Tacaíocht a thabhairt don fhorbairt eacnamaíoch

Cuirtear thart ar 80% den mhaoiniú ón Aontas Eorpach ar fáil trí 5 chinn de chistí Struchtúrtha agus Infheistíochta na hEorpa (Cistí SIE). Déanann an Coimisiún Eorpach agus na Ballstáit bainistíocht orthu go comhpháirteach.

Faoi 2023, beidh mais chriticiúil infheistíochta curtha ar fáil ag cistí SIE i réimsí tosaíochta ríthábhachtacha an Aontais Eorpaigh, chun freastal ar riachtanais an fhíorgheilleagair trí thacaíocht a thabhairt do chruthú fostaíochta agus trí gheilleagar na hEorpa a chur ag fás arís ar bhonn inbhuanaithe.

Na 5 chiste

Is iad seo a leanas cistí struchtúrtha agus infheistíochta na hEorpa:

Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE) – a chuireann forbairt chothromaithe chun cinn i réigiúin éagsúla an Aontais Eorpaigh.
Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE)

Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE) – a thacaíonn le tionscadail a bhaineann leis an bhfostaíocht ar fud na hEorpa agus a dhéanann infheistíocht i gcaipiteal daonna na hEorpa – na hoibrithe, na daoine óga agus gach duine atá ag lorg poist.
Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE)

An Ciste Comhtháthaithe (CC) – a mhaoiníonn tionscadail iompair agus comhshaoil i dtíortha ina bhfuil an t-ollioncam náisiúnta (OIN) in aghaidh an duine níos lú ná 90% de mheán an Aontais Eorpaigh. Sa tréimhse 2014-2020, sin an Bhulgáir, an Chipir, an Chróit, an Eastóin, an Ghréig, an Laitvia, an Liotuáin, Málta, Poblacht na Seice, an Pholainn, an Phortaingéil, an Rómáin, an tSlóivéin, an tSlóvaic agus an Ungáir.
An Ciste Comhtháthaithe (CC)

An Ciste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) – a dhíríonn ar réiteach a fháil ar na dúshláin ar leith atá ag ceantair tuaithe na hEorpa.
An Ciste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT)

An Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI) – a chabhraíonn le hiascairí cleachtais inbhuanaithe iascaireachta a ghlacadh chucu féin agus le pobail cois cósta éagsúlú a dhéanamh ar na geilleagair atá acu, chun an mianach saoil a fheabhsú feadh cóstaí na hEorpa.
An ciste Eorpach muirí agus iascaigh (CEMI)

An chaoi a dhéantar na cistí a bhainistiú

Is iad na Ballstáit féin a dhéanann na cistí sin go léir a bhainistiú, trí chomhaontuithe comhpháirtíochta.

Ullmhaíonn gach tír comhaontú, i gcomhar leis an gCoimisiún Eorpach, ina leagtar amach an chaoi a mbainfear úsáid as na cistí le linn na tréimhse maoinithe reatha, 2014-2020.

Ullmhaítear sraith de chláir infheistíochta bunaithe ar na comhaontuithe comhpháirtíochta chun an maoiniú a dhíriú ar na réigiúin agus tionscadail éagsúla sna réimsí beartais lena mbaineann.