Programy a fondy EÚ financované z rozpočtu EÚ a nástroja NextGenerationEU

V nasledujúcom zozname sa uvádza prehľad možností financovania z viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2021 – 2027 a nástroja NextGenerationEU podľa okruhov, klastrov a programov alebo fondov (väčšina programov implementovaných v rámci zdieľaného riadenia sa nazýva „fondy“). Okruh 7, ktorý pokrýva najmä administratívne výdavky všetkých inštitúcií EÚ, nezahŕňa programy financovania.

Ďalšie položky zoznamu vrátane odkazov na výzvy sa doplnia na stránky programu hneď, ako budú k dispozícii.

Pozri aj novú brožúru o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a nástroji NextGenerationEU.

Okruh 1: Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika

Výskum a inovácie

Horizont Európa

Vedecký, technologický, hospodársky, environmentálny a spoločenský vplyv; podpora všetkých foriem výskumu a inovácie.

Program Euratomu v oblasti výskumu a odbornej prípravy

Cieľom Euratomu je vykonávať činnosti jadrového výskumu a odbornej prípravy s dôrazom na neustále zvyšovanie jadrovej bezpečnosti, ochrany a ochrany pred žiarením.

ITER

Ambiciózny medzinárodný projekt na výstavbu najväčšieho zariadenia jadrovej syntézy na svete, pokročilej technológie jadrovej fúzie pre ekologickejšiu a udržateľnejšiu skladbu zdrojov energie

Európske strategické investície

InvestEU

Poskytuje EÚ kľúčové dlhodobé financovanie stimulujúce súkromné investície, podporujúce obnovu a ekologickejšiu, digitálnejšiu a odolnejšiu Európu.

Nástroj na prepájanie Európy

Podpora realizácie kľúčovej energetickej, dopravnej a digitálnej infraštruktúry v celej Európe.

Program Digitálna Európa

Program Digitálna Európa je prvým programom EÚ, ktorého cieľom je urýchliť obnovu a podnietiť digitálnu transformáciu Európy.

Jednotný trh

Program pre jednotný trh

Posilňovanie postavenia spotrebiteľov a ich ochrana, zaistenie bezpečnosti potravín, čo umožní malým a stredným podnikom v EÚ prosperovať.

Program EÚ pre boj proti podvodom

Ochrana finančných záujmov EÚ, špecializované vybavenie, znalosti a odborná príprava.

Spolupráca v oblasti daní (FISCALIS)

Program Fiscalis umožňuje vnútroštátnym daňovým správam vytvárať a vymieňať si informácie a odborné znalosti.

Spolupráca v colnej oblasti (CUSTOMS)

Program Colníctvo podporuje spoluprácu medzi colnými orgánmi a chráni finančné a hospodárske záujmy EÚ a jej členských štátov.

Vesmír

Európsky vesmírny program

Politika EÚ v oblasti kozmického priestoru, satelitné technológie a inovácie, dáta, navigačné a komunikačné služby, boj proti zmene klímy, reakcia na katastrofy.

Okruh 2: Súdržnosť a hodnoty

Regionálny rozvoj a súdržnosť

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

Posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti EÚ nápravou nerovnováhy medzi regiónmi prostredníctvom programov vykonávaných miestnymi orgánmi.

Kohézny fond (KF)

Cieľom Kohézneho fondu je znížiť hospodárske a sociálne rozdiely a podporiť udržateľný rozvoj.

REACT-EU

Dodatočné financovanie existujúcich programov súdržnosti na roky 2014 – 2020 v rámci EFRR, ESF a FEAD.

Podpora pre komunitu tureckých Cyperčanov

Cieľom programu pomoci je uľahčiť znovuzjednotenie Cypru.

Obnova a odolnosť

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je kľúčovým prvkom nástroja NextGenerationEU, vďaka ktorému má EÚ vyjsť zo súčasnej krízy silnejšia a odolnejšia.

Nástroj technickej podpory

Na účely uskutočňovania reforiem získavajú krajiny EÚ podporu z Nástroja technickej podpory vo forme technických odborných poznatkov, ktoré sú prispôsobené ich potrebám.

Ochrana eura proti falšovaniu

Ochrana eurobankoviek a euromincí proti falšovaniu a súvisiacim podvodom, boj proti takémuto konaniu a zachovanie integrity týchto platidiel.

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany (rescEU)

Posilniť spoluprácu členských štátov EÚ a šiestich zúčastnených štátov v oblasti civilnej ochrany.

