Programmi u fondi tal-UE ffinanzjati mill-baġit tal-UE u min-NextGenerationEU

Il-lista ta’ hawn taħt tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-opportunitajiet ta’ finanzjament iffinanzjati mill-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 u min-NextGenerationEU skont l-intestatura , ir-raggruppament, u l-programm jew il-fond (il-biċċa l-kbira tal-programmi implimentati taħt ġestjoni kondiviża jissejħu “fondi”). L-intestatura 7, li tkopri prinċipalment in-nefqa amministrattiva tal-istituzzjonijiet kollha tal-UE, ma tinkludix programmi ta’ finanzjament.

Aktar elementi, inklużi links għas-sejħiet, se jiżdiedu mal-paġni tal-programm hekk kif isiru disponibbli.

Ara wkoll il-fuljett il-ġdid dwar il-QFP 2021-2027 u n-NextGenerationEU

Intestatura 1: Suq Uniku, Innovazzjoni u Diġitali

Riċerka u innovazzjoni

Orizzont Ewropa

L-impatt xjentifiku, teknoloġiku, ekonomiku, ambjentali u soċjetali; appoġġ għall-forom kollha ta’ riċerka u innovazzjoni.

Programm ta’ riċerka u taħriġ tal-EURATOM

L-Euratom għandha l-għan li twettaq attivitajiet ta’ riċerka u taħriġ nukleari b’enfasi fuq it-titjib kontinwu tas-sikurezza, is-sigurtà u l-protezzjoni mir-radjazzjoni nukleari

ITER

Proġett internazzjonali ambizzjuż biex tinbena l-akbar magna ta’ fużjoni fid-dinja, tiġi avvanzata t-teknoloġija tal-enerġija mill-fużjoni għal taħlita tal-enerġija aktar ekoloġika u aktar sostenibbli

Investimenti Strateġiċi Ewropej

InvestEU

Nipprovdu lill-UE b’finanzjament kruċjali fit-tul, li jattira l-investiment privat, li jappoġġja l-irkupru u Ewropa aktar ekoloġika, aktar diġitali u reżiljenti.

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa

L-appoġġ għat-twassil ta’ infrastruttura ewlenija tal-enerġija, tat-trasport u diġitali fl-Ewropa kollha.

Il-Programm Ewropa Diġitali

Il-Programm Ewropa Diġitali huwa l-ewwel programm tal-UE li għandu l-għan li jħaffef l-irkupru u jixpruna t-trasformazzjoni diġitali tal-Ewropa.

Suq Uniku

Programm għas-Suq Uniku

L-għoti tas-setgħa u l-protezzjoni tal-konsumaturi; L-iżgurar tas-sikurezza tal-ikel, li jippermetti lill-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju tal-UE jirnexxu.

Il-Programm tal-UE għal Kontra l-Frodi

Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE; tagħmir speċjalizzat, għarfien u taħriġ.

Kooperazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni (FISCALIS)

Il-programm Fiscalis jippermetti lill-amministrazzjonijiet nazzjonali tat-taxxa joħolqu u jiskambjaw informazzjoni u għarfien espert.

Kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana (CUSTOMS)

Id-dwana tappoġġja l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet doganali u tipproteġi l-interessi finanzjarji u ekonomiċi tal-UE u l-Istati Membri tagħha.

Spazju

Programm Spazjali Ewropew

Politika spazjali tal-UE; teknoloġija u innovazzjoni satellitari; data, navigazzjoni u servizzi ta’ komunikazzjoni; ġlieda kontra t-tibdil fil-klima; rispons għal diżastri.

Intestatura 2: Koeżjoni u Valuri

Żvilupp Reġjonali u Koeżjoni

Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR)

It-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tal-UE billi jiġu kkoreġuti l-iżbilanċi bejn ir-reġjuni permezz ta’ programmi implimentati mill-awtoritajiet lokali.

Il-Fond ta’ Koeżjoni (FK)

Il-Fond ta’ Koeżjoni għandu l-għan li jnaqqas id-disparitajiet ekonomiċi u soċjali u li jippromwovi l-iżvilupp sostenibbli.

REACT-EU

Additional funding for the existing 2014–2020 cohesion programmes under ERDF, ESF and FEAD.

Support to the Turkish Cypriot community

The Aid Programme aims to facilitate the reunification of Cyprus.

Irkupru u Reżiljenza

Recovery and Resilience Facility

The Recovery and Resilience Facility is the key instrument of NextGenerationEU to help the EU emerge stronger and more resilient from the current crisis.

Technical Support Instrument

The Technical Support Instrument provides tailor-made technical expertise to EU countries to carry out reforms.

Protection of the Euro Against Counterfeiting

Prevent and combat counterfeiting and related fraud and preserve the integrity of the euro banknotes and coins.

Union Civil Protection Mechanism (rescEU)

Strengthen cooperation between the EU Member States and 6 Participating States in the field of civil protection.

EU4Health

Investing in resilient, equitable and modern health systems, improving the health of EU citizens and protecting people from cross-border health threats.

