O TSI

Nástroj technickej podpory (TSI) je program EÚ, ktorý poskytuje členským štátom EÚ individuálne technické odborné znalosti na navrhovanie a vykonávanie reforiem. Podpora je založená na dopyte a nevyžaduje si spolufinancovanie zo strany členských štátov. Je dôležitým pilierom iniciatívy EÚ na pomoc členským štátom pri zmierňovaní hospodárskych a sociálnych dôsledkov krízy COVID-19.

Inteligentné, udržateľné a sociálne zodpovedné reformy pomáhajú posilniť odolnosť našich hospodárstiev a spoločností. TSI ponúka členským štátom jedinečnú službu, ktorá im pomáha zvládať výzvy spojené s reformami. Podpora môže mať napríklad formu strategického a právneho poradenstva, štúdií, odbornej prípravy a návštev expertov na mieste. Môže pokrývať akúkoľvek fázu reformného procesu. Od prípravy a návrhu až po rozpracovanie a vykonávanie reforiem.

Technická podpora sa poskytuje v širokej škále oblastí politiky vrátane opatrení v oblasti klímy, digitálnej transformácie a zdravia. Členské štáty môžu tiež požiadať o podporu pri príprave, zmene, vykonávaní a revízii svojich národných plánov obnovy a odolnosti v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Tým, že TSI poskytuje konkrétnu podporu na prekonanie reformných výziev, pomáha členským štátom zotaviť sa zo sociálnych a hospodárskych účinkov pandémie COVID-19, zlepšiť kvalitu verejných služieb a posilniť udržateľný a inkluzívny hospodársky rast. TSI je nástupníckym programom Programu na podporu štrukturálnych reforiem (2017 – 2020) a vychádza z jeho skúseností s budovaním kapacít v členských štátoch. TSI riadi Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre podporu štrukturálnych reforiem Podpora štrukturálnych reforiem (DG REFORM).

Podpora pre reformy z programu TSI:

 • poskytuje sa na základe žiadosti o podporu podanej členským štátom EÚ,

 • je prispôsobená na riešenie potrieb krajiny,

 • poskytuje jedinečnú kombináciu odborných znalostí Európskej komisie, štátnej správy členských štátov EÚ, medzinárodných organizácií a/alebo súkromného sektora,

 • posilňuje schopnosti členských štátov EÚ pri zavádzaní reforiem,

 • nevyžaduje si žiadne spolufinancovanie.

Rozpočet

864 milióna EUR na obdobie 2021 – 2027 (v bežných cenách)

Druhy podpory

Členské štáty EÚ môžu požiadať o technickú podporu v rámci programu TSI s cieľom:

 • vykonávať reformy na zvyšovanie odolnosti v kontexte správy hospodárskych záležitostí EÚ, napríklad tie, ktoré vyplývajú z odporúčaní pre jednotlivé krajiny v rámci európskeho semestra, a tie, ktoré sa uskutočňujú na základe vykonávania práva EÚ,
 • pripravovať, meniť, vykonávať a revidovať svoje národné plány obnovy a odolnosti v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti,
 • vykonávať programy makroekonomických úprav,
 • vykonávať reformy, ktoré uskutočňujú na vlastný podnet.

Ako to funguje?

Členský štát EÚ, ktorý chce získať technickú podporu, predloží žiadosť Komisii prostredníctvom národného koordinačného orgánu. Túto žiadosť treba podať najneskôr do 31. októbra každého roka.

Komisia doručené žiadosti zanalyzuje a v rámci dialógu s národnými koordinačnými orgánmi posúdi osobitné potreby krajiny a možnosti na poskytnutie podpory pri navrhovaní a zavádzaní reforiem.

Podporu môžu poskytovať interní experti Komisie priamo alebo v súčinnosti s inými poskytovateľmi technickej pomoci:

 • expertmi zo štátnej správy členských štátov EÚ (TAIEX),
 • medzinárodnými organizáciami,
 • súkromnými firmami a konzultantmi,
 • jednotlivými odborníkmi zo súkromného sektora.

