Programy i fundusze UE finansowane z budżetu UE i NextGenerationEU

Poniższy wykaz zawiera przegląd możliwości finansowania za pomocą wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i NextGenerationEU w podziale na działy, grupy polityczne, programy lub fundusze (większość programów realizowanych w ramach zarządzania dzielonego nazywa się „funduszami”). Dział 7, który obejmuje głównie wydatki administracyjne wszystkich instytucji UE, nie zawiera programów finansowania.

Kolejne elementy, w tym linki do zaproszeń do składania wniosków, będą dodawane do stron programu w miarę ich dostępności.

Zob. również nową broszurę na temat WRF na lata 2021–2027 i NextGenerationEU.

Dział 1: Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa

Badania naukowe i innowacje

„Horyzont Europa”

Wpływ naukowy, technologiczny, gospodarczy, środowiskowy i społeczny; wsparcie dla wszystkich form badań naukowych i innowacji.

Program badawczo-szkoleniowy Euratom

Celem Euratomu jest prowadzenie działań badawczo-szkoleniowych w dziedzinie energii jądrowej, ze szczególnym naciskiem na dalszą poprawę bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

ITER

Ambitny międzynarodowy projekt budowy największej na świecie instalacji do fuzji jądrowej, zaawansowana technologia energii termojądrowej na rzecz bardziej zielonego i zrównoważonego koszyka energetycznego

Europejskie inwestycje strategiczne

InvestEU

Zapewnianie UE niezbędnego finansowania długoterminowego, przyciąganie inwestycji prywatnych, wspieranie odbudowy oraz bardziej zielonej, cyfrowej i odpornej Europy.

Instrument „Łącząc Europę”

Wspieranie budowy kluczowej infrastruktury energetycznej, transportowej i cyfrowej w całej Europie.

Program „Cyfrowa Europa”

Program „Cyfrowa Europa” jest pierwszym programem UE, którego celem jest przyspieszenie ożywienia gospodarczego i pobudzenie transformacji cyfrowej w Europie.

Jednolity rynek

Program na rzecz jednolitego rynku

Wzmocnienie pozycji i ochrona konsumentów, zapewnianie bezpieczeństwa żywności, umożliwianie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w UE.

Program UE w zakresie zwalczania nadużyć finansowych

Ochrona interesów finansowych UE, specjalistyczny sprzęt, wiedza i szkolenia.

Współpraca w dziedzinie opodatkowania (FISCALIS)

Program Fiscalis pomaga krajowym organom podatkowym w opracowywaniu i wymianie informacji i wiedzy specjalistycznej.

Współpraca w dziedzinie ceł (CŁA)

Program „Cła” wspiera współpracę między organami celnymi oraz chroni finansowe i gospodarcze interesy UE i jej państw członkowskich.

Przestrzeń kosmiczna

Europejski program kosmiczny

polityka kosmiczna UE; technologia satelitarna i innowacje; dane, nawigacja i usługi w zakresie łączności; zwalczanie zmiany klimatu; reagowanie w przypadku katastrof.

Dział 2: Spójność i wartości

Rozwój regionalny i spójność

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Poprawa spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE przez korygowanie dysproporcji między regionami za pomocą programów realizowanych przez władze lokalne

Fundusz Spójności (FS)

Fundusz Spójności zmniejsza dysproporcje gospodarcze i społeczne oraz promuje zrównoważony rozwój.

REACT-EU

Dodatkowe środki na istniejące programy spójności na lata 2014–2020 w ramach funduszy EFRR, EFS i FEAD.

Wsparcie dla społeczności Turków cypryjskich

Program pomocy dla społeczności Turków cypryjskich ma ułatwić zjednoczenie Cypru.

Odbudowa i odporność

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności jest kluczowym narzędziem NextGenerationEU, który ma pomóc UE wyjść z obecnego kryzysu silniejszą i bardziej odporną.

Instrument wsparcia technicznego

Instrument Wsparcia Technicznego udostępnia krajom UE dostosowaną do potrzeb wiedzę techniczną niezbędną do przeprowadzenia reform.

Program ochrony euro przed fałszowaniem

Zapobieganie fałszowaniu monet i banknotów euro i związanym z tym nadużyciom finansowym oraz zwalczanie tych zjawisk, a także ochrona integralności banknotów i monet euro

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności (rescEU)

Zacieśnienie współpracy w dziedzinie ochrony ludności między państwami członkowskimi UE i sześcioma państwami uczestniczącymi

Program UE dla zdrowia

Inwestowanie w odporne, sprawiedliwe i nowoczesne systemy opieki zdrowotnej, poprawa zdrowia obywateli UE i ochrona ludzi przed transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia

Inwestowanie w ludzi, spójność społeczna i wartości

Europejski Fundusz Społeczny Plus

Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) jest głównym instrumentem UE służącym inwestowaniu w ludzi w celu budowania bardziej społecznej i sprzyjającej włączeniu społecznemu Europy.

