Pravidlá pre odborníkov hodnotiacich ponuky

Európska komisia na hodnotenie ponúk vymenúva nezávislých externých odborníkov. Odborníci musia dodržiavať kódex správania odborníkov a podpísať vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov.