EU:n talousarviosta ja NextGenerationEU-välineestä rahoitettavat EU:n ohjelmat ja rahastot

Seuraavassa luettelossa esitetään yleiskatsaus vuosien 2021–2027 monivuotisesta rahoituskehyksestä ja NextGenerationEU-välineestä rahoitetuista rahoitusmahdollisuuksista. Ne on jaoteltu otsakkeittain, ryhmittäin sekä ohjelmittain tai rahastoittain (useimpia yhteisesti hallinnoituja ohjelmia kutsutaan rahastoiksi). Otsake 7 koskee lähinnä EU:n toimielinten hallintomenoja, eikä siihen sisälly rahoitusohjelmia.

Ohjelmien sivuille lisätään uusia elementtejä, kuten linkkejä ehdotuspyyntöihin, heti kun ne tulevat saataville.

Ks. myös uusi esite vuosien 2021–2027 monivuotisesta rahoituskehyksestä ja NextGenerationEU-välineestä.

Otsake 1: Sisämarkkinat, innovointi ja digitaalitalous

Tutkimus ja innovointi

Horisontti Eurooppa -puiteohjelma

Tieteelliset, teknologiset, taloudelliset, ympäristöön liittyvät ja yhteiskunnalliset vaikutukset; kaikenlaisen tutkimuksen ja innovoinnin tukeminen.

Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelma

Euratom pyrkii jatkamaan ydinalan tutkimusta ja koulutusta painottaen ydinturvallisuuden ja ydinturvajärjestelyjen sekä säteilysuojelun jatkuvaa parantamista.

ITER

Kunnianhimoinen kansainvälinen projekti, jonka tavoitteena on rakentaa maailman suurin fuusiolaitos, edistää fuusioenergiaa, jotta voidaan luoda vihreämpien ja kestävämpien energiamuotojen yhdistelmä

Euroopan strategiset investoinnit

InvestEU

Ohjelma tarjoaa EU:lle ratkaisevan tärkeää pitkäaikaista rahoitusta, jolla houkutellaan yksityisiä investointeja elpymisen tueksi ja rakennetaan vihreämpää, digitaalisempaa ja kestävämpää Eurooppaa.

Verkkojen Eurooppa -väline

Tuetaan keskeisen energia-, liikenne- ja digitaalisen infrastruktuurin toteuttamista koko Euroopassa.

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma on ensimmäinen EU:n ohjelma, jonka tavoitteena on vauhdittaa Euroopan elpymistä ja edistää sen digitaalista muutosta.

Sisämarkkinat

Sisämarkkinaohjelma

Kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ja kuluttajien suojaaminen; elintarviketurvallisuuden varmistaminen, EU:n pk-yritysten menestymiseen tarvittavien edellytysten luominen.

Unionin petostentorjuntaohjelma

EU:n taloudellisten etujen suojaaminen; erityisvälineet, tietämys ja koulutus.

Verotusalan yhteistyö (Fiscalis-ohjelma)

Fiscalis-ohjelma antaa kansallisille verohallinnoille mahdollisuuden luoda ja vaihtaa tietoja ja asiantuntemusta

Tulliyhteistyö (Tulli-ohjelma)

Tulli tukee tulliviranomaisten välistä yhteistyötä ja suojelee EU:n ja sen jäsenmaiden taloudellisia etuja.

Avaruus

Euroopan avaruusohjelma

EU:n avaruuspolitiikka; satelliittiteknologia ja innovointi; data-, navigointi- ja viestintäpalvelut; ilmastonmuutoksen torjunta; katastrofitoimet.

Otsake 2: Yhteenkuuluvuus ja arvot

Aluekehitys ja koheesio

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

EU:n taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen korjaamalla alueiden välistä epätasapainoa paikallisviranomaisten toteuttamilla ohjelmilla.

Koheesiorahasto

Koheesiorahaston tavoitteena on vähentää taloudellisia sosiaalisia eroja ja edistää kestävää kehitystä.

REACT-EU

Additional funding for the existing 2014–2020 cohesion programmes under ERDF, ESF and FEAD.

Support to the Turkish Cypriot community

The Aid Programme aims to facilitate the reunification of Cyprus.

