No ES budžeta un NextGenerationEU finansētās ES programmas un fondi

Zemāk redzamajā sarakstā sniegts pārskats par finansēšanas iespējām, ko nodrošina daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un instruments NextGenerationEU. Pārskatā ir norādītas finansējuma kategorijas, kopas un attiecīgās programmas vai fondi (vairumu no programmām, ko īsteno, piemērojot dalītas pārvaldības principu, dēvē par fondiem). 7. kategorija, kas galvenokārt attiecas uz visu ES iestāžu administratīvajiem izdevumiem, finansēšanas programmas neietver.

Visa papildu informācija, tai skaitā saites uz uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, tiks publicēta attiecīgās programmas lapā.

Ir pieejama arī jauna brošūra par DFS 2021.–2027. gadam un NextGenerationEU.

1. kategorija: Vienotais tirgus, inovācija un digitalizācija

Pētniecība un inovācija

“Apvārsnis Eiropa”

Zinātniskā, tehnoloģiskā, ekonomiskā, sociālā ietekme; ietekme uz vidi; atbalsts visdažādāko veidu pētniecībai un inovācijai.

Euratom pētniecības un mācību programma

Euratom mērķis ir atbalstīt kodolpētījumus un apmācību šajā jomā, īpašu uzmanību pievēršot kodoldrošības nemitīgai uzlabošanai, drošībai un aizsardzībai pret starojumu.

ITER

Vērienīgs starptautisks projekts, kura mērķis ir uzbūvēt pasaulē lielāko kodolsintēzes iekārtu un pilnveidot kodolsintēzes tehnoloģiju, lai energoresursu struktūra kļūtu “zaļāka” un ilgtspējīgāka.

Eiropas stratēģiskās investīcijas

Programma InvestEU

Programma nodrošinās Eiropas Savienībai nozīmīgu ilgtermiņa finansējumu, atbalstīs atlabšanu un palīdzēs veidot zaļāku, digitālāku un noturīgāku Eiropu.

Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments

Palīdzība izveidot svarīgu enerģētikas, transporta un digitālo infrastruktūru visā Eiropā.

Programma “Digitālā Eiropa”

Programma “Digitālā Eiropa” ir pirmā ES programma, kuras mērķis ir paātrināt un stimulēt Eiropas digitalizāciju.

Vienotais tirgus

Vienotā tirgus programma

Patērētāju tiesību nostiprināšana un aizsardzība; pārtikas nekaitīguma nodrošināšana, ES mazo un vidējo uzņēmumu uzplaukums.

ES Krāpšanas apkarošanas programma

ES finanšu interešu aizsardzība; specializēts aprīkojums, zināšanas un apmācība.

Sadarbība nodokļu jomā (FISCALIS)

Programma “Fiscalis” dod iespēju valsts nodokļu administrācijām pilnveidot informāciju un zināšanas un dalīties ar tām.

Sadarbība muitas jomā (MUITA)

Ar muitu saistītā programma atbalsta muitas iestāžu sadarbību un aizsargā ES un tās dalībvalstu finansiālās un ekonomiskās intereses.

Kosmoss

Eiropas kosmosa programma

ES kosmosa politika; satelītu tehnoloģija un inovācija; dati, navigācija un sakaru pakalpojumi; cīņa pret klimata pārmaiņām; reaģēšana uz katastrofām.

2. kategorija: Kohēzija un vērtības

Reģionālā attīstība un kohēzija

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Stiprināt ES ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, koriģējot nelīdzsvarotību starp reģioniem ar tādu programmu palīdzību, ko īsteno vietējās pašvaldības.

Kohēzijas fonds

Kohēzijas fonda mērķis ir samazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības un veicināt ilgtspējīgu attīstību.

REACT-EU

Additional funding for the existing 2014–2020 cohesion programmes under ERDF, ESF and FEAD.

Support to the Turkish Cypriot community

The Aid Programme aims to facilitate the reunification of Cyprus.

Atveseļošana un noturība

Recovery and Resilience Facility

The Recovery and Resilience Facility is the key instrument of NextGenerationEU to help the EU emerge stronger and more resilient from the current crisis.

Technical Support Instrument

The Technical Support Instrument provides tailor-made technical expertise to EU countries to carry out reforms.

Protection of the Euro Against Counterfeiting

Prevent and combat counterfeiting and related fraud and preserve the integrity of the euro banknotes and coins.

