Podpora gospodarskemu razvoju

Več kot polovica evropskih sredstev se zagotavlja prek petih evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Sklade skupaj upravljajo Evropska komisija in države EU. 

Sredstva skladov so namenjena vlaganju v nova delovna mesta ter v trajnostno in zdravo evropsko gospodarstvo in okolje.

Skladi se osredotočajo na 5 področij:

  • raziskave in inovacije
  • digitalne tehnologije
  • podpora nizkoogljičnemu gospodarstvu
  • trajnostno upravljanje naravnih virov
  • mala podjetja

Pet skladov

Evropski strukturni in investicijski skladi:

Evropski sklad za regionalni razvoj – spodbuja uravnotežen razvoj v različnih regijah EU.
Evropski sklad za regionalni razvoj

Evropski socialni sklad – podpira programe zaposlovanja po vsej Evropi ter vlaga v človeški kapital – delavce, mlade in vse, ki iščejo zaposlitev.
Evropski socialni sklad

Kohezijski sklad – financira prometne in okoljske projekte v državah, v katerih bruto nacionalni dohodek na prebivalca ne dosega 90 % povprečja EU. V obdobju 2014–2020 so to naslednje države: Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Estonija, Grčija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška in Slovenija.
Kohezijski sklad

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja – osredotoča se na reševanje posebnih izzivov, s katerimi se spopadajo podeželska območja EU.
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo – spodbuja ribiče pri prehodu na trajnostni ribolov in pomaga obalnim skupnostim pri diverzifikaciji gospodarstva, s čimer se izboljša kakovost življenja njihovih prebivalcev.
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Upravljanje skladov

Sklade upravljajo države članice EU, in sicer s partnerskimi sporazumi.

Vsaka država v sodelovanju z Evropsko komisijo pripravi sporazum, v katerem opredeli, kako bodo sredstva uporabljena v obdobju 2014–2020.

Partnerski sporazumi so podlaga za pripravo naložbenih programov, ki usmerjajo sredstva v regije in projekte na opredeljenih področjih.

Področja naložb

Prejemniki sredstev skladov ESI

Rezultati pogajanj