O programie

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego przyczyni się do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Unii, w szczególności przez:

 • zapobieganie terroryzmowi i radykalizacji postaw, poważnej i zorganizowanej przestępczości oraz cyberprzestępczości oraz ich zwalczanie
 • udzielanie pomocy ofiarom przestępstw i ich ochronę
 • przygotowanie się do incydentów, zagrożeń i kryzysów związanych z bezpieczeństwem, jak również przez ochronę przed nimi i skuteczne zarządzanie nimi.

Fundusz wspiera szeroką gamę działań zgodnie z Europejską agendą bezpieczeństwa, takich jak:

 • zakup systemów ICT/ zamówienia publiczne na systemy ICT i związane z nimi szkolenia, testy, a także poprawa ich interoperacyjności i jakości danych
 • monitorowanie stosowania prawa UE i realizowania celów unijnej polityki w państwach członkowskich w obszarze systemów bezpieczeństwa informacji
 • realizacja operacji lub ułatwianie realizacji cyklu polityki UE/EMPACT (europejska multidyscyplinarna platforma przeciwko zagrożeniom przestępstwami)
 • wsparcie na rzecz sieci dotyczących jednego tematu lub kilku tematów jednocześnie, obejmujących wyspecjalizowane zespoły krajowe, w celu zwiększenia wzajemnego zaufania, wymiany i rozpowszechniania wiedzy fachowej, informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk, łączenia zasobów i wiedzy we wspólnych centrach doskonałości
 • kształcenie oraz szkolenie na potrzeby odpowiednich organów ścigania i organów wymiaru sprawiedliwości oraz agencji administracyjnych.

Beneficjenci:

Policja państwowa/federalna, służby celne i inne wyspecjalizowane służby organów ścigania (w tym krajowe jednostki ds. zwalczania cyberprzestępczości, jednostki antyterrorystyczne i inne wyspecjalizowane jednostki), lokalne organy publiczne, organizacje pozarządowe, organizacje międzynarodowe, agencje UE, prywatne i publiczne firmy prawnicze, sieci współpracy, instytuty badawcze i uniwersytety.

Regulacje dotyczące funduszu zawiera Rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów.

Strona internetowa programu

Możliwości finansowania

Zaproszenia do składania wniosków

Bieżące i przyszłe zaproszenia do składania wniosków w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego:

Zob. zaproszenia do składania wniosków

Jak złożyć wniosek?

Przeczytaj, jak zgłosić projekt i jak przebiega proces wyboru projektów.

Zaproszenia do składania ofert

Bieżące i przyszłe zaproszenia do składania ofert w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego:

Wpływ i wyniki

Budżet i wyniki

W tym najważniejsze wyniki, kluczowe wskaźniki skuteczności oraz ramy wykonania i ocena.

Charakterystyka programu

 • Tryb zarządzania

  Zarządzanie dzielone, bezpośrednie i pośrednie

 • Wkład w działania na rzecz klimatu

  W podstawie prawnej nie wyznaczono celu

 • Dział WRF

  Bezpieczeństwo i obrona

 • Budżet całkowity na lata 2021–2027

  1,93 mld euro (w cenach bieżących)

 • Klaster

  Bezpieczeństwo