За програмата

Програмата „Граждани, равенство, права и ценности“ има за цел защита и утвърждаване на правата и ценностите, залегнали в Договорите за ЕС и в Хартата на основните права. Това става по-конкретно чрез подкрепа на организациите на гражданското общество, които работят на местно, регионално, национално и транснационално равнище.

Програмата е насочена към изграждането на отворени, основани на правата, демократични, равноправни и приобщаващи общества въз основа на върховенството на закона. Това предполага наличието на активно и силно гражданско общество, което насърчава демократичното, гражданското и социалното участие на хората и създава условия за развитие на богатото многообразие на европейското общество, основавайки се върху нашите общи ценности, история и памет.

Програмата има четири направления:

 1. Равенство, права и равенство между половете — насърчаване на правата, недискриминацията, равенството (включително равенството между половете) и насърчаване на интегрирането в политиките на принципите на равенство между половете и недискриминация
 2. Гражданска ангажираност и участие — насърчаване на ангажираността и участието на гражданите в демократичния живот на Съюза, обмен между гражданите на различни държави членки и повишаване на осведомеността за общата европейска история
 3. Дафне — борба с насилието, включително насилието, основано на пола
 4. Ценности на Съюза — защита и утвърждаване на ценностите на Съюза

Програма „Правосъдие“ и програма „Граждани, равенство, права и ценности“ формират заедно фонд „Правосъдие, права и ценности“.

Уебсайт на програмата

Възможности за финансиране

Покани за представяне на предложения

Вижте отворените и предстоящите покани за представяне на предложения по програма „Граждани, равенство, права и ценности“:

Вижте поканите за предложения

Въздействие и ефективност

Финансирани проекти и резултати

Бюджет и изпълнение

Акценти при изпълнението, ключови показатели, рамка за изпълнението и оценка.

Характеристики на програмата

 • Режим на управление

  Пряко и непряко управление

 • Принос в областта на климата

  Няма определена цел в правното основание

 • Функция от МФР

  Сближаване, устойчивост и ценности

 • Общ бюджет за 2021—2027 г.

  1,56 млрд. евро (по текущи цени)

 • Клъстер

  Инвестиране в хората, социалното сближаване и ценностите