Union Civil Protection Mechanism (rescEU)

Strengthen cooperation between the EU Member States and 6 Participating States in the field of civil protection.

EU4Health

Investing in resilient, equitable and modern health systems, improving the health of EU citizens and protecting people from cross-border health threats.

Ieguldījums cilvēkos, sociālajā kohēzijā un vērtībās

European Social Fund+

The European Social Fund+ (ESF+) is the EU’s main instrument for investing in people with the aim of building a more social and inclusive Europe.

Erasmus+

Atbalsts cilvēku akadēmiskajai, profesionālajai un personīgajai izaugsmei izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā.

Eiropas Solidaritātes korpuss

Programma jauniem cilvēkiem, kas vēlas brīvprātīgi palīdzēt nelabvēlīgā situācijā esošajiem, sniegt humāno palīdzību un piedalīties veselības un vides aizsardzības pasākumos

Programma “Tiesiskums”

Demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību aizsardzības stiprināšana.

Programma “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības”

Šīs programmas mērķis ir aizsargāt un veicināt tiesības un vērtības, kas noteiktas ES līgumos un Pamattiesību hartā.

Radošā Eiropa

“Radošā Eiropa” ir Eiropas Komisijas programma, kas atbalsta kultūras un audiovizuālo nozari.

3. kategorija: Dabas resursi un vide

Lauksaimniecība un jūrlietu politika

European agricultural guarantee fund (EAGF)

The EAGF funds income support for EU farmers and measures to stabilise agricultural markets.

European agricultural fund for rural development (EAFRD)

The EAFRD provides funding to support rural areas and strengthen the EU’s agri-food and forestry sectors.

European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund

Common fisheries policy, maritime policy, aquaculture, sustainable development.

Rīcība vides un klimata jomā

Programme for Environment and Climate Action (LIFE)

To achieve the shift towards a sustainable, circular and resilient economy, protect and restore the environment, halt and reverse biodiversity loss.

Just Transition Fund

Supporting the transition towards climate neutrality by alleviating its socio-economic impact in the regions most affected.

4. kategorija: Migrācija un robežu pārvaldība

Migrācija

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds

Migrācija, patvērums un integrācija, kopēja Eiropas patvēruma sistēma, migrācijas pārvaldība, solidaritāte.

Robežu pārvaldība

Integrētās robežu pārvaldības fonds

Robežu pārvaldība, ES kopējā vīzu politika, Eiropas robežu un krasta apsardze, muitas kontroles iekārtas robežpunktos un muitas laboratorijās.

5. kategorija: Drošība un aizsardzība

Drošība

Iekšējās drošības fonds

Eiropas Savienības drošība, cīņa pret radikalizāciju, terorismu, kibernoziedzību, organizēto noziedzību, aizsardzība noziegumos cietušajiem

Kodoliekārtu dezekspluatācija (Lietuva)

Droša veco kodolreaktoru slēgšana, aizsargājot vidi un cilvēku veselību

Kodoldrošums un kodolobjektu dezekspluatācija

Droša veco kodolreaktoru slēgšana, aizsargājot vidi un cilvēku veselību

Aizsardzība

Eiropas Aizsardzības fonds

Eiropas Aizsardzības fonds ir Komisijas iniciatīva, kas izveidota, lai ar ES budžetu atbalstītu sadarbīgu pētniecību un aizsardzības spēju attīstību.

6. kategorija: Kaimiņattiecības un pasaule

Ārējā darbība

Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instruments “Eiropa pasaulē”

“Eiropa pasaulē” ir ES galvenais ES finanšu instruments, kas veicina ilgtspējīgu attīstību, mieru un stabilitāti visā pasaulē.

Humānā palīdzība

Ja notikusi katastrofa vai radusies ārkārtas humanitārā situācija, ES sniedz palīdzību cietušajām valstīm un iedzīvotājiem.

Kopējā ārpolitika un drošības politika

KĀDP palīdz sasniegt tādus mērķus kā miera saglabāšana, konfliktu novēršana un starptautiskās drošības nostiprināšana.

Aizjūras zemes un teritorijas

Aizjūras zemju un teritoriju ekonomiskās un sociālās attīstības veicināšana, to noturības un konkurētspējas vairošana un neaizsargātības mazināšana

Pirmspievienošanās palīdzība

Pirmspievienošanās palīdzība

Palīdzība ES kandidātvalstīm un potenciālajām kandidātvalstīm ceļā uz dalību ES pārveidot to sabiedrību, tiesību sistēmu un ekonomiku.