Par fondu

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) finansē publiskas un privātas struktūras visos ES reģionos, lai mazinātu ekonomiskās, sociālās un teritoriālās atšķirības. Fonds atbalsta investīcijas, izmantojot specifiskas valsts vai reģionālas programmas.

2021.–2027. gadā fonds sniegs savu ieguldījumu, lai Eiropa un tās reģioni kļūtu:

 • konkurētspējīgāki un viedāki, pateicoties jauninājumiem, atbalstam, kas sniegts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kā arī digitalizācijai un digitālajai savienojamībai
 • zaļāki, noturīgi un ar zemām oglekļa emisijām
 • savienotāki, patiecoties uzlabotai mobilitātei
 • sociālāki – caur atbalstu efektīvai un iekļaujošai nodarbinātībai, izglītībai, prasmēm, sociālajai iekļautībai un vienlīdzīgai vispārējai veselības aprūpes pieejamībai, kā arī caur kultūras un ilgtspējīga tūrisma lomas nostiprināšanu
 • iedzīvotājiem tuvāki – caur atbalstu kopienu virzītai vietējai attīstībai un ilgtspējīgai pilsētattīstībai visā ES

ERAF ir ieviests dalītas pārvaldības ietvaros. Vietējās pašvaldības rīko uzaicinājumus iesniegt projektus, kas pielāgoti to īpašajām vajadzībām. Uz šo fondu attiecas  Kopīgo noteikumu regulaKopīgo noteikumu regula.

Fonda tīmekļa vietne

Finansējuma iespējas

Pieteikšanās kārtība

Uzziniet, kā iesniegt projektu un kā norit projektu atlases process

Ietekme un efektivitāte

Budžets un izpilde

Ietver akcentu uz izpildi, galvenajiem darbības rādītājiem, izpildes satvaru un novērtējumu.

Fonda iezīmes

 • Pārvaldības veids

  Dalīta pārvaldība

 • Ieguldījums klimata aizsardzībā

  30 % (mērķis)

 • DFS kategorija

  Kohēzija, noturība un vērtības

 • Kopējais budžets (2021.–2027. g.)

  26,51 miljards eiro (pašreizējās cenās)

 • Klasters

  Reģionālā attīstība un kohēzija

Kontaktinformācija

Ja jums ir jautājumi par šo fondu, sazinieties ar mums: