Par TAI

Tehniskā atbalsta instruments (TAI) ir ES programma, kas sniedz īpaši pielāgotas tehniskās zināšanas ES dalībvalstīm, lai tās varētu izstrādāt un īstenot reformas. Atbalsts ir atkarīgs no pieprasījuma, un tam nav vajadzīgs dalībvalstu līdzfinansējums. Tas ir svarīgs tās ES iniciatīvas pīlārs, kas vērsta uz to, lai palīdzētu dalībvalstīm mazināt Covid-19 krīzes uzliesmojuma ekonomiskās un sociālās sekas.

Viedas, ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas reformas palīdz stiprināt mūsu ekonomikas un sabiedrības noturību. TAI piedāvā dalībvalstīm unikālu pakalpojumu, lai palīdzētu tām risināt ar reformām saistītās problēmas. Atbalsts var būt, piemēram, stratēģiskas un juridiskas konsultācijas, pētījumi, apmācība un ekspertu apmeklējumi uz vietas. Tas var aptvert jebkuru reformu procesa posmu, sākot no gatavošanās un izstrādes līdz pat reformu īstenošanai.

Tehnisko atbalstu tiek sniedz daudzās politikas jomās, tostarp, bet ne tikai, klimatrīcības, digitālās pārkārtošanās un veselības aprūpes jomā. Dalībvalstis var arī pieprasīt atbalstu, lai saskaņā ar Atveseļošanas un noturības mehānismu sagatavotu, grozītu, īstenotu un pārskatītu savus nacionālos atveseļošanas un noturības plānus.

Ar reformām saistīto problēmu pārvarēšanai TAI sniedz atbalstu uz vietas un tādējādi palīdz dalībvalstīm atgūties no Covid-19 pandēmijas sociālās un ekonomiskās ietekmes, uzlabot sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti un stiprināt ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomikas izaugsmi. TAI ir Strukturālo reformu atbalsta programmas (2017.–2020. gads) pēctecis, un tā pamatā ir minētās programmas īstenošanas laikā gūtā pieredze dalībvalstu spēju veidošanā. TAI pārvalda Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāts Atbalsts strukturālajām reformām (REFORM ĢD).

TAI atbalsts reformu veikšanai:

 • sākas ar palīdzības pieprasījumu no kādas ES dalībvalsts;

 • tiek individuāli pielāgots konkrētās valsts vajadzībām;

 • nodrošina unikālu zinātības kombināciju no Eiropas Komisijas, ES dalībvalstīm, valstu pārvaldes iestādēm, starptautiskajām organizācijām un/vai privātā sektora;

 • stiprina ES dalībvalsts spējas veikt reformas;

 • tiek sniegts bez līdzfinansējuma.

Budžets

864 miljoni EUR laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam (faktiskajās cenās)

Atbalsta veidi

ES dalībvalstis var pieprasīt tehnisko atbalstu saskaņā ar TAI, lai:

 • īstenotu noturību veicinošas reformas ES ekonomikas pārvaldības kontekstā, piemēram, tādas, kas izriet no Eiropas pusgada ietvaros konkrētajai valstij adresētiem ieteikumiem, un lai īstenotu ES tiesību aktus;
 • saskaņā ar Atveseļošanas un noturības mehānismu sagatavotu, grozītu, īstenotu un pārskatītu savus nacionālos atveseļošanas un noturības plānus;
 • īstenotu ekonomikas korekciju programmas;
 • īstenotu reformas, ko veic pēc savas iniciatīvas.

Kā tas darbojas?

ES dalībvalsts, kas vēlas saņemt tehnisko atbalstu, ar valsts koordinācijas iestādes starpniecību Komisijai iesniedz pieprasījumu. Pieprasījums jāiesniedz līdz katra gada 31. oktobrim.

Komisija analizē saņemtos pieprasījumus un sāk dialogu ar valsts koordinācijas iestādēm, lai novērtētu valsts konkrētās vajadzības un iespējamos veidus, kā atbalstīt reformu izstrādi un īstenošanu.

Atbalsts var tikt sniegts tieši, izmantojot Komisijas iekšējo kompetenci, vai kopā ar citiem tehniskā atbalsta sniedzējiem, proti:

 • ES dalībvalstu valsts pārvaldes iestāžu speciālistiem (TAIEX);
 • starptautiskām organizācijām;
 • privātiem uzņēmumiem un konsultāciju birojiem;
 • individuāliem ekspertiem no privātā sektora.

