No ES budžeta un NextGenerationEU finansētās ES programmas un fondi

Zemāk redzamajā sarakstā sniegts pārskats par finansēšanas iespējām, ko nodrošina daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un instruments NextGenerationEU. Pārskatā ir norādītas finansējuma kategorijas, kopas un attiecīgās programmas vai fondi (vairumu no programmām, ko īsteno, piemērojot dalītas pārvaldības principu, dēvē par fondiem). 7. kategorija, kas galvenokārt attiecas uz visu ES iestāžu administratīvajiem izdevumiem, finansēšanas programmas neietver.

Visa papildu informācija, tai skaitā saites uz uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, tiks publicēta attiecīgās programmas lapā.

Ir pieejama arī jauna brošūra par DFS 2021.–2027. gadam un NextGenerationEU.

1. kategorija: Vienotais tirgus, inovācija un digitalizācija

Pētniecība un inovācija

“Apvārsnis Eiropa”

Zinātniskā, tehnoloģiskā, ekonomiskā, sociālā ietekme; ietekme uz vidi; atbalsts visdažādāko veidu pētniecībai un inovācijai.

Euratom pētniecības un mācību programma

Euratom mērķis ir atbalstīt kodolpētījumus un apmācību šajā jomā, īpašu uzmanību pievēršot kodoldrošības nemitīgai uzlabošanai, drošībai un aizsardzībai pret starojumu.

ITER

Vērienīgs starptautisks projekts, kura mērķis ir uzbūvēt pasaulē lielāko kodolsintēzes iekārtu un pilnveidot kodolsintēzes tehnoloģiju, lai energoresursu struktūra kļūtu “zaļāka” un ilgtspējīgāka.

Eiropas stratēģiskās investīcijas

Programma InvestEU

Programma nodrošinās Eiropas Savienībai nozīmīgu ilgtermiņa finansējumu, atbalstīs atlabšanu un palīdzēs veidot zaļāku, digitālāku un noturīgāku Eiropu.

Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments

Palīdzība izveidot svarīgu enerģētikas, transporta un digitālo infrastruktūru visā Eiropā.

Programma “Digitālā Eiropa”

Programma “Digitālā Eiropa” ir pirmā ES programma, kuras mērķis ir paātrināt un stimulēt Eiropas digitalizāciju.

Vienotais tirgus

Vienotā tirgus programma

Patērētāju tiesību nostiprināšana un aizsardzība; pārtikas nekaitīguma nodrošināšana, ES mazo un vidējo uzņēmumu uzplaukums.

ES Krāpšanas apkarošanas programma

ES finanšu interešu aizsardzība; specializēts aprīkojums, zināšanas un apmācība.

Sadarbība nodokļu jomā (FISCALIS)

Programma “Fiscalis” dod iespēju valsts nodokļu administrācijām pilnveidot informāciju un zināšanas un dalīties ar tām.

Sadarbība muitas jomā (MUITA)

Ar muitu saistītā programma atbalsta muitas iestāžu sadarbību un aizsargā ES un tās dalībvalstu finansiālās un ekonomiskās intereses.

Kosmoss

Eiropas kosmosa programma

ES kosmosa politika; satelītu tehnoloģija un inovācija; dati, navigācija un sakaru pakalpojumi; cīņa pret klimata pārmaiņām; reaģēšana uz katastrofām.

2. kategorija: Kohēzija un vērtības

Reģionālā attīstība un kohēzija

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Stiprināt ES ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, koriģējot nelīdzsvarotību starp reģioniem ar tādu programmu palīdzību, ko īsteno vietējās pašvaldības.

Kohēzijas fonds

Kohēzijas fonda mērķis ir samazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības un veicināt ilgtspējīgu attīstību.

REACT-EU

Papildu finansējums esošajām 2014.–2020. gada kohēzijas programmām saskaņā ar ERAF, ESF un EAFVP.

Atbalsts Kipras turku kopienai

Palīdzības programmas Kipras turku kopienai mērķis ir Kipras atkalapvienošanās.

Atveseļošana un noturība

Atveseļošanas un noturības mehānisms

Atveseļošanas un noturības mehānisms ir galvenais NextGenerationEU instruments; tā mērķis ir gādāt, lai ES no pašreizējās krīzes izkļūtu spēcīgāka un noturīgāka.

Tehniskā atbalsta instruments

Tehniskā atbalsta instruments sniedz ES valstīm īpaši pielāgotu tehnisko zinātību reformu veikšanai.

Eiro aizsardzība pret viltojumiem

Novērst un apkarot naudas viltošanu un ar to saistīto krāpšanu un aizsargāt eiro banknošu un monētu integritāti.

Savienības civilās aizsardzības mehānisms (rescEU)

Civilās aizsardzības jomā notiekošās sadarbības padziļināšana starp ES dalībvalstīm un 6 citām valstīm.

