EU:n talousarviosta ja NextGenerationEU-välineestä rahoitettavat EU:n ohjelmat ja rahastot

Seuraavassa luettelossa esitetään yleiskatsaus vuosien 2021–2027 monivuotisesta rahoituskehyksestä ja NextGenerationEU-välineestä rahoitetuista rahoitusmahdollisuuksista. Ne on jaoteltu otsakkeittain, ryhmittäin sekä ohjelmittain tai rahastoittain (useimpia yhteisesti hallinnoituja ohjelmia kutsutaan rahastoiksi). Otsake 7 koskee lähinnä EU:n toimielinten hallintomenoja, eikä siihen sisälly rahoitusohjelmia.

Ohjelmien sivuille lisätään uusia elementtejä, kuten linkkejä ehdotuspyyntöihin, heti kun ne tulevat saataville.

Ks. myös uusi esite vuosien 2021–2027 monivuotisesta rahoituskehyksestä ja NextGenerationEU-välineestä.

Otsake 1: Sisämarkkinat, innovointi ja digitaalitalous

Tutkimus ja innovointi

Horisontti Eurooppa -puiteohjelma

Tieteelliset, teknologiset, taloudelliset, ympäristöön liittyvät ja yhteiskunnalliset vaikutukset; kaikenlaisen tutkimuksen ja innovoinnin tukeminen.

Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelma

Euratom pyrkii jatkamaan ydinalan tutkimusta ja koulutusta painottaen ydinturvallisuuden ja ydinturvajärjestelyjen sekä säteilysuojelun jatkuvaa parantamista.

ITER

Kunnianhimoinen kansainvälinen projekti, jonka tavoitteena on rakentaa maailman suurin fuusiolaitos, edistää fuusioenergiaa, jotta voidaan luoda vihreämpien ja kestävämpien energiamuotojen yhdistelmä

Euroopan strategiset investoinnit

InvestEU

Ohjelma tarjoaa EU:lle ratkaisevan tärkeää pitkäaikaista rahoitusta, jolla houkutellaan yksityisiä investointeja elpymisen tueksi ja rakennetaan vihreämpää, digitaalisempaa ja kestävämpää Eurooppaa.

Verkkojen Eurooppa -väline

Tuetaan keskeisen energia-, liikenne- ja digitaalisen infrastruktuurin toteuttamista koko Euroopassa.

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma on ensimmäinen EU:n ohjelma, jonka tavoitteena on vauhdittaa Euroopan elpymistä ja edistää sen digitaalista muutosta.

Sisämarkkinat

Sisämarkkinaohjelma

Kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ja kuluttajien suojaaminen; elintarviketurvallisuuden varmistaminen, EU:n pk-yritysten menestymiseen tarvittavien edellytysten luominen.

Unionin petostentorjuntaohjelma

EU:n taloudellisten etujen suojaaminen; erityisvälineet, tietämys ja koulutus.

Verotusalan yhteistyö (Fiscalis-ohjelma)

Fiscalis-ohjelma antaa kansallisille verohallinnoille mahdollisuuden luoda ja vaihtaa tietoja ja asiantuntemusta

Tulliyhteistyö (Tulli-ohjelma)

Tulli tukee tulliviranomaisten välistä yhteistyötä ja suojelee EU:n ja sen jäsenmaiden taloudellisia etuja.

Avaruus

Euroopan avaruusohjelma

EU:n avaruuspolitiikka; satelliittiteknologia ja innovointi; data-, navigointi- ja viestintäpalvelut; ilmastonmuutoksen torjunta; katastrofitoimet.

Otsake 2: Yhteenkuuluvuus ja arvot

Aluekehitys ja koheesio

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

EU:n taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen korjaamalla alueiden välistä epätasapainoa paikallisviranomaisten toteuttamilla ohjelmilla.

Koheesiorahasto

Koheesiorahaston tavoitteena on vähentää taloudellisia sosiaalisia eroja ja edistää kestävää kehitystä.

REACT-EU

Lisärahoitus olemassa oleville kauden 2014–2020 koheesio-ohjelmille EAKR:sta, ESR:sta ja vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta.

Tuki Kyproksen turkkilaiselle yhteisölle

Tukiohjelmalla pyritään edistämään Kyproksen jälleenyhdistymistä.

Elpyminen ja palautumiskyky

Elpymis- ja palautumistukiväline

Elpymis- ja palautumistukiväline on NextGenerationEU-välineen keskeinen osa, jonka avulla EU selviää nykyisestä kriisistä entistä vahvempana ja kestävämpänä.

Teknisen tuen väline

Teknisen tuen välineestä tarjotaan EU-maille räätälöityä teknistä asiantuntemusta uudistusten toteuttamista varten.

Euron suojaaminen rahanväärennykseltä

Ehkäistään ja torjutaan rahanväärennystä ja siihen liittyviä petoksia ja säilytetään euroseteleiden ja -kolikoiden luotettavuus.

Unionin pelastuspalvelumekanismi (rescEU)

EU:n jäsenmaiden ja kuuden osallistuvan maan välisen pelastuspalvelualan yhteistyön vahvistaminen.

