Προσκλήσεις υποβολής προσφορών ανά υπηρεσία

Διαχείριση και Εκκαθάριση των Ατομικών Δικαιωμάτων

Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη

Προϋπολογισμός

Δράση για το κλίμα

Επικοινωνία

Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες

Ανταγωνισμός

Οικονομικές και Χρηματοδοτικές Υποθέσεις

Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Ένταξη

Ενέργεια

Περιβάλλον

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης

Ανθρωπιστική Βοήθεια και Πολιτική Προστασία

Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση

Eurostat - Ευρωπαϊκές Στατιστικές

Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών

Μέσα Εξωτερικής Πολιτικής

Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων

Ανθρώπινοι Πόροι και Ασφάλεια

Πληροφορική

Υποδομές και Διοικητική Υποστήριξη στις Βρυξέλλες

Υποδομές και Διοικητική Υποστήριξη στο Λουξεμβούργο

Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

Διεθνής Συνεργασία και Ανάπτυξη

Διερμηνεία

Κοινό Κέντρο Ερευνών

Δικαιοσύνη και Καταναλωτές

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Ηλεκτρονικών Πόρων

Θαλάσσια Πολιτική και Αλιεία

Μετανάστευση και Εσωτερικές Υποθέσεις

Κινητικότητα και Μεταφορές

Υπηρεσία Εκδόσεων

Περιφερειακή Πολιτική και Αστική Ανάπτυξη

Έρευνα και Καινοτομία

Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων

Φορολογία και Τελωνειακή Ένωση

Εμπόριο

Μετάφραση