrations- och integrationsfonden

Migration, asyl och integration, det gemensamma europeiska asylsystemet, migrationshantering och solidaritet.

Gränsförvaltning

Fonden för integrerad gränsförvaltning

Gränsförvaltning, EU:s gemensamma viseringspolitik, den europeiska gräns- och kustbevakningen, tullkontrollutrustning vid gränsövergångar och tullaboratorier.

Rubrik 5: Säkerhet och försvar

Säkerhet

Fonden för inre säkerhet

Säkerheten i EU – motverka radikalisering, terrorism, it-brott och organiserad brottslighet och skydda brottsoffer.

Avveckling av kärnkraftverk (Litauen)

Garantera en säker stängning av gamla kärnreaktorer och skydda folkhälsan och miljön.

Kärnsäkerhet och avveckling

Garantera en säker stängning av gamla kärnreaktorer och skydda folkhälsan och miljön.

Försvar

Europeiska försvarsfonden

Kommissionens viktigaste initiativ för att med EU:s budget stödja forskningssamverkan och utveckling av försvarskapacitet.

Rubrik 6: Grannländer och omvärlden

Yttre åtgärder

Europa i världen – instrumentet för grannskapet, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete

Europa i världen är EU:s viktigaste ekonomiska verktyg för att bidra till hållbar utveckling, fred och stabilitet i världen.

Humanitärt bistånd

Vid katastrofer eller humanitära nödsituationer ger EU stöd till de drabbade länderna och invånarna.

Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik

Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken bidrar till att bevara freden, förebygga konflikter och stärka den internationella säkerheten.

Utomeuropeiska länder och territorier

Främja ekonomisk och social utveckling i de utomeuropeiska länderna och territorierna för att öka deras resiliens och konkurrenskraft och göra dem mindre sårbara.

Stöd inför anslutningen

Stöd inför anslutningen

Hjälp till kandidatländer och potentiella kandidatländer att reformera sina samhällen, rättssystem och ekonomier på vägen mot EU-medlemskap.