Programy a fondy Unie financované z rozpočtu EU a nástroje Next Generation EU

Níže uvedený seznam poskytuje přehled možností financování z víceletého finančního rámce na období 2021–2027 a nástroje Next Generation EU podle okruhů, klastrů a programů nebo fondů (většina programů prováděných v rámci sdíleného řízení se nazývá „fondy“). Okruh 7, do něhož spadají především správní výdaje všech orgánů EU, programy financování nezahrnuje.

Další údaje, včetně odkazů na výzvy, budou na stránky programu doplněny, jakmile budou k dispozici.

Viz také nová publikace o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a nástroji Next Generation EU.

Okruh 1: Jednotný trh, inovace a digitální oblast

Výzkum a inovace

Horizont Evropa

Vědecký, technologický, hospodářský, environmentální a společenský dopad. Podpora všech druhů výzkumu a inovací.

Program Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu

Cílem programu Euratomu je provádět výzkum a odbornou přípravu v oblasti jaderné energetiky s důrazem na neustálé posilování jaderné bezpečnosti, zabezpečení a radiační ochrany.

Projekt ITER

Ambiciózní mezinárodní projekt na vybudování největšího světového zařízení pro jadernou syntézu. Pokročilé technologie jaderné syntézy pro ekologičtější a udržitelnější skladbu zdrojů energie

Evropské strategické investice

Program InvestEU

Poskytuje EU klíčové dlouhodobé financování stimulující soukromé investice, podporující hospodářské oživení, ekologizaci, digitalizaci a odolnost Evropy.

Nástroj pro propojení Evropy

Podpora při poskytování klíčové energetické, dopravní a digitální infrastruktury napříč Evropou.

Program Digitální Evropa

Program Digitální Evropa je prvním programem EU, který má za úkol zajistit rychlejší hospodářské oživení a podnítit digitální transformaci Evropy.

Jednotný trh

Program pro jednotný trh

Rozšiřování práv spotřebitelů a jejich ochrana, zajištění bezpečnosti potravin, což umožní malým a středním podnikům v EU prosperovat.

Program EU pro boj proti podvodům

Ochrana finančních zájmů EU Specializované vybavení, znalosti a školení.

Spolupráce v oblasti daní (FISCALIS)

Program Fiscalis umožňuje vnitrostátním daňovým správám vytvářet a vyměňovat si informace a odborné znalosti.

Spolupráce v oblasti cel (CUSTOMS)

Celní útvary podporují spolupráci mezi celními orgány a chrání finanční a hospodářské zájmy EU a jejích členských států.

Vesmír

Evropský kosmický program

Vesmírná politika EU, satelitní technologie a inovace, datové, navigační a komunikační služby, boj proti změně klimatu, reakce na katastrofy

Okruh 2: Soudržnost, odolnost a hodnoty

Regionální rozvoj a soudržnost

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)

Posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU nápravou nerovnováhy mezi regiony prostřednictvím programů prováděných místními orgány

Fond soudržnosti (FS)

Cílem Fondu soudržnosti je snížit hospodářské a sociální rozdíly a podporovat udržitelný rozvoj.

REACT-EU

Dodatečné financování stávajících programů soudržnosti na období 2014-2020 v rámci EFRR, ESF a FEAD.

Podpora tureckého společenství na Kypru

Cílem programu pomoci je usnadnit znovusjednocení Kypru.

Oživení a odolnost

Nástroj pro oživení a odolnost

Nástroj na podporu oživení a odolnosti je klíčovým nástrojem NextGenerationEU, který má pomoci EU, aby ze současné krize vyšla silnější a odolnější.

Nástroj pro technickou podporu

V zájmu provádění reforem jsou v rámci Nástroje pro technickou podporu zemím EU poskytovány odborné znalosti přizpůsobené jejich konkrétním potřebám.

Ochrana eura proti padělání

Prevence padělání a podobných podvod a boj proti těmto jevům a zachování integrity eurobankovek a euromincí.