TAIEX-TSI Peer 2 Peer ir instruments, kas tiek pārvaldīts sadarbībā ar Kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu ģenerāldirektorātu (NEAR ĢD), lai īstenotu to TAI daļu, kas ir REFORM ĢD pārziņā. Šis instruments dod iespēju valsts pārvaldes speciālistiem apmainīties ar zināšanām, piedaloties ekspertu komandējumos, izpētes vizītēs un semināros. Šis instruments ir pieejams tikai tiem projektiem, kuri atlasīti TAI ietvaros.

Reformu jomas, kurām var saņemt atbalstu

TAI sniedz tehnisko atbalstu dalībvalstīm daudzās politikas jomās. Daži piemēri:

 • zaļā pārkārtošanās (tostarp klimatrīcība, aprites ekonomika un enerģētikas pārkārtošana);
 • veselība un ilgtermiņa aprūpe;
 • prasmes, izglītība un apmācība;
 • pārvaldība un publiskā pārvalde;
 • konkurētspēja;
 • finanšu sektors un finansējuma pieejamība;
 • ieņēmumu administrēšana un publisko finanšu pārvaldība;
 • darba tirgus un sociālā aizsardzība.

Pastiprinātas ieinteresētības projekts

Eiropas Komisija regulāri izvēlas kādu pastiprinātas ieinteresētības projektu. Šādus projektus no dažādām politikas jomām un dažādām valstīm atlasa, pamatojoties uz to efektīvu īstenošanu, daudzsološiem rezultātiem uz vietas, kā arī potenciālu, ka tos varētu izmantot visā ES. Šādā veidā Komisija cenšas veicināt paraugpraksi.

Šoreiz šāds projekts ir nesen īstenots projekts, kurā Eiropas Komisija palīdzēja Flandrijas Ieguldījumu un tirdzniecības aģentūrai (FIT) kļūt par mākslīgajam intelektam gatavu organizāciju, kas spēj apgūt modernas tehnoloģijas, modernizēt savus pakalpojumus uzņēmumiem un uzlabot savu efektivitāti, izmantojot modernās tehnoloģijas. Projekta rezultātā FIT ir sākusi vērienīgā veidā īstenot ieteikumus. Ņemot vērā digitalizācijas pieaugošo nozīmi ekonomikas atveseļošanā, šo projektu var izmantot kā piemēru, lai mudinātu citas ES dalībvalstis no tā iedvesmoties.

Lai uzzinātu vairāk par projektu, sk. zemāk redzamo video.

Īpašais ziņu materiāls ir pieejams šeit.

Projektu piemēri

Līdz šim ir atbalstīti vairāk nekā 1000 projekti 27 dalībvalstīs. Daži piemēri:

 • valsts pārvaldes operatīvo spēju un efektivitātes uzlabošana,
 • publiskās nodokļu administrācijas modernizācija,
 • nodokļu iestāžu reformēšana,
 • digitālās ekonomikas attīstība,
 • klimata aizsardzības un enerģētikas jomā izvirzīto mērķu sasniegšana,
 • tiešo ieguldījumu piesaistīšana no ārvalstīm,
 • izglītības sistēmu reforma,
 • ar kapitāla tirgu savienību saistīto finansēšanas iespēju uzlabošana,
 • ar ienākumus nenesošiem kredītiem saistīto darbību efektivitātes uzlabošana.

Atbalstīto reformu piemēri

Kontaktinformācija

Galvenā kontaktpersona ES valstīm:

Judit.ROZSA@ec.europa.eu

Sīkākai informācijai par TAI:

Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāts: REFORM-TSI@ec.europa.eu

Struktūras, kas ES līdzekļus apgūst netiešā vadībā:

2020. gads

2019. gads

2018.

2017.

2016.

Dokumenti

LejupielādētPDF - 1.7 MB
LejupielādētPDF - 3 MB
LejupielādētPDF - 1.4 MB
LejupielādētPDF - 2 MB
LejupielādētPDF - 1.9 MB
LejupielādētPDF - 2.3 MB
LejupielādētPDF - 1.9 MB