Elpyminen ja palautumiskyky

Recovery and Resilience Facility

The Recovery and Resilience Facility is the key instrument of NextGenerationEU to help the EU emerge stronger and more resilient from the current crisis.

Technical Support Instrument

The Technical Support Instrument provides tailor-made technical expertise to EU countries to carry out reforms.

Protection of the Euro Against Counterfeiting

Prevent and combat counterfeiting and related fraud and preserve the integrity of the euro banknotes and coins.

Union Civil Protection Mechanism (rescEU)

Strengthen cooperation between the EU Member States and 6 Participating States in the field of civil protection.

EU4Health

Investing in resilient, equitable and modern health systems, improving the health of EU citizens and protecting people from cross-border health threats.

Investointi ihmisiin, sosiaalinen koheesio ja arvot

European Social Fund+

The European Social Fund+ (ESF+) is the EU’s main instrument for investing in people with the aim of building a more social and inclusive Europe.

Erasmus+

Koulutuksellisen, ammatillisen ja henkilökohtaisen kehityksen tukeminen koulutus-, nuoriso- ja urheilualalla.

Euroopan solidaarisuusjoukot

Nuorille, jotka haluavat vapaaehtoisuuden pohjalta auttaa heikommassa asemassa olevia, antaa humanitaarista apua ja osallistua terveyteen ja ympäristöön liittyvään toimintaan

Oikeusalan ohjelma

Demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja perusoikeuksien vahvistaminen.

Kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelma

EU:n perussopimuksissa ja perusoikeuskirjassa vahvistettujen oikeuksien ja arvojen suojelu ja edistäminen.

Luova Eurooppa

Luova Eurooppa on Euroopan komission ohjelma, jolla tuetaan kulttuuri- ja audiovisuaalialaa.

Otsake 3: Luonnonvarat ja ympäristö

Maatalous- ja meripolitiikka

European agricultural guarantee fund (EAGF)

The EAGF funds income support for EU farmers and measures to stabilise agricultural markets.

European agricultural fund for rural development (EAFRD)

The EAFRD provides funding to support rural areas and strengthen the EU’s agri-food and forestry sectors.

European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund

Common fisheries policy, maritime policy, aquaculture, sustainable development.

Ympäristö- ja ilmastotoimet

Programme for Environment and Climate Action (LIFE)

To achieve the shift towards a sustainable, circular and resilient economy, protect and restore the environment, halt and reverse biodiversity loss.

Just Transition Fund

Supporting the transition towards climate neutrality by alleviating its socio-economic impact in the regions most affected.

Otsake 4: Muuttoliike ja rajaturvallisuus

Muuttoliike

Asylum, Migration and Integration Fund

Migration, Asylum and Integration; Common European Asylum System; Migration Management; Solidarity.

Rajaturvallisuus

Integrated Border Management Fund

Border Management; EU Common Visa Policy; European Border and Coast Guard, Custom Control Equipment at Customs Border points and Customs laboratories.

Otsake 5: Turvallisuus- ja puolustuspolitiikka

Turvallisuus

Internal Security Fund

Security of the Union; Tackling radicalisation, terrorism, cybercrime, organised crime; Protecting victims of crime.

Nuclear Decommissioning (Lithuania)

Ensuring safe closure of old nuclear reactors, protecting the environment and human health.

Nuclear Safety and Decommissioning

Ensuring safe closure of old nuclear reactors, protecting the environment and human health.

Puolustus

European Defence Fund

The European Defence Fund is the Commission's key initiative to support, with the EU budget, collaborative research and development of defence capabilities

Otsake 6: Naapurialueet ja muu maailma

Ulkoiset toimet

Global Europe: Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument

Global Europe is the EU’s main financial tool to contribute to sustainable development, peace and stability across the globe.

Humanitarian Aid

Whenever there is a disaster or humanitarian emergency, the EU provides assistance for the affected countries and populations.

Common Foreign and Security Policy

The CFSP contributes to the objectives of preserving peace, preventing conflicts and strengthening international security.

Overseas Countries and Territories

Promoting economic and social development of the Overseas Countries and Territories, increasig their resilience and competitiveness, reducing vulnerability

Liittymistä valmisteleva tuki

Pre-Accession Assistance

Supporting EU candidate countries and potential candidates in transforming their societies, legal systems and economies, on the path to EU membership.