Λίγα λόγια για το πρόγραμμα

Η συνεισφορά της ΕΕ στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Τα ΠΑΑ συνίστανται σε μέτρα και έργα που συμβάλλουν στους εξής ενωσιακούς στόχους:

 • βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού κλάδου,
 • ενθάρρυνση της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και της κλιματικής δράσης,
 • επίτευξη ισορροπημένης εδαφικής ανάπτυξης των αγροτικών οικονομιών και κοινοτήτων.

Τα προγράμματα καταρτίζονται σε εθνική ή περιφερειακή βάση και οι στόχοι τους πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τους στόχους αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ.

Ιστότοπος του προγράμματος

Δυνατότητες χρηματοδότησης

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

Δείτε τις ανοικτές και τις επικείμενες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ:

Δείτε τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών

Δείτε τις ανοικτές και τις επικείμενες προσκλήσεις υποβολής προσφορών που συνδέονται με το ΕΓΤΑΑ:

Αντίκτυπος και επιδόσεις

Προϋπολογισμός και επιδόσεις

Περιλαμβάνει τα σημαντικότερα σημεία των επιδόσεων, τους κύριους δείκτες επιδόσεων, καθώς και το πλαίσιο και την αξιολόγηση των επιδόσεων.

Χαρακτηριστικά του προγράμματος

 • Τρόπος διαχείρισης

  Επιμερισμένη διαχείριση

 • Συνεισφορά για το κλίμα

  26 % (2021-2022)· 40 % (2023-2027) (στόχος)

 • Τομέας του ΠΔΠ

  Φυσικοί πόροι και περιβάλλον

 • Συνολικός προϋπολογισμός 2021-2027

  95,51 δισ. EUR, εκ των οποίων 8,07 δισ. EUR στο πλαίσιο του NGEU (σε τρέχουσες τιμές)

 • Ομάδα

  Γεωργία και θαλάσσια πολιτική