Uit de EU-begroting en NextGenerationEU gefinancierde EU-programma’s en -fondsen

De onderstaande lijst geeft een overzicht van de financieringsmogelijkheden in het meerjarig financieel kader 2021-2027 en NextGenerationEU per rubriek, cluster en programma of fonds (de meeste programma’s die onder gedeeld beheer worden uitgevoerd, worden “fondsen” genoemd). Rubriek 7, die de administratieve uitgaven van alle EU-instellingen bestrijkt, omvat geen financieringsprogramma’s.

Verdere elementen, waaronder links naar oproepen, zullen aan de programmapagina’s worden toegevoegd zodra ze beschikbaar komen.

Zie ook de nieuwe brochure over het MFK 2021-2027 en NextGenerationEU

Rubriek 1: Eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid

Onderzoek en Innovatie

Horizon Europa

Wetenschappelijke, technologische, economische, ecologische en maatschappelijke gevolgen; steun voor alle vormen van onderzoek en innovatie.

Euratom-programma voor onderzoek en opleiding

Euratom voert onderzoeks- en opleidingsactiviteiten uit op het gebied van kernenergie, met de nadruk op voortdurende verbetering van de nucleaire veiligheid en van de bescherming tegen nucleaire straling

ITER

Ambitieus internationaal project voor de bouw van de grootste fusiemachine ter wereld, bevordering van fusie-energietechnologie voor een groenere en duurzamere energiemix

Europese strategische investeringen

InvestEU

De EU voorzien van cruciale langetermijnfinanciering, het aantrekken van particuliere investeringen, het ondersteunen van het herstel en een groener, digitaler en veerkrachtiger Europa.

Connecting Europe Facility

Ondersteuning van de aanleg van essentiële energie-, vervoers- en digitale infrastructuurnetwerken doorheen Europa.

Programma Digitaal Europa

Het programma Digitaal Europa is het eerste EU-programma dat gericht is op versnelling van het herstel en bevordering van de digitale transformatie van Europa.

Eengemaakte markt

Programma voor de eengemaakte markt

Versterken en beschermen van de positie van de consumenten; waarborgen van de voedselveiligheid, kleine en middelgrote ondernemingen in de EU in staat stellen te floreren.

EU-fraudebestrijdingsprogramma

Bescherming van de financiële belangen van de EU; gespecialiseerde uitrustingm kennis en opleiding.

Samenwerking op fiscaal gebied (Fiscalis)

Het programma Fiscalis stelt de nationale belastingdiensten in staat informatie en expertise uit te wisselen.

Samenwerking op douanegebied (Douaneprogramma)

Het douaneprogramma ondersteunt de samenwerking tussen douaneautoriteiten en beschermt de financiële en economische belangen van de EU en haar lidstaten.

Ruimtevaart

Europees ruimtevaartprogramma

EU-ruimtevaartbeleid, satelliettechnologie en -innovatie, data, navigatie- en communicatiediensten, bestrijden van klimaatverandering, respons bij rampen.

Rubriek 2: Cohesie en waarden

Regionale ontwikkeling en cohesie

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO)

Versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie in de EU door het corrigeren van onevenwichtigheden tussen regio’s door middel van programma’s die door lokale overheden worden uitgevoerd.

Cohesiefonds (CF)

Het Cohesiefonds heeft tot doel de economische en sociale verschillen te verkleinen en duurzame ontwikkeling te bevorderen.

React-EU

Aanvullende financiering voor de bestaande cohesieprogramma’s 2014-2020 in het kader van het EFRO, het ESF en het FEAD.

Steun voor de Turks-Cypriotische gemeenschap

Het hulpprogramma heeft tot doel de hereniging van Cyprus te vergemakkelijken.

Herstel en veerkracht

Herstel- en veerkrachtfaciliteit

De herstel- en veerkrachtfaciliteit is een essentieel instrument van NextGenerationEU dat de EU sterker en veerkrachtiger uit de huidige crisis laat komen.

Instrument voor technische ondersteuning

Het instrument voor technische ondersteuning biedt EU-landen technische expertise op maat om hervormingen door te voeren.

Bescherming van de euro tegen valsemunterij

Voorkomen en bestrijden van valsemunterij en aanverwante fraude en beschermen van de integriteit van de eurobankbiljetten en -munten.

Uniemechanisme voor civiele bescherming (rescEU)

De samenwerking tussen de EU-lidstaten en zes deelnemende staten op het gebied van civiele bescherming versterken.