Erasmus+

Wsparcie w zakresie edukacji oraz rozwoju zawodowego i osobistego, kształcenie, szkolenie, młodzież i sport

Europejski Korpus Solidarności

Program dla młodych ludzi, którzy jako wolontariusze chcą pomagać osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji, udzielać pomocy humanitarnej oraz pracować na rzecz zdrowia i środowiska

Program „Sprawiedliwość”

Wspieranie demokracji, praworządności i praw podstawowych

Program „Obywatele, równość, prawa i wartości”

Ochrona i promowanie praw i wartości zapisanych w traktatach UE i w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej

Kreatywna Europa

„Kreatywna Europa” to program Komisji Europejskiej oferujący finansowe wsparcie dla sektorów kultury i audiowizualnego.

Dział 3: Zasoby naturalne i środowisko

Rolnictwo i polityka morska

Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG)

Z EFRG finansuje się również wsparcie dochodu rolników w UE i środki stabilizujące rynki rolne.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

EFRROW oferuje wsparcie finansowe na rzecz obszarów wiejskich oraz wzmocnienia unijnego sektora rolno-spożywczego i leśnego.

Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury

Wspólna polityka rybołówstwa, polityka morska, akwakultura, zrównoważony rozwój

Działania na rzecz środowiska i klimatu

Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE)

Przejście na zrównoważoną i odporną gospodarkę o obiegu zamkniętym, ochrona i odbudowa środowiska, zatrzymanie i odwrócenie procesu utraty różnorodności biologicznej

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Wspieranie transformacji w kierunku neutralności klimatycznej poprzez łagodzenie jej skutków społeczno-gospodarczych w najbardziej dotkniętych regionach.

Dział 4: Migracja i zarządzanie granicami

Migracja

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Migracja, azyl i integracja; wspólny europejski system azylowy; zarządzanie migracjami; solidarność.

Zarządzanie granicami

Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami

Zarządzanie granicami; wspólna polityka wizowa UE; Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna, sprzęt do kontroli celnej na przejściach granicznych i laboratoria celne.

Dział 5: Bezpieczeństwo i obrona

Bezpieczeństwo

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Bezpieczeństwo Unii, przeciwdziałanie radykalizacji postaw, walka z terroryzmem, cyberprzestępczością, zorganizowaną przestępczością, ochrona ofiar przestępstw

Likwidacja obiektów jądrowych (Litwa)

Zapewnienie bezpiecznego zamykania starych reaktorów jądrowych, ochrona środowiska i zdrowia ludzkiego

Bezpieczeństwo jądrowe i likwidacja obiektów jądrowych

Zapewnienie bezpiecznego zamykania starych reaktorów jądrowych, ochrona środowiska i zdrowia ludzkiego

Obrona

Europejski Fundusz Obronny

Europejski Fundusz Obronny jest kluczową inicjatywą Komisji mającą na celu wspieranie z budżetu UE opartych na współpracy projektów badawczych i rozwojowych w zakresie zdolności obronnych.

Dział 6: Sąsiedztwo i świat

Działania zewnętrzne

Globalny wymiar Europy: Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej

„Globalny wymiar Europy” to główny instrument finansowy UE, za pomocą którego UE działa na rzecz zrównoważonego rozwoju, pokoju i stabilności na całym świecie.

Pomoc humanitarna

Gdy dochodzi do klęski żywiołowej lub innego rodzaju katastrofy humanitarnej, UE udziela pomocy dotkniętym nią krajom i regionom.

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

W ramach WPZiB wspierane są działania na rzecz utrzymania pokoju, zapobiegania konfliktom i wzmacniania bezpieczeństwa międzynarodowego.

Kraje i terytoria zamorskie

Promowanie rozwoju gospodarczego i społecznego krajów i terytoriów zamorskich, zwiększenie ich odporności i konkurencyjności oraz zmniejszenie ich podatności na zagrożenia

Pomoc przedakcesyjna

Pomoc przedakcesyjna

Wspieranie krajów kandydujących do UE i potencjalnych kandydatów w przekształcaniu swoich społeczeństw, systemów prawnych i gospodarek na drodze do członkostwa w UE