Покани за подаване на оферти

Информация за поръчки под прага от 139 000 евро се публикува на тази страница

  • поръчки с ниска стойност на стойност между 15 000 и 60 000 евро
  • поръчки на средна стойност над 60 000 евро, които не надвишават 139 000 евро

Ориентировъчна информация (описание, краен срок и т.н.) се предоставя най-късно 2 седмици преди стартирането на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Поканите за обществени поръчки над прага от 139 000 евро се публикуват на уебсайта за електронни тръжни процедури eTendering.

To find open and closed calls for tenders visit the English version of the page.