O programu

Cílem programu Občané, rovnost, práva a hodnoty je chránit a prosazovat práva a hodnoty Unie zakotvené ve Smlouvách EU a v Listině základních práv. Zejména podporuje organizace občanské společnosti, které působí na místní, regionální, celostátní i nadnárodní úrovni.

Klade si za cíl zachovat a dále rozvíjet otevřenou, demokratickou, rovnoprávnou a inkluzivní společnost založenou na dodržování práv a zásad právního státu. To zahrnuje dynamickou a sebevědomou občanskou společnost podněcující demokratické, občanské a společenské zapojení obyvatel a kultivující bohatou rozmanitost evropské společnosti na základě společných hodnot, historie a paměti.

Program má čtyři části:

 1. Rovnost, práva a rovnost žen a mužů: prosazování práv, nediskriminace, rovnosti (včetně rovnosti žen a mužů) a začleňování problematiky rovnosti žen a mužů a nediskriminace do všech směrů politiky
 2. Angažovanost a participace občanů: podpora angažovanosti a účasti občanů na demokratickém životě Unie, výměny mezi občany různých členských států a zvyšování povědomí o společných evropských dějinách
 3. Daphne: boj proti násilí (včetně genderově podmíněnému)
 4. Hodnoty Unie: ochrana a prosazování hodnot Unie

Program Občané, rovnost, práva a hodnoty tvoří spolu s programem Spravedlnost Fond pro spravedlnost, práva a hodnoty.

Internetové stránky programu

Možnosti financování

Výzvy k podávání návrhů

Přehled aktuálních a připravovaných výzev k podávání návrhů v rámci programu Občané, rovnost, práva a hodnoty:

Zobrazit výzvy k podávání návrhů

Dopad a výkonnost

Financované projekty a jejich výsledky

Rozpočet a výkonnost

Zahrnuje hlavní body a klíčové ukazatele výkonnosti, výkonnostní rámec a hodnocení.

Charakteristiky programu

 • Způsob řízení

  Přímé a nepřímé řízení

 • Příspěvek k plnění klimatických cílů

  V právním základu není stanoven žádný cíl

 • Okruh VFR

  Soudržnost, odolnost a hodnoty

 • Celkový rozpočet na období 2021–2027

  1,56 mld. EUR (v běžných cenách)

 • Klastr

  Investice do lidí, sociální soudržnosti a hodnot