ES – veselībai

Investīcijas noturīgās, taisnīgās un modernās veselības aprūpes sistēmās, ES iedzīvotāju veselības uzlabošana un aizsardzība no pārrobežu veselības apdraudējumiem.

Ieguldījums cilvēkos, sociālajā kohēzijā un vērtībās

Eiropas Sociālais fonds Plus

Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) ir ES galvenais instruments investīcijām cilvēkos ar mērķi veidot sociālāku un iekļaujošāku Eiropu.

Erasmus+

Atbalsts akadēmiskajai, profesionālajai un personīgajai izaugsmei izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā.

Eiropas Solidaritātes korpuss

Programma jauniem cilvēkiem, kas vēlas brīvprātīgi palīdzēt nelabvēlīgā situācijā esošajiem, sniegt humāno palīdzību un piedalīties veselības un vides aizsardzības pasākumos

Programma “Tiesiskums”

Demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību aizsardzības stiprināšana.

Programma “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības”

Šīs programmas mērķis ir aizsargāt un veicināt tiesības un vērtības, kas noteiktas ES līgumos un Pamattiesību hartā.

Radošā Eiropa

“Radošā Eiropa” ir Eiropas Komisijas programma, kas atbalsta kultūras un audiovizuālo nozari.

3. kategorija: Dabas resursi un vide

Lauksaimniecība un jūrlietu politika

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF)

ELGF finansē ienākumu atbalstu ES lauksaimniekiem un lauksaimniecības tirgu stabilizēšanas pasākumus.

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

ELFLA sniedz finansējumu, lai atbalstītu laukus un stiprinātu ES lauksaimnieciskās pārtikas un mežsaimniecības nozares.

Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonds

Kopējā zivsaimniecības politika, jūrlietu politika, akvakultūra, ilgtspējīga attīstība.

Rīcība vides un klimata jomā

Vides un klimata pasākumu programma (LIFE)

Programmas mērķis ir sekmēt pāreju uz ilgtspējīgu un noturīgu aprites ekonomiku, aizsargāt un atjaunot vidi un apturēt bioloģiskās daudzveidības izzušanu.

Taisnīgas pārkārtošanās fonds

Atbalsts pārejai uz klimatneitralitāti, mazinot tās sociālekonomiskās sekas reģionos, kur negatīvās sekas ir visizteiktākās.

4. kategorija: Migrācija un robežu pārvaldība

Migrācija

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds

Migrācija, patvērums un integrācija, kopēja Eiropas patvēruma sistēma, migrācijas pārvaldība, solidaritāte.

Robežu pārvaldība

Integrētās robežu pārvaldības fonds

Robežu pārvaldība, ES kopējā vīzu politika, Eiropas robežu un krasta apsardze, muitas kontroles iekārtas robežpunktos un muitas laboratorijās.

5. kategorija: Drošība un aizsardzība

Drošība

Iekšējās drošības fonds

Eiropas Savienības drošība, cīņa pret radikalizāciju, terorismu, kibernoziedzību, organizēto noziedzību, aizsardzība noziegumos cietušajiem

Kodoliekārtu dezekspluatācija (Lietuva)

Droša veco kodolreaktoru slēgšana, aizsargājot vidi un cilvēku veselību

Kodoldrošums un kodolobjektu dezekspluatācija

Droša veco kodolreaktoru slēgšana, aizsargājot vidi un cilvēku veselību

Aizsardzība

Eiropas Aizsardzības fonds

Eiropas Aizsardzības fonds ir Komisijas iniciatīva, kas izveidota, lai ar ES budžetu atbalstītu sadarbīgu pētniecību un aizsardzības spēju attīstību.

6. kategorija: Kaimiņattiecības un pasaule

Ārējā darbība

Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instruments “Eiropa pasaulē”

“Eiropa pasaulē” ir ES galvenais ES finanšu instruments, kas veicina ilgtspējīgu attīstību, mieru un stabilitāti visā pasaulē.

Humānā palīdzība

Ja notikusi katastrofa vai radusies ārkārtas humanitārā situācija, ES sniedz palīdzību cietušajām valstīm un iedzīvotājiem.

Kopējā ārpolitika un drošības politika

KĀDP palīdz sasniegt tādus mērķus kā miera saglabāšana, konfliktu novēršana un starptautiskās drošības nostiprināšana.

Aizjūras zemes un teritorijas

Aizjūras zemju un teritoriju ekonomiskās un sociālās attīstības veicināšana, to noturības un konkurētspējas vairošana un neaizsargātības mazināšana

Pirmspievienošanās palīdzība

Pirmspievienošanās palīdzība

Palīdzība ES kandidātvalstīm un potenciālajām kandidātvalstīm ceļā uz dalību ES pārveidot to sabiedrību, tiesību sistēmu un ekonomiku.