EU4Health-ohjelma

Panostaminen selviytymiskykyisiin, tasavertaisiin ja nykyaikaisiin terveydenhuoltojärjestelmiin EU:n kansalaisten terveyden parantamiseksi sekä ihmisten suojelemiseksi rajatylittäviltä terveysuhkilta.

Investointi ihmisiin, sosiaalinen koheesio ja arvot

Euroopan sosiaalirahasto+

Euroopan sosiaalirahasto+ (ESR+) on EU:n tärkein väline ihmisiin tehtävissä investoinneissa sosiaalisemman ja osallistavamman Euroopan rakentamiseksi.

Erasmus+

Koulutuksellisen, ammatillisen ja henkilökohtaisen kehityksen tukeminen koulutus-, nuoriso- ja urheilualalla.

Euroopan solidaarisuusjoukot

Nuorille, jotka haluavat vapaaehtoisuuden pohjalta auttaa heikommassa asemassa olevia, antaa humanitaarista apua ja osallistua terveyteen ja ympäristöön liittyvään toimintaan

Oikeusalan ohjelma

Demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja perusoikeuksien vahvistaminen.

Kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelma

EU:n perussopimuksissa ja perusoikeuskirjassa vahvistettujen oikeuksien ja arvojen suojelu ja edistäminen.

Luova Eurooppa

Luova Eurooppa on Euroopan komission ohjelma, jolla tuetaan kulttuuri- ja audiovisuaalialaa.

Otsake 3: Luonnonvarat ja ympäristö

Maatalous- ja meripolitiikka

Euroopan maatalouden tukirahasto (maataloustukirahasto)

Maataloustukirahastosta rahoitetaan EU:n viljelijöiden tulotukea ja toimenpiteitä maatalousmarkkinoiden vakauttamiseksi.

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto)

Maaseuturahastosta myönnetään rahoitusta maaseutualueiden tukemiseen ja EU:n maatalouselintarvike- ja metsätalousalojen vahvistamiseen.

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto

Yhteinen kalastuspolitiikka, meripolitiikka, vesiviljely, kestävä kehitys.

Ympäristö- ja ilmastotoimet

Ympäristö- ja ilmastotoimien ohjelma (Life)

Tavoitteena on toteuttaa siirtyminen kestävään ja selviytymiskykyiseen kiertotalouteen, suojella ja ennallistaa ympäristöä sekä pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja kääntää tämä suuntaus.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto

Ilmastoneutraaliuteen siirtymisen tukeminen lieventämällä sen sosioekonomisia vaikutuksia tilanteesta eniten kärsivillä alueilla.

Otsake 4: Muuttoliike ja rajaturvallisuus

Muuttoliike

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto

Turvapaikka, maahanmuutto ja kotouttaminen; Yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä; Muuttoliikkeen hallinta; Solidaarisuus.

Rajaturvallisuus

Yhdennetyn rajaturvallisuuden rahasto

Rajaturvallisuus; EU:n yhteinen viisumipolitiikka; eurooppalainen raja- ja merivartiosto, tullivalvontalaitteet tullin rajanylityspaikoilla ja tullilaboratorioissa.

Otsake 5: Turvallisuus- ja puolustuspolitiikka

Turvallisuus

Sisäisen turvallisuuden rahasto

Unionin turvallisuus; radikalisoitumisen, terrorismin, kyberrikollisuuden ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta; rikoksen uhrien suojelu.

Ydinvoimalaitosten käytöstäpoisto (Liettua)

Vanhojen ydinreaktoreiden turvallisen sulkemisen varmistaminen, ympäristön ja ihmisten terveyden suojelu.

Ydinturvallisuus ja ydinvoimaloiden käytöstäpoisto

Vanhojen ydinreaktoreiden turvallisen sulkemisen varmistaminen, ympäristön ja ihmisten terveyden suojelu.

Puolustus

Euroopan puolustusrahasto

Euroopan puolustusrahasto on komission keskeinen aloite, jolla tuetaan yhteistyöhön perustuvaa puolustusvoimavarojen tutkimusta ja kehittämistä EU:n talousarviosta.

Otsake 6: Naapurialueet ja muu maailma

Ulkoiset toimet

Globaali Eurooppa: naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline

Globaali Eurooppa on EU:n tärkein rahoitusväline, jolla edistetään kestävää kehitystä, rauhaa ja vakautta kaikkialla maailmassa.

Humanitaarinen apu

Katastrofin tai humanitaarisen hätätilanteen sattuessa EU avustaa kärsineitä maita ja väestöä.

Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka

YUTP:n avulla edistetään seuraavia tavoitteita: rauhan turvaaminen, konfliktien ehkäiseminen ja kansainvälisen turvallisuuden parantaminen.

Merentakaiset maat ja alueet

Merentakaisten maiden ja alueiden taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen edistäminen, niiden selviytymis- ja kilpailukyvyn parantaminen ja haavoittuvuustekijöiden vähentäminen

Liittymistä valmisteleva tuki

Liittymistä valmisteleva tuki

EU:n ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden tukeminen niiden yhteiskuntien, oikeusjärjestelmien ja talouksien uudistamisessa matkalla kohti EU-jäsenyyttä.