EU4Health

Investeren in veerkrachtige, rechtvaardige en moderne gezondheidszorgstelsels, de gezondheid van EU-burgers verbeteren en mensen beschermen tegen grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid.

Investeren in mensen, sociale cohesie en waarden

Europees Sociaal Fonds+

Het Europees Sociaal Fonds+ (ESF+) is het belangrijkste instrument van de EU om in mensen te investeren met als doel een socialer en inclusiever Europa tot stand te brengen.

Erasmus+

Steun voor de professionele en persoonlijke ontwikkeling van mensen op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport

Europees Solidariteitskorps

Programma voor jongeren die vrijwilligerswerk willen doen om kansarmen te helpen, humanitaire hulp te bieden of bij te dragen aan gezondheids- en milieumaatregelen.

Programma Justitie

Het programma versterkt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten.

Programma “Burgers, gelijkheid, rechten en waarden”

Dit programma heeft tot doel de in de EU-Verdragen en het Handvest van de grondrechten verankerde rechten en waarden te beschermen en te bevorderen.

Creatief Europa

Creatief Europa is het programma van de Europese Commissie ter ondersteuning van de culturele en de audiovisuele sector.

Rubriek 3: Natuurlijke hulpbronnen en milieu

Landbouw en maritiem beleid

Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF)

Het ELGF financiert inkomenssteun voor EU-landbouwers en maatregelen om de landbouwmarkten te stabiliseren.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (Elfpo)

Het Elfpo verleent financiering voor de ondersteuning van de plattelandsgebieden en de versterking van de agrovoedings- en bosbouwsector van de EU.

Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur

Gemeenschappelijk visserijbeleid, GVB, maritiem beleid, aquacultuur, duurzame ontwikkeling.

Milieu- en klimaatactie

Programma voor milieu- en klimaatactie (LIFE)

De overgang naar een duurzame, circulaire en veerkrachtige economie bewerkstelligen, het milieu beschermen en herstellen, het biodiversiteitsverlies stoppen en ombuigen.

Fonds voor een rechtvaardige transitie

Ondersteuning van de transitie naar klimaatneutraliteit door de sociaaleconomische impact ervan in de zwaarst getroffen regio’s te verlichten.

Rubriek 4: Migratie en grensbeheer

Migratie

Fonds voor asiel, migratie en integratie

Migratie, Asiel en Integratie; Gemeenschappelijk Europees asielstelsel; Migratiebeheer; Solidariteit.

Grensbeheer

Fonds voor geïntegreerd grensbeheer

Grensbeheer; Gemeenschappelijk visumbeleid van de EU; Europese grens- en kustwacht; Douanecontroleapparatuur bij douanegrensposten en douanelaboratoria.

Rubriek 5: Veiligheid en defensie

Veiligheid

Fonds voor interne veiligheid

Beveiliging van de Unie; Bestrijding van radicalisering, terrorisme, cybercriminaliteit en georganiseerde misdaad; Bescherming van slachtoffers van misdrijven.

Ontmanteling van nucleaire installaties (Litouwen)

Veilige sluiting van oude kernreactoren, bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid

Nucleaire veiligheid en ontmanteling

Veilige sluiting van oude kernreactoren, bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid

Defensie

Europees Defensiefonds

Het Europees Defensiefonds is het belangrijkste Commissie-initiatief ter ondersteuning van gezamenlijk onderzoek en gezamenlijke ontwikkeling van defensievermogens vanuit de EU-begroting.

Rubriek 6: Nabuurschap en internationaal beleid

Extern optreden

Europa in de wereld: Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking

Europa in de wereld is het belangrijkste financiële instrument van de EU om wereldwijd bij te dragen tot duurzame ontwikkeling, vrede en stabiliteit.

Humanitaire hulp

Wanneer er sprake is van een ramp of humanitaire noodsituatie, verleent de EU hulp aan de getroffen landen en bevolkingsgroepen.

Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

Het GBVB draagt bij tot de doelstellingen van vredeshandhaving, conflictpreventie en internationale veiligheid.

Landen en gebieden overzee

Bevorderen van de economische en sociale ontwikkeling van de landen en gebieden overzee, hun veerkracht en concurrentievermogen verhogen en kwetsbaarheden verminderen

Pretoetredingssteun

Pretoetredingssteun

De kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten van de EU ondersteunen bij de aanpassing van hun samenleving, rechtsstelsel en economie, in voorbereiding op het EU-lidmaatschap.