TAIEX-TSI Peer 2 Peer je nástroj riadený v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení (DG NEAR) na účely vykonávania časti programu TSI v gescii DG REFORM. Tento nástroj umožňuje odborníkom z vnútroštátnych správnych orgánov vymieňať si odborné znalosti prostredníctvom odborných misií, študijných pobytov a seminárov. Tento nástroj je k dispozícii len pre projekty vybrané v rámci programu TSI.

Zahrnuté oblasti reforiem

TSI poskytuje technickú podporu členským štátom v širokej škále oblastí politiky. Patria sem:

 • zelená transformácia (vrátane opatrení v oblasti klímy, obehového hospodárstva a energetickej transformácie),
 • zdravotná a dlhodobá starostlivosť,
 • zručnosti, vzdelávanie a odborná príprava,
 • správa vecí verejných a verejná správa,
 • konkurencieschopnosť,
 • finančný sektor a prístup k financiám,
 • správa príjmov a riadenie verejných financií,
 • trh práce a sociálna ochrana.

Projekt v centre pozornosti

Európska komisia si pravidelne vyberá projekt, ktorý bude jej „projektom v centre pozornosti“. Špeciálne projekty z rôznych oblastí politiky a v rôznych krajinách sa vyberajú na základe účinného vykonávania, sľubných výsledkov v praxi, ako aj potenciálu, že bude slúžiť ako vzor v rámci celej EÚ. Týmto spôsobom chce Komisia podporovať najlepšie postupy.

Tentoraz predstavujeme nedávny projekt, v rámci ktorého Európska komisia poskytla pomoc Flámskej agentúre pre investície a obchod (FIT), aby sa vedela pripraviť na využívanie umelej inteligencie (AI) a bola schopná využívať moderné technológie, modernizovať svoje služby pre podniky a zvyšovať efektívnosť vďaka moderným technológiám. Výsledkom projektu bolo, že FIT začala vykonávať odporúčania ambicióznym spôsobom. V kontexte rastúceho významu digitalizácie pri obnove je tento projekt príkladom, ktorý možno použiť na povzbudenie ostatných členských štátov EÚ, aby sa ním inšpirovali.

Viac informácií o projekte sa nachádza v nasledujúcom videu.

Informačná správa na túto tému je k dispozícii tu.

Príklady projektov

Doteraz bola poskytnutá podpora viac ako 1 000 reformným projektom v 27 členských štátoch. Projekty sa týkajú:

 • zvýšenia prevádzkovej kapacity a efektívnosti verejnej správy,
 • modernizácie riadenia verejných financií,
 • reformy správy daní,
 • rozvoja digitálneho hospodárstva,
 • dosiahnutia cieľov v oblasti klímy a energetiky,
 • zvýšenia priamych zahraničných investícií,
 • reformy vzdelávacích systémov,
 • zlepšenia možností financovania v rámci iniciatívy únia kapitálových trhov,
 • zlepšenia efektívnosti pri riešení nesplácaných úverov.

Príklady podpory reforiem

Kontakty

Hlavná kontaktná osoba pre krajiny EÚ:

Judit.ROZSA@ec.europa.eu

Viac o programe TSI:

Generálne riaditeľstvo pre podporu štrukturálnych reforiem: REFORM-TSI@ec.europa.eu

Subjekty spravujúce finančné prostriedky EÚ v rámci nepriameho riadenia:

2020

2019

2018

2017

2016

Dokumenty

StiahnuťPDF - 1.7 MB
StiahnuťPDF - 3 MB
StiahnuťPDF - 1.4 MB
StiahnuťPDF - 2 MB
StiahnuťPDF - 1.9 MB
StiahnuťPDF - 2.3 MB
StiahnuťPDF - 1.9 MB