Úvod

Nástroj pro technickou podporu je program EU, který nabízí zemím Unie odborné poradenství přizpůsobené jejich konkrétním potřebám tak, aby mohly samy navrhovat a provádět reformy. Tato podpora se řídí poptávkou a nevyžaduje spolufinancování ze strany členských zemí. Jedná se o důležitou součást iniciativy EU, která má členským státům pomoci zmírnit hospodářské a sociální důsledky pandemie COVID-19.

Inteligentní, udržitelné a sociálně odpovědné reformy pomáhají posílit odolnost evropské ekonomiky i celé společnosti. Nástroj pro technickou podporu nabízí členským státům jedinečnou možnost, jak řešit problémy související s prováděnými reformami. Podpora může mít podobu například strategického či právního poradenství, studie, odborné přípravy nebo návštěvy odborníků na místě. Lze ji využít v jakékoli fázi reformního procesu – od přípravy a návrhu reformy až po její realizaci.

Technická podpora je poskytována v celé řadě oblastí, mimo jiné v oblasti klimatu, digitální transformace a zdraví. Členské země mohou rovněž požádat o podporu při přípravě, úpravě, provádění nebo revizi národních plánů na podporu oživení a odolnosti v rámci Nástroje pro oživení a odolnost.

Nástroj pro technickou podporu pomáhá také zemím EU zotavit se ze sociálních a ekonomických dopadů pandemie COVID-19, zlepšit kvalitu veřejných služeb a zajistit udržitelný hospodářský růst podporující začlenění. Jedná se o nástupce Programu na podporu strukturálních reforem (2017–2020), který vychází ze zkušeností získaných při budování kapacit v členských zemích. Nástroj spravuje Generální ředitelství pro podporu strukturálních reforem Evropská komise Podpora strukturálních reforem (GŘ REFORM).

Podpora reforem

 • začíná podáním žádosti o podporu příslušnou zemí EU

 • je „šitá na míru“, tak aby vyhovovala potřebám dané země

 • je jedinečnou kombinací odborných znalostí Evropské komise, vnitrostátní správy členských zemí EU, mezinárodních organizací a soukromých subjektů

 • posiluje kapacitu příslušné země EU při provádění reforem

 • nevyžaduje žádné spolufinancování

Rozpočet

864 milionu eur na období 2021–2027 (v běžných cenách)

Druhy podpory

Členské země EU mohou požádat o technickou podporu za tímto účelem:

 • provádění reforem zvyšujících odolnost v kontextu správy ekonomických záležitostí v EU (např. reformy vyplývající z doporučení pro jednotlivé země v rámci tzv. Evropského semestru a na základě provádění právních předpisů EU)
 • příprava, změna, provádění nebo revize národních plánů na podporu oživení a odolnosti v rámci Nástroje pro oživení a odolnost
 • provádění ekonomických ozdravných programů
 • provádění reforem z vlastní iniciativy

Jak program funguje?

Země EU, která si přeje technickou podporu získat, předloží Komisi prostřednictvím vnitrostátního koordinačního orgánu žádost, kterou je třeba podat vždy nejpozději do 31. října.

Komise obdrženou žádost zanalyzuje a zahájí s vnitrostátním koordinačním orgánem dialog k posouzení specifických potřeb, které daná země má v oblasti podpory plánování a provádění reforem.

Podpora může být poskytována přímo interními odborníky Komise nebo ve spolupráci s dalšími poskytovateli technické podpory:

 • odborníci z vnitrostátních správních orgánů členských států EU (TAIEX)
 • mezinárodní organizace
 • soukromé firmy a poradenské společnosti
 • jednotliví odborníci ze soukromého sektoru

TAIEX-TSI Peer 2 Peer je nástroj, který je spravován ve spolupráci s Generálním ředitelstvím pro politiku sousedství a jednání o rozšíření (GŘ NEAR) a slouží k provádění části Nástroje pro technickou podporu GŘ REFORM. Umožňuje odborníkům ze státní správy vyměňovat si znalosti během služebních cest, studijních návštěv a seminářů. Tento nástroj je k dispozici pouze pro projekty vybrané v rámci Nástroje pro technickou podporu.

Oblasti působnosti programu

Nástroj pro technickou podporu pomáhá zemím EU v celé řadě oblastí. Mezi ně patří:

 • ekologická transformace (včetně opatření v oblasti klimatu, oběhového hospodářství a transformace energetiky)
 • zdravotní a dlouhodobá péče
 • dovednosti, vzdělávání a odborná příprava
 • veřejná správa
 • konkurenceschopnost
 • finanční sektor a přístup k financování
 • správa příjmů a řízení veřejných financí
 • trh práce a sociální ochrana

Zajímavý projekt

Evropská komise pravidelně vybírá ty nejzajímavější projekty, na které chce upozornit. Uvedené projekty z různých oblastí politiky a v různých zemích jsou vybírány na základě účinnosti realizace, slibných výsledků v praxi a také možnosti reprodukovat je v ostatních zemích EU. Komise se tímto způsobem snaží podporovat používání osvědčených postupů.

Dnes jsme vybrali projekt, v jehož rámci Evropská komise pomohla Flanderské agentuře pro investice a obchod (FIT) připravit se na využití umělé inteligence a stát se tak organizací, která ovládá moderní technologie, modernizuje své služby pro podniky a zvyšuje jejich účinnost právě díky moderním technologiím. Díky tomuto projektu začala FIT získaná doporučení realizovat ambiciózním způsobem. S rostoucím významem digitalizace při oživení hospodářství může být tento projekt inspirací i pro ostatní země EU.

Další informace o projektu se dozvíte v níže uvedeném videu.

Reportáž o tomto projektu můžete shlédnout zde.

Příklady projektů

Doposud bylo podpořeno více než 1 000 reformních projektů ve 27 členských státech. Mezi ně patří:

 • zvýšení operační kapacity a efektivity veřejné správy
 • modernizace správy veřejných financí
 • reforma daňové správy
 • rozvoj digitální ekonomiky
 • dosažení cílů v oblasti změny klimatu a energetiky
 • přilákání přímých zahraničních investic
 • reforma vzdělávacího systému
 • zlepšení možností financování v rámci unie kapitálových trhů
 • zvýšení účinnosti při řešení úvěrů v selhání

Příklady podpory reforem

Kontaktní údaje

Hlavní kontaktní osoba pro země EU:

Judit.ROZSA@ec.europa.eu

Další informace o Nástroji pro technickou podporu:

Generální ředitelství pro podporu strukturálních reforem: REFORM-TSI@ec.europa.eu

Subjekty, které spravují fondy EU v rámci nepřímého řízení:

2020

2019

2018

2017

2016

Dokumenty

StáhnoutPDF - 1.7 MB
StáhnoutPDF - 3 MB
StáhnoutPDF - 1.4 MB
StáhnoutPDF - 2 MB
StáhnoutPDF - 1.9 MB
StáhnoutPDF - 2.3 MB
StáhnoutPDF - 1.9 MB