Investiment fil-Persuni, il-Koeżjoni Soċjali u l-Valuri

European Social Fund+

The European Social Fund+ (ESF+) is the EU’s main instrument for investing in people with the aim of building a more social and inclusive Europe.

Erasmus+

Appoġġ għall-iżvilupp edukattiv, professjonali u personali tal-persuni fl-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport.

Korp Ewropew ta’ Solidarjetà

Għal żgħażagħ li jixtiequ jagħmlu volontarjat biex jgħinu lill-persuni żvantaġġati, jipprovdu għajnuna umanitarja, jikkontribwixxu għall-azzjoni meħuda dwar is-saħħa u l-ambjent

Programm dwar il-Ġustizzja

Insaħħu d-demokrazija, l-istat tad-dritt, u d-drittijiet fundamentali.

Programm dwar iċ-Ċittadini, l-Ugwaljanza, id-Drittijiet u l-Valuri

Il-protezzjoni u l-promozzjoni tad-drittijiet u l-valuri kif minquxa fit-Trattati tal-UE u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali.

Ewropa Kreattiva

Ewropa Kreattiva hu l-programm tal-Kummissjoni Ewropea għall-għoti ta’ appoġġ lis-setturi kulturali u awdjoviżivi.

Intestatura 3: Riżorsi Naturali u Ambjent

Agrikoltura u Politika Marittima

European agricultural guarantee fund (EAGF)

The EAGF funds income support for EU farmers and measures to stabilise agricultural markets.

European agricultural fund for rural development (EAFRD)

The EAFRD provides funding to support rural areas and strengthen the EU’s agri-food and forestry sectors.

European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund

Common fisheries policy, maritime policy, aquaculture, sustainable development.

Ambjent u Azzjoni Klimatika

Programme for Environment and Climate Action (LIFE)

To achieve the shift towards a sustainable, circular and resilient economy, protect and restore the environment, halt and reverse biodiversity loss.

Just Transition Fund

Supporting the transition towards climate neutrality by alleviating its socio-economic impact in the regions most affected.

Intestatura 4: Migrazzjoni u Ġestjoni tal-Fruntieri

Migrazzjoni

Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni

Migrazzjoni, Ażil u Integrazzjoni; Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil; Ġestjoni tal-Migrazzjoni; Solidarjetà.

Ġestjoni tal-Fruntieri

Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri

Ġestjoni tal-Fruntieri; Politika komuni tal-UE dwar il-Viżi; Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta, Tagħmir ta’ Kontroll Doganali fil-Punti tal-Fruntieri u Laboratorji Doganali.

Intestatura 5: Sigurtà u Difiża

Sigurtà

Fond għas-Sigurtà Interna

Sigurtà tal-Unjoni; Indirizzar tar-radikalizzazzjoni, it-terroriżmu, iċ-ċiberkriminalità, il-kriminalità organizzata; Protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità.

Dekummissjonar Nukleari (il-Litwanja)

L-iżgurar tal-għeluq sikur ta’ reatturi nukleari qodma, il-protezzjoni tal-ambjent u tas-saħħa tal-bniedem.

Sikurezza Nukleari u Dekummissjonar

L-iżgurar tal-għeluq sikur ta’ reatturi nukleari qodma, il-protezzjoni tal-ambjent u tas-saħħa tal-bniedem.

Difiża

Fond Ewropew għad-Difiża

Il-Fond Ewropew għad-Difiża hija l-inizjattiva ewlenija tal-Kummissjoni biex, flimkien mal-baġit tal-UE, tappoġġja mal-baġit tal-UE, riċerka kollaborattiv u żvilupp ta’ kapaċitajiet tad-difiża.

Intestatura 6: Viċinat u d-Dinja

Azzjoni Esterna

Ewropa Globali L-Istrument ta’ Viċinat, ta’ Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta’ Kooperazzjoni Internazzjonali

L-Ewropa Globali hija l-għodda finanzjarja ewlenija tal-UE li tikkontribwixxi għal żvilupp sostenibbli, paċi u stabbiltà fid-dinja kollha.

Għajnuna Umanitarja

Kull meta jkun hemm diżastru jew emerġenza umanitarja, l-UE tipprovdi assistenza għall-pajjiżi u l-popolazzjonijiet milqutin.

Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni

Il-PESK tikkontribwixxi għall-objettivi tal-preżervazzjoni tal-paċi, il-prevenzjoni tal-kunflitti u t-tisħiħ tas-sigurtà internazzjonali.

Pajjiżi u Territorji Barranin

Il-promozzjoni tal-iżvilupp ekonomiku u soċjali tal-Pajjiżi u t-Territorji extra-Ewropej, iż-żieda tar-reżiljenza u l-kompetittività tagħhom, it-tnaqqis tal-vulnerabbiltà

Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni

Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni

L-appoġġ lill-pajjiżi kandidati tal-UE u lill-kandidati potenzjali fit-trasformazzjoni tas-soċjetajiet, is-sistemi legali u l-ekonomiji tagħhom, fit-triq lejn is-sħubija fl-UE.