EU4Health

Investovanie do odolných, spravodlivých a moderných zdravotníckych systémov, zlepšenie zdravia občanov EÚ a ochrana ľudí pred cezhraničnými ohrozeniami zdravia.

Investície do ľudí, sociálnej súdržnosti a hodnôt

Európsky sociálny fond+

Európsky sociálny fond+ (ESF+) je hlavným nástrojom EÚ na investovanie do ľudí s cieľom vybudovať sociálnejšiu a inkluzívnejšiu Európu.

Program Erasmus+

Podpora vzdelávacieho, profesionálneho a osobnostného rozvoja ľudí v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

Európsky zbor solidarity

Pre mladých ľudí, ktorí chcú dobrovoľne pomáhať znevýhodneným, poskytovať humanitárnu pomoc, alebo prispievať k činnostiam zameraným na zdravie a životné prostredie

Program Spravodlivosť

Posilňovanie demokracie, zásad právneho štátu a základných práv.

Program Občania, rovnosť, práva a hodnoty

Ochrana a podpora práv a hodnôt zakotvených v zmluvách EÚ a Charte základných práv.

Kreatívna Európa

Kreatívna Európa je programom Európskej komisie na podporu kultúrneho a audiovizuálneho odvetvia.

Okruh 3: Prírodné zdroje a životné prostredie

Poľnohospodárstvo a námorná politika

Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF)

Z EPZF sa financuje podpora príjmu poľnohospodárov EÚ a opatrenia na stabilizáciu poľnohospodárskych trhov.

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Z EPFRV sa poskytujú finančné prostriedky na podporu vidieckych oblastí a posilnenie únijných sektorov agropotravinárstva a lesného hospodárstva.

Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond

Spoločná rybárska politika, námorná politika, akvakultúra, udržateľný rozvoj.

Životné prostredie a ochrana klímy

Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE)

Dosiahnuť posun smerom k udržateľnému, obehovému a odolnému hospodárstvu, chrániť a obnovovať životné prostredie, zastaviť a zvrátiť stratu biodiverzity.

Fond na spravodlivú transformáciu

Podpora prechodu ku klimatickej neutralite zmierňovaním sociálno-ekonomických dôsledkov v najviac dotknutých regiónoch.

Okruh 4: Migrácia a riadenie hraníc

Migrácia

Fond pre azyl, migráciu a integráciu

Migrácia, azyl a integrácia; spoločný európsky azylový systém; riadenie migrácie; solidarita.

Riadenie hraníc

Fond pre integrované riadenie hraníc

Riadenie hraníc; spoločná vízová politika EÚ; európska pohraničná a pobrežná stráž, vybavenie na colné kontroly na colných hraničných priechodoch a colné laboratóriá.

Okruh 5: Bezpečnosť a obrana

Bezpečnosť

Fond pre vnútornú bezpečnosť

Bezpečnosť Únie; boj proti radikalizácii, terorizmu, počítačovej kriminalite a organizovanej trestnej činnosti; ochrana obetí trestných činov.

Vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky (Litva)

Zaistenie bezpečného uzavretia starých jadrových reaktorov, ochrana životného prostredia a ľudského zdravia.

Jadrová bezpečnosť a vyraďovanie z prevádzky

Zaistenie bezpečného uzavretia starých jadrových reaktorov, ochrana životného prostredia a ľudského zdravia.

Obrana

Európsky obranný fond

Európsky obranný fond je kľúčovou iniciatívou Komisie na podporu kolaboratívneho výskumu a vývoja obranných spôsobilostí z rozpočtu EÚ.

Okruh 6: Susedstvo a svet

Vonkajšia činnosť

Globálna Európa: Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce

Globálna Európa je hlavným nástrojom EÚ, ktorý prispeje k podpore udržateľného rozvoja, mieru a stability na celom svete.

Humanitárna pomoc

Vždy, keď nastane katastrofa alebo krízová humanitárna situácia, EÚ poskytuje postihnutým krajinám a obyvateľstvu pomoc.

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika

SZBP prispieva k cieľom zachovávať mier, predchádzať konfliktom a posilňovať medzinárodnú bezpečnosť.

Zámorské krajiny a územia

Podpora hospodárskeho a sociálneho rozvoja zámorských krajín a území, zvyšovanie ich odolnosti a konkurencieschopnosti, znižovanie zraniteľnosti

Predvstupová pomoc

Predvstupová pomoc

Podpora kandidátskych krajín a potenciálnych kandidátskych krajín EÚ pri transformácii ich spoločností, právnych systémov a hospodárstiev na ceste k členstvu v EÚ.