Mechanismus civilní ochrany Unie (rescEU)

Prohloubit spolupráci mezi členskými státy EU a šesti zúčastněnými zeměmi v oblasti civilní ochrany

EU pro zdraví

Investice do odolných, spravedlivých a moderních systémů zdravotní péče, zlepšení zdraví občanů EU a ochrana lidí před přeshraničními zdravotními hrozbami

Investice do lidí, sociální soudržnost a hodnoty

Evropský sociální fond plus

Evropský sociální fond+ (ESF+) je hlavním nástrojem EU pro investice do lidí s cílem vybudovat sociálnější a inkluzivnější Evropu.

Program Erasmus+

Program na podporu studijního, profesního a osobního rozvoje lidí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu

Evropský sbor solidarity

Program určený mladým lidem, kteří chtějí dobrovolně pomáhat znevýhodněným osobám, poskytovat humanitární pomoc, přispívat k opatřením v oblasti zdraví a životního prostředí

Program Spravedlnost

Posílení demokracie, právního státu a základních práv.

Program Občané, rovnost, práva a hodnoty

Ochrana a prosazování práv a hodnot zakotvených ve Smlouvách EU a v Listině základních práv.

Kreativní Evropa

Kreativní Evropa je rámcový program Evropské komise na podporu kultury a audiovizuálního odvětví.

Okruh 3: Přírodní zdroje a životní prostředí

Zemědělství a námořní politika

Evropský zemědělský záruční fond (EZZF)

Z EZZF se financuje podpora příjmů zemědělců v EU a opatření ke stabilizaci zemědělských trhů.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV)

Z EZFRV se poskytují finanční prostředky na podporu venkovských oblastí a posílení zemědělsko-potravinářského a lesnického odvětví EU.

Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond

Společná rybářská politika, námořní politika, akvakultura, udržitelný rozvoj

Životní prostředí a opatření v oblasti klimatu

Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE)

Vytvořit udržitelné, oběhové a odolné hospodářství, chránit a obnovovat životní prostředí, zastavit a zvrátit úbytek biologické rozmanitosti

Fond pro spravedlivou transformaci

Podpora přechodu na klimatickou neutralitu zmírněním jejího socioekonomického dopadu v nejvíce postižených regionech

Okruh 4: Migrace a správa hranic

Migrace

Azylový, migrační a integrační fond

Migrace, azyl a integrace, Společný evropský azylový systém, Řízení migrace, Solidarita.

Správa hranic

Fond pro integrovanou správu hranic

správa hranic, společná vízová politika EU, evropská pohraniční a pobřežní stráž, vybavení pro celní kontroly na celních hraničních přechodech a v celních laboratořích

Okruh 5: Bezpečnost a obrana

Bezpečnost

Fond pro vnitřní bezpečnost

Bezpečnost Unie; boj proti radikalizaci, terorismu, kyberkriminalitě a organizované trestné činnosti; ochrana obětí trestných činů.

Vyřazování jaderných zařízení z provozu (Litva)

Zajištění bezpečného uzavření starých jaderných reaktorů, ochrana životního prostředí a lidského zdraví.

Jaderná bezpečnost a vyřazování jaderných zařízení z provozu

Zajištění bezpečného uzavření starých jaderných reaktorů, ochrana životního prostředí a lidského zdraví.

Obrana

Evropský obranný fond

Evropský obranný fond je klíčovou iniciativou Komise na podporu kooperativního výzkumu a rozvoje obranných schopností z rozpočtu EU

Okruh 6: Sousedství a svět

Vnější činnost

Globální Evropa: Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci

Globální Evropa je hlavním finančním nástrojem EU, který přispívá k udržitelnému rozvoji, míru a stabilitě na celém světě.

Humanitární pomoc

Unie poskytuje pomoc všem zemím a obyvatelstvu postiženým katastrofou nebo humanitární krizi.

Společná zahraniční a bezpečnostní politika

SZBP přispívá k cílům v oblasti zachování míru, předcházení konfliktům a posilování mezinárodní bezpečnosti.

Zámořské země a území

Podpora hospodářského a sociálního rozvoje zámořských zemí a území, zvyšování jejich odolnosti a konkurenceschopnosti a snižování zranitelnosti

Předvstupní pomoc

Předvstupní pomoc

Podpora kandidátských zemí a potenciálních kandidátských zemí při transformaci jejich společnosti, právního systému a hospodářství v rámci přípravy na členství v EU.