Programy i fundusze UE finansowane z budżetu UE i NextGenerationEU

Poniższy wykaz zawiera przegląd możliwości finansowania za pomocą wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i NextGenerationEU w podziale na działy, grupy polityczne, programy lub fundusze (większość programów realizowanych w ramach zarządzania dzielonego nazywa się „funduszami”). Dział 7, który obejmuje głównie wydatki administracyjne wszystkich instytucji UE, nie zawiera programów finansowania.

Kolejne elementy, w tym linki do zaproszeń do składania wniosków, będą dodawane do stron programu w miarę ich dostępności.

Zob. również nową broszurę na temat WRF na lata 2021–2027 i NextGenerationEU.

Dział 1: Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa

Badania naukowe i innowacje

„Horyzont Europa”

Wpływ naukowy, technologiczny, gospodarczy, środowiskowy i społeczny; wsparcie dla wszystkich form badań naukowych i innowacji.

Program badawczo-szkoleniowy Euratom

Celem Euratomu jest prowadzenie działań badawczo-szkoleniowych w dziedzinie energii jądrowej, ze szczególnym naciskiem na dalszą poprawę bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

ITER

Ambitny międzynarodowy projekt budowy największej na świecie instalacji do fuzji jądrowej, zaawansowana technologia energii termojądrowej na rzecz bardziej zielonego i zrównoważonego koszyka energetycznego

Europejskie inwestycje strategiczne

InvestEU

Zapewnianie UE niezbędnego finansowania długoterminowego, przyciąganie inwestycji prywatnych, wspieranie odbudowy oraz bardziej zielonej, cyfrowej i odpornej Europy.

Instrument „Łącząc Europę”

Wspieranie budowy kluczowej infrastruktury energetycznej, transportowej i cyfrowej w całej Europie.

Program „Cyfrowa Europa”

Program „Cyfrowa Europa” jest pierwszym programem UE, którego celem jest przyspieszenie ożywienia gospodarczego i pobudzenie transformacji cyfrowej w Europie.

Jednolity rynek

Program na rzecz jednolitego rynku

Wzmocnienie pozycji i ochrona konsumentów, zapewnianie bezpieczeństwa żywności, umożliwianie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w UE.

Program UE w zakresie zwalczania nadużyć finansowych

Ochrona interesów finansowych UE, specjalistyczny sprzęt, wiedza i szkolenia.

Współpraca w dziedzinie opodatkowania (FISCALIS)

Program Fiscalis pomaga krajowym organom podatkowym w opracowywaniu i wymianie informacji i wiedzy specjalistycznej.

Współpraca w dziedzinie ceł (CŁA)

Program „Cła” wspiera współpracę między organami celnymi oraz chroni finansowe i gospodarcze interesy UE i jej państw członkowskich.

Przestrzeń kosmiczna

Europejski program kosmiczny

polityka kosmiczna UE; technologia satelitarna i innowacje; dane, nawigacja i usługi w zakresie łączności; zwalczanie zmiany klimatu; reagowanie w przypadku katastrof.

Dział 2: Spójność i wartości

Rozwój regionalny i spójność

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Poprawa spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE przez korygowanie dysproporcji między regionami za pomocą programów realizowanych przez władze lokalne

Fundusz Spójności (FS)

Fundusz Spójności zmniejsza dysproporcje gospodarcze i społeczne oraz promuje zrównoważony rozwój.

REACT-EU

Additional funding for the existing 2014–2020 cohesion programmes under ERDF, ESF and FEAD.

Support to the Turkish Cypriot community

The Aid Programme aims to facilitate the reunification of Cyprus.

Odbudowa i odporność

Recovery and Resilience Facility

The Recovery and Resilience Facility is the key instrument of NextGenerationEU to help the EU emerge stronger and more resilient from the current crisis.

Technical Support Instrument

The Technical Support Instrument provides tailor-made technical expertise to EU countries to carry out reforms.

Protection of the Euro Against Counterfeiting

Prevent and combat counterfeiting and related fraud and preserve the integrity of the euro banknotes and coins.

Union Civil Protection Mechanism (rescEU)

Strengthen cooperation between the EU Member States and 6 Participating States in the field of civil protection.

EU4Health

Investing in resilient, equitable and modern health systems, improving the health of EU citizens and protecting people from cross-border health threats.

Inwestowanie w ludzi, spójność społeczna i wartości

European Social Fund+

The European Social Fund+ (ESF+) is the EU’s main instrument for investing in people with the aim of building a more social and inclusive Europe.

Erasmus+

Wsparcie w zakresie edukacji oraz rozwoju zawodowego i osobistego, kształcenie, szkolenie, młodzież i sport

Europejski Korpus Solidarności

Program dla młodych ludzi, którzy jako wolontariusze chcą pomagać osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji, udzielać pomocy humanitarnej oraz pracować na rzecz zdrowia i środowiska

Program „Sprawiedliwość”

Wspieranie demokracji, praworządności i praw podstawowych

Program „Obywatele, równość, prawa i wartości”

Ochrona i promowanie praw i wartości zapisanych w traktatach UE i w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej

Kreatywna Europa

„Kreatywna Europa” to program Komisji Europejskiej oferujący finansowe wsparcie dla sektorów kultury i audiowizualnego.

Dział 3: Zasoby naturalne i środowisko

Rolnictwo i polityka morska

European agricultural guarantee fund (EAGF)

The EAGF funds income support for EU farmers and measures to stabilise agricultural markets.

European agricultural fund for rural development (EAFRD)

The EAFRD provides funding to support rural areas and strengthen the EU’s agri-food and forestry sectors.

European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund

Common fisheries policy, maritime policy, aquaculture, sustainable development.

Działania na rzecz środowiska i klimatu

Programme for Environment and Climate Action (LIFE)

To achieve the shift towards a sustainable, circular and resilient economy, protect and restore the environment, halt and reverse biodiversity loss.

Just Transition Fund

Supporting the transition towards climate neutrality by alleviating its socio-economic impact in the regions most affected.

Dział 4: Migracja i zarządzanie granicami

Migracja

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Migracja, azyl i integracja; wspólny europejski system azylowy; zarządzanie migracjami; solidarność.

Zarządzanie granicami

Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami

Zarządzanie granicami; wspólna polityka wizowa UE; Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna, sprzęt do kontroli celnej na przejściach granicznych i laboratoria celne.

Dział 5: Bezpieczeństwo i obrona

Bezpieczeństwo

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Bezpieczeństwo Unii, przeciwdziałanie radykalizacji postaw, walka z terroryzmem, cyberprzestępczością, zorganizowaną przestępczością, ochrona ofiar przestępstw

Likwidacja obiektów jądrowych (Litwa)

Zapewnienie bezpiecznego zamykania starych reaktorów jądrowych, ochrona środowiska i zdrowia ludzkiego

Bezpieczeństwo jądrowe i likwidacja obiektów jądrowych

Zapewnienie bezpiecznego zamykania starych reaktorów jądrowych, ochrona środowiska i zdrowia ludzkiego

Obrona

Europejski Fundusz Obronny

Europejski Fundusz Obronny jest kluczową inicjatywą Komisji mającą na celu wspieranie z budżetu UE opartych na współpracy projektów badawczych i rozwojowych w zakresie zdolności obronnych.

Dział 6: Sąsiedztwo i świat

Działania zewnętrzne

Globalny wymiar Europy: Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej

„Globalny wymiar Europy” to główny instrument finansowy UE, za pomocą którego UE działa na rzecz zrównoważonego rozwoju, pokoju i stabilności na całym świecie.

Pomoc humanitarna

Gdy dochodzi do klęski żywiołowej lub innego rodzaju katastrofy humanitarnej, UE udziela pomocy dotkniętym nią krajom i regionom.

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

W ramach WPZiB wspierane są działania na rzecz utrzymania pokoju, zapobiegania konfliktom i wzmacniania bezpieczeństwa międzynarodowego.

Kraje i terytoria zamorskie

Promowanie rozwoju gospodarczego i społecznego krajów i terytoriów zamorskich, zwiększenie ich odporności i konkurencyjności oraz zmniejszenie ich podatności na zagrożenia

Pomoc przedakcesyjna

Pomoc przedakcesyjna

Wspieranie krajów kandydujących do UE i potencjalnych kandydatów w przekształcaniu swoich społeczeństw, systemów prawnych i gospodarek na drodze do członkostwa w UE